Sněm léta 1564. [Léta 1563 sněmu nebylo.]

89. Císař Ferdinand arciknížeti Ferdinandovi, že dobré zdání jeho, kdy by příští sněmové v zemích koruny České držáni býti měli, se zvláštním zalíbením přijal a že toho dbáti chce, aby v tom ničeho zmeškáno nebylo; v kteréž příčině již také psaní učinil králi Maximiliánovi.

V INŠPRUKU. 1563, 1. května. Německý konc. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP