1 2 3

Předmluva

Obsah dílu třetího.

Sněmové léta 1558.

I. Sněm, jenž zahájen byl dne 3. ledna 1558.

1. Ve Vídni 6. prosince 1557. Král Ferdinand arciknížeti Ferdinandovi o rozepsání sněmu Českého

2. Ve Vídni 6. prosince 1557. Ferdinand král pokládá sněm ke dni 3. ledna 1558

3. Na Bechyni 4. ledna 1558. Václav ze Švamberka táže se bratra svého, co na sněmu se vyjednává

4. 12. ledna 1558. Vyslanci Kutnohorští podávají radě města Hor Kuten zprávu o sněmovním jednání

5. Vznešení královské na sněm, jenž zahájen byl dne 3. ledna 1558

6. Stavové na sněmu shromáždění přimlouvají se ku králi Ferdinandovi za přátely své, aby z vězení propuštěni byli

7. Král Ferdinand odpovídá stavům na některé artikule

8. Usnešení sněmu obecního, kterýž zahájen byl dne 3. ledna 1558

II. Sněm dne 10. listopadu 1558 zahájený.

9. Ve Vídni 6. července 1558. Král Ferdinand arciknížeti Ferdinandovi, aby s úředníky zemskými se poradil, kdy by sněmové v zemích koruny České držáni býti měli

10. V Praze 18. července 1558. Arcikníže Ferdinand králi Ferdinandovi, kdy by sněmové v zemích koruny České zahájeni býti měli

11. Ve Vídni 29. srpna 1558. Ferdinand I. oznamuje arciknížeti Ferdinandovi, kdy sněm Český položit chce

12. Ve Vídni 5. října 1558. Ferdinand I. arciknížeti Ferdinandovi o oznámení rozepsání sněmu Českého

13: Ve Vídni 5. října 1558. Ferdinand I. pokládá sněm ke dni 10. listopadu 1558

14. V Praze 13. října 1558. Arcikníže Ferdinand císaři Ferdinandovi o předloze královské pro sněm

15. Předložení královské na sněm dne 10. listopadu 1558 zahájený

16. [1558.] Stavové odpovídají císaři, mnoho-li berně povoliti mohou

17. Usnešení sněmu dne 10. listopadu 1558 zahájeného

Sněm léta 1561, dne 1. října zahájený.

18. Ve Vídni 8. června 1561. Císař Ferdinand arciknížeti Ferdinandovi, aby mu podal dobré zdání, v které zemi koruny České by nejdříve sněm odbýván býti měl

19. V Praze 17. června 1561. Arcikníže Ferdinand císaři Ferdinandovi, kdy by v zemích koruny České sněmové držáni býti měli

20. Ve Vídni 23. června 1561. Ferdinand I. arciknížeti Ferdinandovi, že návrhy jeho v příčině držení sněmu schvaluje

21. Ve Vídni 6. srpna 1561. Ferdinand I. arciknížeti Ferdinandovi, aby za příčinou příštího sněmu a soudu světnici soudní upraviti dal

22. Ve Vídni 17. srpna 1561. Ferdinand I. žádá arciknížete Ferdinanda za dobré zdání, kdy by sněm Česky rozepsán býti měl

23. Ve Vídni 31. srpna 1561. Ferdinand I. zasýlá arciknížeti Ferdinandovi patenty, kterýmiž sněm na den prvního října se svolává

24. Ve Vídni 31. srpna 1561. Ferdinand I. nařizuje doktoru Mehlovi, aby do Prahy za příčinou proposice sněmovní najíti se dal

25. Ve Vídni 31. srpna 1561. Ferdinand I. úředníkům zemským, že sněm na den 1. října 1561 položen jest

26. Ve Vídni 3. září 1561. Ferdinand I. rozepisuje sněm ke dni 1. října 1561

27. Předložení královské na sněm dne 1. října zahájený

28. Usnešení sněmu dne 1. října 1561 zahájeného

29. Na hradě Pražském 26. října 1561. Císař Ferdinand králi Maximilianovi, že sněm Český jest ukončen

30. Ferdinanda I. řád o minci

Akta o sněmu 1562, o korunovací krále Maximiliana a o jednání stavů pod obojích v příčině obnovení konsistoře.

31. Na hradě Pražském 5. března 1562. Ferdinand I. posýlá králi Maximilianovi dobré zdání úředníků zemských o korunování jeho za krále Českého

32. Dobré zdání úředníků zemských v příčině korunování Maximiliana za krále Českého

33. V Linci 12. března 1562. Král Maximilian císaři Ferdinandovi v příčině jeho korunovací za krále Českého

34. V Linci 15. března 1562. Král Maximilian Vilímovi z Rožmberka o současné korunovací královny s korunováním jeho za krále

35. Na hradě Pražském 16. března 1562. Ferdinand I. synu svému Maximilianovi v příčině příprav k české korunovací

36. V Linci 24. března 1562. Maximilian císaři Ferdinandovi o odkladu české korunovací

37. Na hradě Pražském 28. března 1562. Ferdinand I. králi Maximilianovi v příčině odkladu české korunovací

38. V Praze 28. března 1562. Trautson arcibiskupovi Pražskému do Tridentu, že ke korunovací krále Maximiliana do Prahy bude povolán

39. Na hradě Pražském 8. května 1562, Ferdinand I. vyzývá přední osoby z přivtělených zemí, aby ke korunovací Maximiliana za krále Českého do Prahy najíti se daly

40. Na hradě Pražském 9. května 1562. Ferdinand I. obesýlá některé osoby z Moravy, Opolska, Ratiborska a Opavska, aby ke korunovací do Prahy najíti se daly

41. 1562. Seznam osob, kteréž z přivtělených zemí ke korunovací do Prahy přijeti by měly

42. V Drážďanech 13. května 1562. Kurfiršt Saský císaři Ferdinandovi o odložení sjezdu kurfirštů

43. Na hradě Pražském 16. května 1562. Ferdinand I. žádá krále Maximiliana za dobré zdání o odkladu sjezdu kurfirštů etc.

44. V Linci 18. května 1562. Král Maximilian arciknížeti Albrechtovi Bavorskému, že korunovací česká bude poodložena

45. V Linci 18. května 1562. Král Maximilian císaři Ferdinandovi, že jest srozuměn s nutným odložením české korunovace

46. Na hradě Pražském 20. května 1562. Ferdinand I. oznamuje hejtmanu markrabství Moravského odročení korunovace Maximiliana za krále Českého

47. Na hradě Pražském 6. července 1562. Ferdinand I. stavům království Českého o svolání sněmu a odložení soudu zemského

48. Na hradě Pražském 6. července 1562. Císař Ferdinand Václavovi Zajícovi, aby jako truksas ke korunovací Maximiliana na hrad Pražský se dostavil

49. Na hradě Pražském 7. července 1562. Mandát Ferdinanda I., aby k času sněmování a slavnostem korunovačním potraviny do Prahy přiváženy byly

50. 9. července 1562. Seznam domů v Praze a ve čtyřech nejblíže ležících vesnicích

51. Na hradě Pražském 11. července 1562. Ferdinand I. posýlá králi Maximilianovi opis mandátu, kterýmž rozepisuje se sněm před korunovací etc.

52. Na hradě Pražském 16. července 1562. Ferdinand I. Vilímovi z Rožmberka, aby před korunovací na hrad Pražský přijel

53. Na hradě Pražském 17. července 1562. Ferdinand I. králi Maximilianovi o cestě jeho ke korunovací do Prahy

54. Na Pardubicích 22. července 1562. Ferdinand I. Vilímovi z Rožmberka, aby krále Maximiliana na cestě veškerými potřebami opatřil

55. Na Poděbradech 24. července 1562. Ferdinand I. městům Pražským, na jaký by způsob král Maximilian uvítán býti měl

56. Na Poděbradech 25. července 1562. Ferdinand I. Jindřichovi ze Švamberka a V. z Vřesovic, aby dům králi Maximilianovi a manželce jeho na čas korunování postoupili

57. V Horažďovicích 4. srpna 1562. Břetislav z Ryzmberka děkuje arciknížeti Bavorskému za dary etc.

58. V Linci 8. srpna 1562. Král Maximilian posýlá knížeti Bavorskému seznam míst, kdež na cestě své ke korunovací přenocovati bude

59. Na hradě Pražském 16. srpna 1562. Ferdinand I. králi Maximilianovi o přípravách ke korunovací české

60. Na hradě Pražském 18. srpna 1562. Mandát Ferdinanda I., aby ke korunovací české mosty, cesty, hráze, silnice, kudy král Maximilian do Prahy pojede, upraveny byly

61. 18. srpna 1562. Ferdinand I. Táborským, aby do příjezdu krále Maximiliana, který na cestě ke korunovací v Táboře noclehem zůstati míní, žádného z morového povětří do města nepouštěli

62. V Linci 20. srpna 1562. Král Maximilian císaři Ferdinandovi o přípravách k české korunovací

63. [1562.] Ferdinand I. poroučí Václavovi Zajícovi, aby s Janem Čabelickým knížeti Bavorskému vstříc vyjel

64. Na hradě Pražském 24. srpna 1562. Ferdinand I. některým osobám, aby ke korunování krále Maximiliana pstruhy do Prahy odeslaly

65. 24. srpna 1562. Ferdinand I. sestrám z Lažan, aby v domě jich na Hradčanech byt pro hofmistra krále Maximiliana připraviti daly

66. [1562.] Císař Ferdinand králi Maximilianovi o přípravách k české korunovací

67. Na hradě Pražském 27. srpna 1562. Policejní řád, jaký při sněmu a korunování krále Maximiliana v městech Pražských držán býti má

68. Na Krumlově 2. září 1562. Král Maximilian císaři Ferdinandovi, že s každým nařízením císařským v příčině korunovací jest úplně srozuměn etc.

69. V Táboře 4. září 1562. Král Maximilian císaři Ferdinandovi, aby biskup Vratislavský, jenž kněžstvo, stavy při uvítání krále osloviti má, brzy z Prahy se vypravil etc.

70. Na hradě Pražském 5. září 1562. Ferdinand I. Pražanům, na jaký způsob by konsistoř pod obojí obnovena býti měla

71. 7. září 1562. Slavnostní vjezd krále Maximiliana a jeho manželky ke korunovací do Prahy

72. Vznešení královské na sněm dne 9. září 1562 zahájený

73. Usnešení sněmu obecního ze dne 9. září 1562

74. V Praze 10. září 1562. Zpráva o vjezdu krále Maximiliana do Prahy

75. Na hradě Pražském 11. září 1562. Ferdinand I. poroučí purkrabím Karlštejnským, aby poslům stavovským korunu a klenoty vydali

76. 14. září 1562. Zpráva vyslaných z stavu městského, že stavové vyšší do kaple Karlštejnské pro korunu pustiti je nechtěli

77. Na hradě Pražském 16. září 1562. Ferdinand I. některým osobám v příčině dovážení potrav a obroků do Prahy za času korunovací

78. 20. a 21. září 1562. Vypsání české korunovace krále Maximiliana

79. Na hradě Pražském 28. září 1562. Ferdinand I. obnovuje k žádosti stavův konsistoř pod obojí

80. Na hradě Pražském 29. září 1562. Ferdinand I. Pražanům, aby za příčinou české korunovací vězňové pro dluhy z vězení propuštěni byli

81. Na hradě Pražském 2. října 1562. Ferdinand I. činí milost židům z Čech vypovězeným však v zemi ještě zůstávajícím, aby také korunovací krále Maximiliana oučastni býti mohli, že se jim ještě k zůstání v zemi času přidává

82. Na hradě Pražském 2. října 1562. Ferdinand I. činí milost manželu dcery doktora Šradína, aby korunování krále Maximiliana účasten býti mohl, že svobodně v království Českém choditi i ven z země jezditi může

83. Na hradě Pražském 2. října 1562. Ferdinand I. činí milost některým obyvatelům z města Budějovic Českých pro víru vypovězeným, aby korunování krále Maximiliana účastni býti mohli, že do čtyř měsícův do městy Budějovic vcházeti i zase vycházeti svobodně mohou

84. Na hradě Pražském 2. října 1562. Ferdinand I. činí milost Šimonu Jiljovi, kterýž pro cizoložství z měst Pražských vymrskán byl, aby korunování krále Maximiliana účasten býti mohl, že zase v Praze živnosti své hleděti může

85. Na hradě Pražském 2. října 1562. Ferdinand činí milost Jiříku Taubenreyterovi, aby korunování krále Maximiliana účasten býti mohl, že v Praze živnosti své hleděti může

86. Na hradě Pražském 2. října 1562. Maximilian II. ustanovuje berníky k vybírání berně korunovační

87. Na hradě Pražském 2. října 1562. Ferdinand I. poroučí Hendrychovi z Wartmberka, dědičnému šenku království Českého, aby listy prokázal, jaký dar při korunovací dědičným šenkům dáván byl

88. V Kadani 8. října 1562. Ferdinand I. odpouští Žateckým jich provinění

Sněm léta 1564.

89. V Inšpruku 1. května 1563. Ferdinand I. arciknížeti Ferdinandovi, že dobré zdání jeho o držení příštích sněmů přijal

90. Na hradě Pražském 21. června 1563. Arcikníže Ferdinand králi Maximilianovi, kdy by sněmové v zemích koruny České držáni býti měli

91. Ve Vídni 27. června 1563. Král Maximilian císaři v příčině sněmův v zemích koruny České

92. V Břetislavi na začátku měsíce října 1563. Svobodný pán Kobenzl oznamuje arcibiskupovi Pražskému, že nejdříve bude držán sněm na Moravě, potom v ostatních přivtělených zemích

93. Ve Vídni 14. prosince 1563. Císař Ferdinand králi Maximilianovi, kdy by sněm v Čechách držán býti měl etc.

94. Ve Vídni 19. prosince 1563. Ferdinand I. králi Maximilianovi, aby při budoucím sněmu Českém vyjednal přijetí knížete Bavorského a jeho synů za krajany království Českého

95. Ve Vratislavi 20. prosince 1563. Král Maximilian císaři Ferdinandovi, kdy by sněmové v zemích koruny České držáni býti měli

96. Ve Vídni 22. prosince 1563. Ferdinand I. rozepisuje sněm království Českého

97. Ve Vídni 26. prosince 1563. Císař Ferdinand arciknížeti Ferdinandovi, aby rozepsání sněmu Českého ohlášeno bylo

98. Ve Vídni 26. prosince 1563. Ferdinand I. úředníkům zemským, aby za příčinou rozepsání sněmu do Prahy najíti se dali

99. Ve Vídni 30. prosince 1563. Ferdinand I. stavům Českým, že na místě svém ku sněmu krále Maximiliana posýlá

100. V Lubni 4. ledna 1564. Král Maximilian arciknížeti Ferdinandovi o komorních artikulích pro příští sněm

101. Ve Vídni 5. ledna 1564. Ferdinand I. králi Maximilianovi o odevzdání jeho věřícího listu stavům při zahájení sněmu

102. Ve Vídni 26. ledna 1564. Ferdinand I. arciknížeti Ferdinandovi v příčině vyslání zástupců Moravských na sněm Český etc.

103. Předložení císaře Ferdinanda na sněm Český dne 27. ledna 1564 zahájený

104. Vznešení krále Maximiliana na sněm ze dne 27. ledna 1564

105. Stav panský a rytířský předkládají králi Maximilianovi některé stížnosti do stavu městského v příčině berně

106. [1564.] Stav městský předkládá králi Maximilianovi důvody, pro které stavem panským a rytířským navrženou berni z prodeje všelikých věcí přijmouti nemůže

107. Král Maximilian odpovídá stavu panskému a rytířskému v příčině nové berně z prodeje všelikých věcí

108. Artikule sněmu obecního ze dne 27. ledna 1564

109. V Praze 29. ledna 1564. Lindemann oznamuje kurfirštovi Saskému, jaké dělo se jednání v příčině žádané myslivosti na pozemcích kláštera Dobroluckého a v lesích panství Červeného Hrádku

110. V Praze 5. února 1564. Doktor Lindemann kurfirštovi Saskému o sporu na sněmu mezi dvěma vyššími stavy a stavem městským v příčině berně

111. V Praze 8. února 1564. Lindemann kurfirštovi Saskému o jednání na sněmu Českém

112. Na hradě Pražském 8. února 1564. Král Maximilian Břetislavovi Švihovskému, že omluvu jeho za příčinou nepřijití do sněmu na vědomí vzal

Akta o sněmu léta 1565.

113. V Praze 21. srpna 1564. Arcikníže Ferdinand císaři Maximilianovi, kdy by pohřeb císaře Ferdinanda v Praze odbýván, sněm a soudové držáni býti měli

114. Ve Vídni 27. srpna 1564. Maximilian II. arciknížeti Ferdinandovi o času, kdy by pohřeb císaře Ferdinanda v Praze odbýván a sněm držán býti měl

115. Na Hradci Jindřichově 16. září 1564. Joachym z Hradce císaři, aby brzy do Čech se vypravil.

116. Ve Vídni 6. ledna 1565. Císař žádá arciknížete Ferdinanda, aby mu podal dobré zdání o artikulích komorních pro příští sněm

117. [24. ledna 1565.] Komorní artikule pro příští sněm

118. Ve Vídni 24. března 1565. Císař arciknížeti Ferdinandovi v příčině komorních artikulů pro příští sněm

119. Ve Vídni 25. května 1565. Císař Jáchymovi z Hradce, co by jednati měl v příčině držení sněmů v zemích koruny České, odbývání pohřbu císaře Ferdinanda I. v Praze etc.

120. Ve Vídni 6. června 1565. Maximilian II. rozepisuje sněm království Českého ku dni 30. června 1565

121. Ve Vídni 6. června 1565. Císař arciknížeti Ferdinandovi, aby vznešení královské na sněmu Českém přednesl

122. Ve Vídni 7. června 1565. Císař Jáchymovi z Hradce, aby pomohl při sepsání proposice pro sněm Český

123. Ve Vídni 8. června 1565. Císař arciknížeti Ferdinandovi v příčině držení sněmů v zemích koruny České etc.

124. V Praze 12. června 1565. Arcikníže Ferdinand Jáchymovi z Hradce, aby podal císaři zprávu o článcích, z nichž některé na budoucím sněmu projednány býti mají

125. Ve Vídni 19. června 1565. Císař úředníkům zemským, aby před zahájením sněmu na hradě Pražském při arciknížeti Ferdinandovi najíti se dali

126. Ve Vídni 21. června 1565. Císař arciknížeti Ferdinandovi v příčině jednání na příštím sněmě Českém

127. Ve Vídni 21. června 1565. Císař některým úředníkům zemským, aby na sněmu přimlouvali se za splnění předlohy královské

128. Ve Vídni 22. června 1565. Císař arciknížeti Ferdinandovi v příčině artikulů komorních, berně, hornictví etc.

129. 29. června 1565. Zpráva vyslanců z měst Pražských o poselství do Vídně k císaři v příčině artikulů sněmovních

130. Vznešení královské na sněm Český dne 30. června 1565

131. V Praze 1. července 1565. Arcikníže Ferdinand císaři Maximilianovi o zahájení Českého sněmu

132. Ve Vídni 5. července 1565. Císař arciknížeti Ferdinandovi, že snad stavové Čeští podanou předlohu svolí

133. (1565.) Stavové předkládají na sněmu své žádosti a stížnosti

134. Usnešení sněmu Českého, jenž zahájen byl dne 30. června 1565

135. Německý neplný překlad usnešení sněmovního z r. 1565

136. V Praze 9. července 1565. Jáchym z Hradce císaři o usnešení na sněmu Českém

137. V Praze 10. července 1565. Arcikníže Ferdinand císaři o příznivém výsledku jednání sněmu Českého

138. 13. července 1565. Arcikníže Ferdinand císaři v příčině rozličného jednání zvláště na sněmu Českem

139. Ve Vídni 18. července 1565. Císař arciknížeti Ferdinandovi děkuje, že usnešení sněmu Českého stalo se vedle proposice královské

140. Ve Vídni 23. července 1565. Císař arciknížeti Ferdinandovi o zvyupomínání berně, o vyšetření královských panství etc.

1 2 3Přihlásit/registrovat se do ISP