102. Císař Ferdinand I. oznamuje arciknížeti Ferdinandovi, že nařízení jeho, kteréž byl učinil hejtmanu zemskému na Moravě v příčině volení a poslání zástupců ze stavů moravských na sněm český ke dni 3. února, aby se s ním (arciknížetem) rozloučili, odvolal, poněvadž jest to skutečně s povážením v tak krátkém čase jeden sněm přes druhý svolávati a stavové také častokráte a vysoce sobě ztěžují, že vysílání zástupců ze stavův mimo zem jest proti jich svobodám a privilejím. Že však arcikníže bezpochyby již i z jiných ke království Českému přivtělených zemí některé ze stavův k rozloučení se si objednal (od nichž však arcikníže vedle přípisu císařského žádné pomoci peněžité žádati nesmí), nařídil císař zemskému hejtmanu moravskému, aby v jmenovaný již den na hradě Pražském s komořím zemským Závišem Prusinovským a zemským sudím Jáchymem Zoubkem najíti se dali a potom stavům moravským zprávu učinili.

VE VÍDNI. 1564, 26, ledna. Konc. něm. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP