7. Král Ferdinand I. odpovídá stavům na sněmu shromážděným na některé artikule, jež mu s prosebnou přímluvou byli podali, i zůstavuje jiné, kteréž na sněmu byly vyřízeny, při snešení stavův.

Sine dato. MS. v archivu česk. místodržitelství.

Odpověď stavuom královstvie Českého od J. M. Kr. na některé artikule.

Jakož jsou J. M. Kr., pánu našemu nejmilostivějšímu, stavové království Českého některých artikuluov obecních, jich stavuov i také obzvláštních osob se dotýkajících, podali, J. M. Kr. v tom za milostivé opatření s poddaností a poníženě prosíce: tomu všemu J. M. Kr. vyrozuměti jest ráčil.

A předkem, jakož jsou stavové J. M. Kr. poníženě a poddaně prosili a se za ty osoby, kteréž na závazcích J. M. Kr. v tomto království jsou, přimlouvali, aby je J. M. Kr. milostivě z nich propustiti ráčil: i aby stavové znáti mohli milostivú J. M. Kr. náchylnost, kterúž k týmž stavuom míti ráčí, a předkem na přímluvu J. M. arciknížecí a na takovú jich stavuov poníženú prosbu ráčí tyž osoby z týchž závazkuov propouštěti, tak aby mohly jakž i jiní obyvatelé tohoto království pro potřeby své volně z země ven vyjížděti, však žádnému cizímu pánu bez vuole a jistého povolení J. M. Kr. v nižádnú službu se nezamlouvati anebo dávati; a beze vší pochybnosti že toto J. M. Kr. milostivé učinění stavové poddaně s vděčností příjmů a tak osoby, kteréž na závazcích byly, znajíce to, že se k nim J. M. Kr. tak milostivě nakloniti ráčil, k J. M. Kr. i k J. M. dědicóm se všelikterak vděčně, poddaně a poslušně chovati budou a J. M. Kr., jakž i jiných poddaných svých věrných milých, jich milostivým králem a pánem býti ráčí.

Kdež stavové toho poníženě žádají, aby J. M. Kr. k tomu milostivé povolení své dáti ráčil, aby dědinníci, svobodníci a nápravníci statky své dědičné stavóm prodávati a do desk klásti mohli: i ač by J. M. Kr. toho některé hodné příčiny míti ráčil, a zvláště majíce o tom zprávu, že by se těm dědinníkóm a svobodníkóm od mnohých osob z stavuov znamenité ztížnosti a outisky dáti měly, žádost stavuov do jiného času odložiti, však jsouce J. M. Kr. stavóm vší milostí smí královskú nakloněn, nechtíce jich prosby oslyšeti, J. M. Kr. na takovú poníženú prosbu stavóm milostivě, však toliko do vuole své královské, povolovati ráčí, komuž by tíž dědinníci, svobodníci a nápravníci dobrovolně statky své dědičné prodávati chtěli, aby toho vuoli měli, a od nich do desk zemských, aby tomu, komuž prodá, jíti. a kladeno býti mohlo; však J. M. Kr. jakž i předešle, všecku vrchnost na týchž dědinnících sobě pozuostavovati ráčí.

Co se pak soudů zřízených dotýče, aby při tom zachováni byli a jinam mimo pořádné soudy na suplikací potahováni nebyli: J. M. Kr. nikdá na jiném býti neráčil ani J. M. arcikníže na místě J. M., než aby soudové pořádní pruochod svuoj měli, tak jestliže by kdo koho z čeho viniti chtěl, aby to před týmž soudem učinil; než když co tak spěšného opatření potřebuje, prodlení míti nemuože a na J. M. Kr. aneb na místě J. M. Kr. na J. M. arciknížecí od osob z stavuov vyšších a nižších, chudých a bohatých, to vzneseno bývá, J. M. Kr. slušně to pominouti nemuože, než s bedlivým uvážením sročení dopouštěti a v tom se spravedlivě, pokudž proti zřízení zemskému a pořádku práva není, chovati a když koli buď z suplikací neb z sročení to se nachází, k kterému soudu náleží a spěšného opatření nepotřebuje, tehdy ty, kdež náleží, podávati ráčí. Však přes to, jestliže která osoba neb osoby v stavích jakú v tom ztížnost mají, že by se kterému co ublížilo, aby to osoby oznámily, J. M. Kr. ráčí jich ztížnosti vyrozuměti a další odpověď spravedlivou na to dáti.

Strany knížetství Opolského, Ratiborského a Zagaňského J. M. Kr. předešlého času i nyní na tom býti ráčil, aby táž knížetství vyplatiti a k rukám svým přivésti, jakož pak Opolské a Ratiborské knížetství již nyní držeti a Zagaňské s pomocí pána Boha o svatém Jiří nyní příštím vyplatiti ráčí.

A jakož jsou se stavové strany všech hranic království Českého, aby osoby ty, kteréž by J. M. Kr., poznajíc kdy toho potřebu, vybrati ráčil, na tom snesli i relací ke deskám o pečeť zemskú na listy věřící učinili: při tom J. M. Kr. to milostivě zuostavovati a pokudž jest nejvýš možné to opatrovati ráčí, aby od tohoto království nic odcizováno nebylo, jakž jest to od počátku kralování svého vždycky bedlivě a otcovsky ochraňovati ráčil.

Co se pak drahot všech při řemeslnících v tomto království dotýče, J. M. Kr. předešle s stavy mnohokrát milostivě jednati, rozvažovati i zavírati ráčil, což jest i vuobec po krajích tisknuto a rozpisováno bývalo, ač to jako téměř vždycky k zrušení a zjinačení ne J. M. Kr. než stavy přicházelo, však nicméně J. M. Kr. jakž i předešle nakloněn býti ráčí, což by k obecnímu dobrému bylo, všelijak k tomu se přičiniti a nižádné práce v tom nelitovati, a což by nejspíš možné bylo J. M. Kr. aneb J. M. arciknížecí na místě J. M. Kr. ráčí osoby z krajuov obeslati, aby na tom seděly, to rozvažovaly, což by k přetržení takových drahot při řemeslnících nejužitečnějšího a stálého býti a vybrati se mohlo, a což se tak s povolením J. M. Kr. uváží a nařídí, to aby vuobec tištěno a po krajích rozesláno bylo, jednom aby stavové nad tím skutečně ruku drželi a při poddaných svých to tak opatrovali, což se tak nařídí, aby se z toho nevykročovalo, než stále držáno bylo.

Item, o chudé a žebravé lidi J. M. Kr. na tom býti ráčí, což v městech Pražských i jiných J. M. Kr. městech v tomto království duochodu k špitáluom jest, dáti vyhledati a rozvrci, coby se a jaký počet na to v špitálích chudých chovati mohlo, tak aby chudí, což nejspíš možné bude, opatřováni byli, i také s těmi, kteříž po ulicích a na stupních sedají, řád dělán byl.

Item, strany práv městských J. M. Kr. i J. M. arciknížecí na místě J. M. Kr. byli by to předešle rádi k místu a konci přivedli, ale pro mnohé příčiny to se vykonati nemohlo: však J. M. Kr. co nejdříve možné osoby volené ke dni určitému obeslati a místo umrlých jiné osoby voliti ráčí, tak aby jedno k svému jistému vyřízení přijíti mohla.

Což se biskupa, kterýž by kněžstvo pod jednú neb pod obojí světiti mohl, dotýče, J. M. Kr. v dávných letech nicméně jako i stavové k tomu nakloněn býti ráčil, aby takový biskup hodný usazen býti mohl, však jest se to těchto časů při stolici apoštolské objednati nemohlo: proto nicméně J. M. Kr., což nejdříve příležitý čas k tomu se obrati bude moci, ráčí o to všelijak jednati, aby takový pořádný biskup v tomto království objednán a zřízen býti mohl, a na J. M. pilné a bedlivé práci nic sjíti nemá.

Item, jakož jsou se stavové strany jezu na Labi i jiných řekách snesli: to J. M. Kr. při takovém jich stavuov snešení zuostavovati a k tomu milostivě povolovati i také na panstvích J. M. Kr. aby též zachováváno bylo, opatřiti poručiti ráčí.

Také J. M. Kr. k tomu své milostivé povolení dávati ráčí, aby soudu dvorského, komorního i menšího soudu zemského z těch příčin, jakž jsou se stavové sami o to snesli, odloženo bylo, ač by J. M. Kr. z příčin, že jest týž soud komorní léta minulého dvakráte pořád, tak jakž zřízení zemské ukazuje, držán nebyl, milostivě a rád tomu býti ráčil, pokudžby možné bylo, aby ti soudové nyní předce držáni byli, aby lidé k spravedlivostem svým přicházeti mohli: jakž výš dotčeno, J. M. Kr. k tomu povolovati ráčí.

A poněvadž jsou stavové strany drahot řemeslníkuov jeden artikul v spisu svém doložili, na kterýž jim J. M. Kr. odpověď dáti ráčil, než co se láduňkuov po vsích, o kteréž veliký pokřik i mnohé suplikací J. M. Kr. i tudíž J. M. arciknížecí, jaká drahota v zemi skrze to povstává, podávány jsou: i věda J. M. Kr., že na tom ládování, aby přetrženo bylo, nemálo záleží, protož aby stavové pro dobré jich mezi sebou rozmlouvali a těch cest vyhledávali, jak a pokud by ti láduňkové a z nich přicházející drahoty mohli časně přetrženi býti.

J. M. Kr. zdálo se také stavuom připomenutí učiniti, co se zřízení zemského napravování dotýče, poněvadž jest mělo k tomuto sněmu hotovo býti, kudy jest to a jakou příčinou sešlo; neb by J. M. Kr. ráčil pro dobré vší země rád tomu býti, aby to mohlo na místném konci postaveno býti.

Co se pak všech jiných artikuluov a suplikací od stavuov tohoto království dodaných i také přímluv na J. M. Kr. vzložených dotýče: poněvadž J. M. Kr. mnohé zprávy o těch věcech míti a potřebovati ráčí, tak spěšně a kvapně vykonati se nemuože; však nic méně J. M. Kr., což bude moci nejspíše, před odjezdem svým ráčí na ty artikule zasednúti, jim milostivě vyrozuměti a pokudž J. M. Kr. možné a náležité bude, k nim se milostivě ukázati.
Přihlásit/registrovat se do ISP