54. Ferdinand I. vyzývá Viléma z Rožmberka, aby krále Maximiliána, který s manželkou a s dvořanstvem na hrad Pražský ke korunovací pojede a na jeho panství a statcích noclehem býti míní, veškerými potřebami zaopatřil.

NA PARDUBICÍCH. 1562, (v středu den svaté Marií Mandaleny) 22. července. Konc. v archivu česk. místodržitelství.

Ferdinand: Urozený, věrný náš milý! Vědětiť milostivě dáváme, že nejjasnější kníže, pan Maximilián, král český, syn náš nejmilejší, Jeho Láska, toho oumyslu býti ráčí, když sem na hrad Pražský s královou Její Láskou, manželkou svou a dcerou naší nejmilejší, k korunování Jeho Lásky pojede, na panství a gruntech tvých noclehy své míti: a protož poroučíme milostivě, aby to na témž panství a při poddaných svých nařídil, aby Jeho Láska, syn náš, i s královou Její Láskou a dvory svými, když tak kde nocleh svuoj, jakž dotčeno, míti budou, provianty všelijakými od jídla a pití i tolikéž koňským obrokem a jinými potřebami za slušné peníze opatřeni býti mohli. Jakož pak o Tobě nepochybujeme, věda tuto milostivou vuoli naši císařskou a pro pohodlí Jeho Lásky býti, že se v tom ve všem poslušně a poddaně zachováš a toho, jakž dotčeno naříditi nepomineš; a my Tobě to i Jeho Láska, syn náš, milostivě zpomínati i nahrazovati ráčíme.

In simili: N. Skuhrovskému v Oticích a v Domašíně (nota: na statcích Tvých). Item, Oldřichovi Holickému z Šternberka. In simili, Janovi z Šternberka v Benešově. In simili Gabrielovi Klenovskému.

Taktéž jsou k tomu vyzváni Budějovští a Táborští. (Táborským na to uveden v známost sjezd panstva a rytířstva tam z jiných zemí na den určený.)
Přihlásit/registrovat se do ISP