6. Na sněmu shromáždění stavové království Českého přimlouvají se k králi Ferdinandovi "za pány a přátely své", aby z vězení propuštěni byli, dědinníci aby statky pozemské jim prodávati a do desk klásti mohli, Pražané statky pozemské aby kupovati mohli.

Sine dato. MS. v arch. česk. místodržitelství.

Suplikací ode všech tří stavuov království Českého.

Nejmilostivější králi! Jakž prvé tak i nyní my všichni tři stavové za pány a přátely své, kteříž v těžkostech a u vězení V. Kr. M. jsou, poníženě se přimlouváme a poddaně prosíme, že je z těch těžkostí a vězení milostivě propustiti ráčíte, tak aby mohli po potřebách svých svobodně, jakž i jiní poddaní V. Kr. M., jezditi a živností svých vyhledávati: vzhlédnúce V. Kr. M. na milostivú přímluvu J. M. arciknížecí, pána našeho milostivého, a na poníženú a ne jednu než mnohú žádost naši, i také na to, že my stavové, V. Kr. M. věrní poddaní, v žádostech, kteréž na nás vzkládati ráčíte, vždycky se povolně a hotově nacházeti podle svých nejvyšších možností dáváme, a tak té ponížené naděje jsme, že nás oslyšeti neráčíte, nébrž milostivú a laskavú odpověď dáti.

Též, milostivý králi! za to prosíme, že V. Kr. M. tu zápověď strany dědinníků, aby nám statky své pozemské, jakž jest předešle bývalo, prodávati a do desk zemských klásti mohli, propustiti a vyzdvihnúti ráčíte, poněvadž oni od nás statky naše volně kupují a kupovati mohou, a my jim je prodáváme a podle pořádku ve desky klademe; neb by sice jináče nemalá ztížnost a ujma naše býti musela, poněvadž to naše svobody jsou, abychom jedni od druhých statky svobodně kupovali a sobě prodávali.

Také k V. Kr. M. se přimlouváme na žádost pánuov Pražan strany statkuov pozemských, aby je, jakž prvé bývalo, kupovati a do desk zemských sobě klásti dáti mohli; a prosíme, že se v tom k nim milostivě nakloniti ráčíte, neb ty příčiny toho předkládají, kterak přední měšťané z města se ven hostí a jinde sobě statky kupují, a tou příčinou obávati se, že se osob V. Kr. M. na ouřady i jináč dostávati nebude.

Za pana Břetislava Švihovského, za pány Janovské a za bratří Ježovské k V. Kr. M. se přimlouváme a prosíme, že na jejich žádosti a suplikací jim milostivú odpověď dáti ráčíte.
Přihlásit/registrovat se do ISP