48. Ferdinand I. Václavovi Zajícovi, aby jako truksas království Českého v určitý den ke korunovací knížete Maximiliána na hrad Pražský se dostavil.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1562, v pondělí po sv. Prokopu (6. července.) Konc. v archivu česk. místodržitelství.

Ferdinand: Urozený věrný náš milý! Jakož bez pochyby již o tom vědomost máš, že sme sněm po krajích tohoto království Českého rozepsati a na tom se ustanoviti ráčili, aby nejjasnější kníže Maximilián jakožto král český, syn náš nejmilejší, Jeho Láska, s pomocí pána Boha všemohúcího korunován byl: i poněvadž každý,.kdož jaký dědičný ouřad v tomto království má, povinen jest králi českému při korunování v ouřadě svém na službu hleděti; a ty nyní, jakožto nejstarší z bratří Tvých a rodu Tvého ten ouřad truksaský na sobě máš, protož poroučíme, aby se k tomu času, jakž jsi z listův našich odevřených a po krajích vyšlých, kdy to býti má, vyrozuměl,. tak připravil, aby podle starobylého chvalitebného obyčeje a dobrého pořádku Jeho Lásce, králi českému, při korunování v tom místě, kdež náleží, na hradě Pražském v ouřadě tom sloužil a povinnost Tvou vykonal, jináče nečiníce.

In simili: Pertoltovi z Lippého, maršálku a Jiříkovi z Sezemova Oustí, kraječi království Českého.
Přihlásit/registrovat se do ISP