109. Doktor Vavřinec Lindeman (jenž od kurfiršta sasského vyslán byl s instrukcí ze dne 23. ledna 1564 do Prahy k sněmu, aby při králi Maximiliánovi vyjednal rozhodnutí v příčině postoupení práva myslivosti jemu kurfirštovi na veškerých pozemcích kláštera Dobroluckého a vymohl svolení k smlouvě s panem Krištofem z Karlovic o myslivost v lesích panství Červeného Hrádku, i aby podal zprávu, bude-li se jednati s purkrabími z Donína o výplatu země Fojtské) oznamuje kurfirštu sasskému, kterak král Maximilián na přednešení jeho odpověděl, že v příčině myslivosti na pozemcích kláštera Dobroluckého vypravena bude zvláštní komise, aby záležitost takovou upravila; pan Krištof z Karlovic že ještě v příčině myslivosti na panství Červeného Hrádku ničeho nepřednesl; král že posud neví, jaký panuje zvyk, musili totiž stavové k tomu svoliti čili nic, poněvadž dosud vlády v Čechách se neujal. Pán z Karlovic sdělil Lindemanovi, že požádá krále, aby dal povolení své, netázaje se stavův, jakož se stalo s myslivostí na panství Děčínském; neboť kdyby král věc tu na stavy vznesl, zadal by své svrchovanosti. S uzavřením sněmu král spěchá, poněvadž dne 1 února chce na sněmu vídeňském býti.

V PRAZE. 1564, 29. ledna. - Orig. něm. v král. stát. archivu Drážďanském.
Přihlásit/registrovat se do ISP