1 2 3

Jednání léta 1566 v příčině osobního válečného tažení stavův Českých proti Turku.

Úvod

141. V Augšburce 22. února 1566. Mandát Maximiliana II., aby v zemích koruny České žádný v službu cizí válečnou se nedával

142. 3. března 1566. Arcibiskup Pražský podává své dobré zdání, aby vůči nebezpečí od nepřítele Turka vyzván byl lid k pokání a k motlitbám

143. V Praze 29. března 1566. Arcikníže Ferdinand císaři v příčině veřejné hotovosti

144. Na hradě Pražském 1. dubna 1566. Mandát arciknížete Ferdinanda v příčině přehlídky jízdy po krajích

145. V Augšburku 9. dubna 1566. Mandát Maximiliana II., kterýmž vyzývá stavy k osobnímu tažení proti Turku

146. V Augšburku 12. dubna 1566. Císař arciknížeti Ferdinandovi v příčině veřejné hotovosti

147. V Praze 29. dubna 1566. Arcikníže Ferdinand ustanovuje komisaře královské pro kraj Prachenský, aby potřebné peníze k válce proti Turku půjčkou sehnali

148. V Augšburce 30. dubna 1566. Mandát Maximiliana II., aby stavové k veřejné hotovosti proti Turku se připravili

149. V Augšburku 13. května 1566. Císař Petrovi z Rožmberka, aby k výpravě proti Turku do Vídně najíti se dal

150. Na hradě Pražském 21. května 1566. Arcikníže Ferdinand Pražanům, kdo jsou ustanoveni za mustrhery Pražského lidu vojenského

151. V Augšburce 3. června 1566. Mandát Maximiliana II., kterýmž vyzývá stavy České, aby proti Turku se vypravili, soudové aby odloženi byli

152. Ve Vídni 13. června 1566. Císař všem stavům Českým, že s arciknížetem Ferdinandem do pole proti Turku vytáhne etc.

153. Ve Vídni 16. června 1566. Císař žádá Rožmberka, aby narychlo nějakou výpůjčku peněz učinil na zaplacení žoldu 700 jezdců

154. Na Třeboni 19. června 1566. Vilím z Rožmberka Hendrychovi z Švamberka o výpravě na vojnu

155. Na hradě Pražském 19. června 1566. Arcikníže Ferdinand do kraje Prachenského o ustanovení nových krajských hejtmanů, lid pěší aby k hájení pomezí pohotově byl

156. Na hradě Pražském 25. června 1566. Arcikníže Ferdinand do kraje Kouřimského v příčině vypravení koní k tažení vozů do pole válečného

157. Ve Vídni 29. června 1566. Mandát Maximilina II., kterýmž zapovídá se obilí, potraviny, dobytek z Čech vyvážet

158. V Praze 3. července 1566. Císařem ustanovená rada na hradě Pražském Vilímovi z Rožmberka o ustanovení proviantmistra

159. Ve Vídni 8. července 1566. Císař Vilímovi z Rožmberka, že přehlídka vojska českého u Znojma odbývána bude

160. V Praze 11. července 1566. Rožmberský sekretář kanclíři na Českém Krumlově, že pán z Rožmberka poddaných svých do vojny proti Turku již potahovati nemíní, aby jízdné vypravili

161. V Znojmě 12. července 1566. Zajíc z Hazmburku Vilímovi z Rožmberka o nedostatku obroku v Znojmě

162. Někteří ze stavu panského a rytířského, kteříž u Znojma se sjeli, podávají Rožmberkovi některé artikule jich svobod se týkající, aby o nich s císařem jednal

163. Ve Vídni 14. července 1566. Mikuláš Walter Vilímovi z Rožmberka, že Ungnad ze Znojma již vytáhl, Slezané do Uher že táhnou, Moravané s Opavskými brzy vzhůru budou etc.

164. 15. července 1566. Seznam přehlídnutého lidu válečného v městech Pražských

165. Nařízení, dle kteréhož se jeden každý v ležení válečném chovati má

166. Ve Vídni 17. července 1566. Mikuláš Walter Vilímovi z Rožmberka v příčině mustrování lidu vojenského etc.

167. Ve Vídni 17. července 1566. Císař Vilímovi z Rožmberka, že komisaři k mustrování lidu válečného do Znojma se odeberou

168. Na Želči 18. července 1566. Kryštof Srbický Petrovi z Rožmberka, že zbroj poddaných na výpravu válečnou nevystačí

169. Ve Vídni 18. července 1566. Císař Maximilian Pertoltovi z Lipého a Vratislavovi z Pernštejna, aby se stavy Českými u Znojma ležícími některé artikule projednali

170. Ve Vídni 18. a 22. července 1566. Císař dává instrukci Pertoltovi z Lipého a Vratislavovi z Pernštejna, co by se stavy Českými po zmustrování u Znojma jednati měli

171. Ve Vídni 22. července 1566. Revers císaře Maximiliana, že válečné tažení Čechův přes hranice království není na újmu jich svobodám

172. Ve Vídni 22. července 1566. Císař Vilímovi z Rožmberka v příčině prohlídky vojska

173. Ve Vídni 26. července 1566. Mandát císaře Maximiliana, kterýmž nařizuje se po všech zemích koruny České vzývání Boha proti Turku

174. Na hradě Pražském 29. července 1566. K spravování království Českého ustanovená rada nařizuje, aby k ochraně pomezí království určený lid po krajích prohlédnut byl

175. Ve Vídni 31. července 1566. Císař chválí horlivost těch, kteří již po vykonané prohlídce do Uher proti Turku táhnou etc.

176. Ve Vídni 31. července 1566. Císař nařizuje těm, kteříž proti Turku se nevypravili, aby ihned tak učinili

177. Ve Vídni 6. srpna 1566. Císař schvaluje Vilímovi z Rožmberka opatření v poli učiněná

178. Ve Vídni 10. srpna 1566. Císař Rožmberkovi, že dne 12. srpna z Vídně do pole se vypraví

179. Seznam lidu válečného, kterýž 1566 s císařem do Uher proti Turku vypraven byl

180. V Milčíně 26. srpna 1566. Bohdanecký kanclíři na Českém Krumlově o mustruňku Milčínských poddaných

181. 2. září 1566. Císař dává svolení, aby někteří z ležení pro nemoc domů se odebrati mohli

182. U Rábu 27. září 1566. Vilím z Rožmberka arcibiskupovi Pražskému o nemoci a nedostatku Čechův v poli válečném

183. U Rábu 30. září 1566. Mandáty císařské, aby všichni, kteříž z pole domů ujeli, zase do ležení se navrátili

184. U Rábu 2. října 1566. Patent císařský, jaký dáván byl osobám, které z ležení polního domů jeli

185. Na začátku října 1566. Zdeněk Ota z Losu prosí císaře, aby pro chudobu svou z ležení válečného domů navrátit se mohl

186. (Na začátku října 1566.) Několik osob šlechtických prosí císaře, aby pro nedostatek peněz z ležení propuštěni byly

187. Na začátku října 1566. Poznamenání osob, kterým císař poručil pomoc učiniti, aby v ležení zůstati mohly

188. 7. října 1566. Seznam osob, kterým listy fedrovní dány jsou, aby z ležení polního domů vypraviti se mohly

189. U Rábu 13. října 1566. Rožmberk, Lipé a Berka podávají arciknížeti Ferdinandovi své dobré zdání, jakým způsobem by válečné tažení proti Turkům v Bělehradě předsevzalo býti mělo

Akta o sněmu léta 1567.

190. Ve Vídni 19. listopadu 1566. Císař komoře české, aby zaslala své dobré zdání o komorních artikulích

191. 5. prosince 1566. Komora česká císaři o komorních artikulích

192. Ve Vídni 17. prosince 1566. Dekret z české dvorní kanceláře, kdy a jak sněmové v zemích koruny České držáni by býti měli

193. V Brně 14. ledna 1567. Císař rozepisuje sněm království Českého ku dni 3. března 1567

194. V Brně 14. ledna 1567. Císař komoře české, aby mandáty královské o rozepsání sněmu rozeslány byly

195. V Pardubicích 20. února 1567. Císař komoře české v příčině komorních artikulů

196. 24. února 1567. Komora česká císaři o komorních artikulích

197. 1. března 1567. Zpráva o příjezdu císařově do Prahy k zahájení sněmu

198. Předložení královské na sněmu dne 3. března 1567

199. Stavové dávají na vznešení královské odpověď v příčině berně a osobní výpravy do pole

200. Replika císaře Maximiliana stavům na jich odpověď v příčině berně a osobního tažení do pole

201. Stavové na sněmu předkládají králi své stížné žádosti

202. Císař odpovídá na stížné žádosti stavův

203. 1567. Jiná odpověď císařova na žádost stavův

204. 1567. Pražané a stav městský prosí císaře, aby berně domovní jim umenšena byla

205. 1567. Císař odpovídá Pražanům a stavu městskému na jich žádost v příčině umenšení berně domovní

206. 1567. Pražané a stav městský podávají opětně prosebnou žádost císaři, aby daň domovní jim umenšena byla

207. V Praze 22. března 1567. Humpolecký z Tuchoraze Krčínovi z Jelčan o jednání na sněmu

208. Na hradě Pražském 26. března 1567. Mandát císařský, že sněm za příčinou svátků velikonočních odložen jest až do 10. dubna 1567

209. 1567. Pražané a města prosí císaře, aby prodávání a sklady všelijakých věcí zastaveny byly v městečkách a ve vsech, které práva trhového nemají

210. 1567. Nové město Pražské císaři, aby článek o svobodném plavení dříví na sněmu přijat nebyl

211. V dubnu 1567. Komora česká o stížnosti Pražanů a měst v příčině obchodu s obilím a jiným zbožím v městečkách a ve vsech, kteréž svobodu na trhy nemají etc.

212. 1567. Kutnohorští stavům, aby nedostatky, kteréž hornictví překážejí, odstraněny byly

213. 11. dubna 1567. Císař Pražanům a městům, že z berně domovní ze 3 kop půl kopy z každého domu jim slevuje

214. 1567. Recess královský, že Pražané a města v příčině berně domovní reversem opatřeni budou

215. 1567. Císař odpovídá stavům na stížné některé artikule

216. 1567. Stavové předkládají své stížnosti do některých artikulů, kteréž byl císař v odpovědi stavům podal

217. 13. dubna 1567. Komora česká císaři, jak by důchody komory královské rozmnoženy býti mohly

218. V Praze 15. dubna 1567. Císař odpovídá na stížnou žádost stavů Českých, aby Jáchymovští také řádem zemským se spravovali

219. 1567. Císař stavům v příčině jeho přebývání s dvorem král. v království Českém

220. V Praze 24. dubna 1567. Císař komoře české, jak by důchody královské rozmnoženy býti mohly

221. Artikulové sněmu obecního, kterýž zahájen byl 3. března 1567

Jednání s Chebskými, Loketskými a Kladskými léta 1567 a 1568.

Úvod

222. 1567. Zpráva vyslaných Chebských o jich jednání v Praze

223. V Praze 13. května 1567. Komora česká císaři o Chebských, Loketských, Kladských v příčině odvedení berně

224. Ve Vídni 23. května 1567. Císař komoře české, aby s Chebskými, Loketskými, Kladskými v příčině berně jednáno bylo

225. 20. června 1567. Chebští komoře, mnoho-li na místě berně a posudného dáti mohou

226. 21. června 1567. Loketsko komoře české, že berní proti Turku svoliti nemohou

227. V Břetislavi 23. června 1567. Císař komoře české, co by s Chebskými, Loketskými, Kladskými v příčině berně vyjednávati měla

228. V Praze 27. června 1567. Komora česká Loketským v příčině berně

229. V Praze 27. června 1567. Komora česká Chebským v příčině odvedení jisté částky peněz za berni a posudné

230. V Praze 28. června 1567. Komora česká císaři o vyjednávání s Chebskými a Loketskými v příčině berně a posudného

231. V Břetislavi 5. července 1567. Císařská instrukce komisařům, co by se stavy kraje Loketského v příčině berně vyjednávati měli

232. V Břetislavi 23. července 1567. Maximilian dává instrukci komisařům, co by s Kladskými v příčině odvádění berně a posudného vyjednávati měli

233. Ve Vídni 4. října 1567. Císař komoře české, aby od Kladských svolenou berni přijala

234. Ve Vídni 8. října 1567. Císař komoře české, aby od Chebských na místě berně nabízenou sumu přijala

235. 23. října 1567. Chebští komoře české v příčině vybírání na místě berně a posudného svolených 5000 zlatých

236. V Praze 3. listopadu 1567. Komora česká císaři, že mezi šlechtou Chebského kraje v příčině vybírání povolených 5000 zl. vznikl spor

237. 20. listopadu 1567. Císař komoře české, aby na místě berně a posudného podávanou sumu od Loketských přijala

238. Ve Vídni 3. ledna 1568. Císař Chebským v příčině od nich svolené částky na místě berně etc.

239. Ve Vídni 8. ledna 1568. Císař komoře české, aby s Chebskými o rychlé složení svolených peněz jednáno bylo

240. 18. února 1568. Zpráva poslů Chebských o vyjednávání při komoře české v příčině pomoci proti Turku a posudného

241. 24. března 1568. Poslové Chebští oznamují městu Chebu o svém jednání při komoře české v příčině pomoci proti Turku

242. V Praze 14. dubna 1568. Komora česká napomíná Chebské, aby polovici svolené pomoci proti Turku odvedli

243. 2. května 1568. Císař komoře české, že svoluje, aby Chebským na 5000 zl. daně a posudného starší půjčka jich 2000 poražena byla

244. V Praze 5. června 1568. Komora česká městu Chebu, aby v příčině složení pomoci proti Turku posly do Prahy vypravili

245. V Hoře Kutné 6. listopadu 1568. Komora česká napomíná Chebské, aby svolenou pomoc proti Turku odvedli

246. 20. listopadu 1568. Rytířstvo kraje Chebského poddává se purkmistru a radě města Chebu k smíru v příčině složení svolené pomoci proti Turku

Jednání léta 1569 a 1570.

I. Sněm všeobecný léta 1569 a 1570.

247. Na Horách Kutných 24. ledna 1569. Úředníci zemští císaři, kdy by sněmové v zemích koruny České držáni býti měli

248. Ve Vídni 29. ledna 1569. Císař Vilímovi z Rožmberka o držení sněmův v zemích koruny České

249. Na Horách Kutných 31. ledna 1569. Úředníci zemští císaři o rozepsání sněmu Českého etc.

250. Ve Vídni 5. května 1569. Česká kancelář dvorská komoře dvorské v příčině nastávajících sněmů v zemích koruny České

251. Na hradě Pražském 11. května 1569. Úředníci zemští osobám od sněmu voleným, aby k uvažování hornictví do Prahy najíti se daly

252. Ve Vídni 26. května 1569. - Dobré zdání dvorské komory, kterak by od stavův v zemích koruny České větší summa peněz na srážku berně vyzdvižena býti mohla

253. Ve Vídni 27. května 1569. Komora dvorská nejvyššímu hofmistru, mnoho-li od r. 1552 až 1563 daně v zemích koruny České ubývalo etc.

254. Ve Vídni 13. června 1569. Mandát Maximiliana II., kterýmž rozepisuje se sněm na 1. srpna 1569

255. V Olomouci 2. července 1569. Stavové Moravští žádají císaře, aby stavové Čeští listiny týkající se rozepře stavů Moravských se stavy Slezskými o knížetství Opavské z archivu Karlštejnského jim vydali

256. Ve Vídni 11. července 1569. Mandát císařský, kterýmž ke dni 1. srpna rozepsaný sněm na neurčitou dobu se odkládá

257. Ve Vídni 26. července 1569. Maximilian II. komoře české, že na příštím sněmu horní řád projednán býti musí

258. V Břetislavi 3. října 1569. Císař Vilímovi z Rožmberka o zapsání se v rukojemství na summu peněz pro potřeby válečné markrabímu Braniborskému

259. V Prešpurce 4. a 22. října 1569. Mandáty císařské, kterýmiž odložený sněm opět se rozepisuje a sice prvním mandátem na prvního prosince a druhým na 14. prosince 1569

260. Na hradě Pražském 17. října 1569. Vilím z Rožmberka císaři, že mandáty o rozepsání sněmu zpět vzaty jsou

261. Ve Vídni 7. listopadu 1569. Císař komoře slezské, aby o komorních artikulích pro příští sněm Český se uradila

262. Ve Vídni 7. listopadu 1569. Císař komoře české, aby o komorních artikulích pro příští sněm se uradila; o reformě duchovních statků zástavních, o vyznamenání lén dobré zdání zaslala

263. Ve Vídni 19. listopadu 1569. Císař komoře slezské, aby o artikulích Slezska se týkajících pro hlavní sněm v Praze se uradila

264. Ve Vídni 19. listopadu 1569. Mandát císařský, aby obilí a jiné věci potravní po čas jenerálního sněnu do Prahy vozeny byly

265. Ve Vídni 28. listopadu 1569. Císař komoře české o artikulích pro příští sněm

266. V Praze 9. prosince.1569. Hrabě Šlik císaři, kteří vyslanci z Horní Lužice na sněm do Prahy přibudou

267. V Praze 18. prosince 1569. Komora dvorská císaři, aby cizozemci, kteříž v Čechách lenní statky drží a Chebsko, Loketsko, Kladsko berní jako stavové Čeští rovně odváděli

268. Instrukcí královská přednešena při sněmu dne 19. prosince

269. Na hradě Pražském 9. ledna 1570. Revers Maximiliana II. stavům Moravským, že vypravení poslanců na hlavní sněm do Prahy není na újmu jich svobod

270. 16. ledna 1570. Stav panský a rytířský císaři v příčině berně

271. 18. ledna 1570. Komora česká císaři o relací stavův a artikulích sněmovních

272. 1570. Replika císařská na relací stavů Českých v příčině berně

273. Na hradě Pražském 8. února 1570. Císař ustanovuje policejní řád, jaký v městech Pražských za času sněmování zachováván býti má

274. Na hradě Pražském 22. února 1570. Odpověď císařská Pražanům a městům v příčině navrácení jich privilejí etc.

275. Na hradě Pražském 2. března 1570. Mandát císařský, že libra ryb o krejcar dráže prodávána býti má

276. 9. - 11. března 1570. Zpráva o vyjednávání Slezských vyslanců na hlavním sněmu v Praze v příčině berně

277. 1570. Odpověď císařova vyslancům Slezským v příčině berně

278. Na hradě Pražském 18. března 1570. Mandát císařský, že sněm k 14. prosinci 1569 rozepsaný až k 10. dubnu 1570 se odkládá

279. Na hradě Pražském 20. března 1570. Císař komoře české, aby stav městský na srážku berně neb jakou sumu napřed složil

280. V Praze 28. března 1570. Komora česká císaři o vyjednávání se stavem městským a osobami duchovními v příčině půjčky

281. 15. května 1570. Komora dvorská komoře české o artikulích v příčině nesložených účtů a zadrželých berní

282. V Praze 15. května 1570. Komora česká císaři v příčině zvyupomínání zadrželých berní

283. 1570. Artikulové o zadržalé berně

284. Usnešení sněmu všeobecného zemí koruny České, kterýž dne 19. prosince 1569 zahájen a r. 1570 v měsíci květnu uzavřen byl

1 2 3Přihlásit/registrovat se do ISP