33. Král Maximilián oznamuje otci svému císaři Ferdinandovi I., že vyměřený čas (jejž byli nejvyšší úřadníci zemští a přední stavové čeští navrhli mezi velkonocemi a letnicemi k jeho korunování za krále českého jest velmi blízký a krátký, poněvadž by za příčinou nedostatku peněz náležitě připraviti se nemohl. Králi Maximiliánovi by bylo nejmilejší, kdyby korunovace a tudíž i vjezd jeho do Prahy odložen býti mohl až po šťastném bohdá porodu jeho manželky, královny Marie, kterýž na konci měsíce června se očekává. Maximilián prosí císaře za podporu, poněvadž důchody jeho jsou skrovné a neurčité; ponechává císaři na rozhodnutí, zdali by němečtí leníci z Fojtska, potom z Loketska a Chebska také měli býti vyzváni, aby na krále očekávali a povinnost svou vykonali, anebo s ostatními stavy českými jemu vstříc vyjeli.

V LINCI. 1562, 12. března. Orig. něm. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP