40. Ferdinand I. obesílá osoby některé z Moravy, Opolska, Ratiborska a Opavska, aby ke korunovací syna jeho Maximiliána do Prahy 14. června najíti se daly.

NA HRAD PRAŽSKÉM. 1562, 9. května. Konc. v archivu česk. místodržitelství.

Ferdinand: Slovutný věrný náš milý! Věděti Ti milostivě dáváme, že jsme se na tom ustanoviti ráčili, aby nejjasnější kníže, pan Maximilian, král český, syn náš nejmilejší, Jeho Láska, s vuolí a pomocí pána Boha všemohúcího vším tím způsobem a pořádkem, jakž se od starodávna chvalitebně zachovávalo a jakž na to náleží a potřeba toho dokazuje, korunován byl, tak aby takové korunování království Českému (a vlasti Tvé, kteráž k témuž království připojena jest) tím slavnějším příjezdem a zvláště skrze osoby k koruně České příslušející ku poctivosti se vykonati mohlo, a s Jeho Láskú aby vzácnější osoby při témž korunování najíti se daly a Jeho Lásce na službu hleděly. I pochybovati o tom neráčíme, že netoliko Ty, ale i jiní mnozí poddaní naši k takové slavnosti poddaně a poslušně a podle možnosti své rádi najíti se dadí: však jsme toho pominúti nechtěli, nežli osoby Tvé podle jiných k takovému sjezdu obeslati, Tebe milostivě žádajíc, aby v neděli před sv. Vítem, to jest čtrnáctého dne měsíce Juni, jinak června, sem do Prahy přijel a při nás se najíti dal; tu my Tobě oznámiti ráčíme, kterak se dáleji chovati a kde na zejtří den sv. Víta na Jeho Lásku i s jinými čekati budeš míti. A my i Jeho Láska syn náš Tobě to milostivě zpomínati i nahrazovati ráčíme. Dán na hradě našem Pražském v sobotu po na nebe vstoupení pána Krista léta 2. a království našich římského 32. a jiných 36.

Hejtmanu markrabství Moravského: A teď posýláme poznamenání těch osob, kteréž z markrabství Moravského k tomu sjezdu sem obsýlati ráčíme, aby o tom zprávu měl a věděti mohl, komu ouřad hejtmanský na místě svém zatím k opatření poručiti budeš míti, při tom Tobě poroučejíc: poněvadž soud zemský svatojanský v Olomouci rovně při tom čase, když se to korunování zde díti bude, držeti by se měl, kterémuž by Ty i jiné osoby, kteréž obsýlati ráčíme, s těžkostí postačiti mohly, aby týž soud zemský svatojanský do svatých Tří králóv nejprve příštích odložil a všem stavóm skrze listy odevřené po krajích vuobec o tom oznámil, aby se věděli časně čímž spraviti. Na tom vuoli naši císařskú naplníš.

Biskupu olomúckému doložiti, aby se tak sem vypravil a k tomu přistrojil, aby krále podle arcibiskupa pražského a biskupa vratislavského korunovati mohl.

Vys. uroz.

biskupu olomúckému markrabství Morav. hejtmanu markrabství Moravského.

"

komorníku markrabství Moravského.

"

sudímu markrabství Moravského.

"

podkomořímu markrabství Moravského.

"

Fridrichovi z Žerotína.

"

Jiříkovi Hartmannovi z Lichtenštejna.

"

Janovi staršímu z Žerotína na Rosicích.

"

Janovi mladšímu z Žerotína na Břeclavi.

"

Adamovi Volfovi z Krejku na Jaroslavicích.

"

Václavovi z Krejku na N.

"

Hanušovi Fridrichovi hraběti z Hardeku.

"

Jindřichovi Mezeřickému z Lomnice.

"

Václavovi z Ludanic na Helfenštejně.

"

Jetřichovi z Kunovic.

"

Burjanovi Tetaurovi z Tetova a z Malenovic na Šanově.


 

Stat.

hofrychtéři na Hostini.

"

Janovi Kropáčov.

Slov.

Janovi Zdonskému.

"

Petrovi Čertoryskému.

Stat.

Záviši Prusinovskému z Zvíkova na Bolehradicích.

Slov.

Janovi Vilímovi Prusinovskému.

Stat.

Zikmundovi Prakšickému.

Slov.

Balcarovi Švejnicovi.

Slov.

Janovi a Přemkovi Nekšóm, aby jeden přijel, na Lúkově.

"

Vítovi Ederovi. Václavovi z Tavikovic na Polici.

"

Adamovi Hrubćickému.


 

Z Opolského a Ratiborského:

Uroz.

Václavovi Sedlnickému z Choltic.

Slov.

Jiříkovi Žirovskému.

"

Václavovi Navojovi.

"

Kašparovi Vyškotovi.

Slov.

Joachymovi Buchtovi.

"

Hanušovi Vlasovskému.


 

Z Opavského:

Uroz.

Stefanovi z Vrbna hejtmanu.

"

Fridrichovi Stošovi.

"

Ojířovi Lackovi z Fulštejna.

Stat.

Janovi Planknarovi.

Slov.

Jindřichovi Donatovi Novocerekvickému.

"

Janovi Tomášovi ze Zvole na Odrách.

Přihlásit/registrovat se do ISP