86. Maximilián II. ustanovuje ve všech krajích berníky k vybírání od stavů jemu a choti jeho svolené berně korunovační.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1562, (v pátek po sv. Jeronýmu) 2. října. Konc. v archivu česk. místodržitelství.

Maximilián Slovutný, věrný náš milý. Jakož o tom dobrou vědomost máš; že sou nám stavové království Českého na tomto minulém sněnu podle starobylého obyčeje, jakožto králi českému korunovanému, tolikéž z. poddané lásky paní manželce naší najmilejší berní svolili a o vánocích najprvé příštích, cožkoliv od koho na Jeho díl přijde, dáti týmž sněmem jsou se zavázali: i k takovému vybírání též berně Tebe sme za vejběrčího našeho do těch krajův Bechyňského a Prácheňského ustanoviti ráčili, jakž z listu našeho odevřeného, kterýž o to po kraji posýlati ráčíme, šířeji vyrozumíš. Protož Tobě milostivě poroučeti ráčíme, když čas toho a svátkové vánoční najprvé příští přijdou, aby se do města Tábora [Jiným do jiných měst] časně najíti dal a takovou berní nám a paní manželce naší najmilostivější s listy přiznávacími na ten zpuosob, aby jeden každý v tom listu toho doložil, že to k své víře a svému svědomí přijímá, že jest se v tom spravedlivě zachoval, jakž artikul sněmovní to v sobě šíře obsahuje a zavírá, s pilností vybíral a vytrvaje tu dvě neděle, což tak těch peněz nám i paní manželce naší náležejících vybereš, ty všecky slovutnému Florianovi Strnadovi z Tryskovic, nejvyššímu vejběrčímu našemu, dovez a proti jeho kvitanci vyčti. A cožby Tobě za tvů práci dáno býti mělo, o to my s Tebou potomně urovnati poručiti a Tobě to milostí naší spomínati ráčíme.

In simili těmto osobám:

Mikulášovi Humpolcovi, starostovi komorničímu.

Natanielovi Hložkovi z Zbyslavic do kraje Čáslavského.

Pavlovi Grynmilerovi z Třebska do kraje Litoměřického.

Fridrichovi Tuchořskému z Tuchořic do kraje Hradeckého.

Janovi Lvovickému ze Lvovic do kraje Chrudimského.

Bernartovi Granovskému z Granova do kraje Kouřimského.

Janovi Hruškovi z Března do kraje Žateckého.

Krištofovi mladšímu Štampachovi z Štampachu v Vidhosticích do kraje Plzeňského.

Arnoštovi z Ichtric do kraje Boleslavského.

Václavovi Valkounovi z Adlaru do kraje Slánského.

Jiříkovi Mašaurovi z Valdova do kraje Vltavského.

Jakubovi Kockovi z Kocnstejna do kraje Podbrdského.

Jiříkovi Šlovskému z Šlovic do kraje Rakovnického.
Přihlásit/registrovat se do ISP