1 2 3

II. Jednání po sněmu 1569 - 1567.

285. 1570. Několik artikulů v příčině účtů berničních

286. Na hradě Pražském 27. června 1570. Úředníci zemští císaři v příčině berně z Chebska, Loketska a Kladska

287. 11. července 1570. Chebští úředníkům zemským, že do Prahy k jednání v příčině berně přijeti nemohou

288. V Praze 19. července 1570. Úředníci zemští císaři, aby Chebským, Loketským, Kladským nařízeno bylo 30tý peníz vybírati

289. Ve Špýru 28. července 1570. Maximilian II. Kladským, Loketským, Chebským, aby třidcátý peníz odváděli

290. Na začátku srpna 1570. Zástupcově stavu městského žádají kanclíře za přímluvu k císaři, aby z jednoho domu berně domovní půl tolaru jim sleveno bylo

291. Ve Špýru 9. srpna 1570. Císař komoře české, aby se zástupci stavu městského jednala v příčině berně domovní

292. V Chebu 19. srpna 1570. Instrukcí Chebským vyslaným k císaři v příčině berně

293. 1570. Zástupcově Chebští císaři, aby usnešením sněmu v příčině berně říditi se nemusili

294. 1. září 1570. Zástupcové měst žádají komoru českou za přímluvu k císaři v příčině srážky z domovní berně

295. V Praze 2. září 1570. Komora česká o vyjednávání s úředníky zemskými v příčině berně

296. 4. září 1570. Komora česká císaři o vyjednávání se zástupci stavu městského v příčině berně domovní

297. V Praze 6. září 1570. Komora česká císaři, aby třidcátý peníz i v městech horních vybírán byl

298. Ve Špýru 13. září 1570. Císařská resolucí Chebským v příčině berně

299. 15. září 1570. Podkomoří císaři o pokutování lidí, kteříž proti třidcátému penízi reptají

300. V Praze 20. září 1570. Komora česká arciknížeti Karlovi, že vybranou berni zaslati mu nemůže

301. V Praze 26. září 1570. Komora česká císaři, aby žádost Norimberských kupců v příčině osvobození od třidcátého peníze zamítnuta byla

302. Ve Špýru 1. října 1570. Resolucí císařská na zprávu komory české v příčině různých komorních a zemských záležitostí

303. Ve Špýřu 10. listopadu 1570. Císař Chebským v příčině podávané sumy na místě vybírání berně

304. Ve Špýru 15. listopadu 1570. Císař komoře české, aby neodvedená berně složena a na uhražení výloh válečných arciknížeti Karlovi zaslána byla

305. Ve Špýru 20. listopadu 1570. Císař komoře české, aby neodvedená berně exekucí vybírána byla

306. Na hradě Pražském 16. prosince 1570. Úředníci zemští Chebským v příčině odkládání složení berně

Jednání léta 1571.

I. Sněm dne 31. dubna 1571 zahájený.

307. Na hradě Pražském 13. února 1571. Císař komoře české v příčině kontribucí na splacení dluhů královských etc.

308. 17. února 1571. Zápis o jednání stavu městského v příčině urovnání práv městských

309. Na hradě Pražském 24. února 1571. Císař komoře české, kteří artikulové by na příštím sněmu předloženi býti měli

310. V Praze 11. března 1571. Komora dvorská císaři o nedostatečném opatření věcí vojenských v Uhřích

311. Na hradě Pražském 21. března 1571. Císař pokládá sněm na den 30. dubna 1571

312. [1571.] Paměť některých artikulův komorních, kteréž by za příčinou budoucího sněmu s úředníky zemskými uvažovati se měly

313. V Praze 23. března 1571. Komora česká císaři o artikulích berních

314. 3. dubna 1571. Dvorská komora císaři o artikulích komorních

315. Předložení královské na sněmu dne 30. dubna 1571

316. Stav panský a rytířský císaři v příčině různých artikulů na sněnu

317. 1571. Zástupci městského stavu císaři, že stav panský a rytířský při svolování berně bez slyšení stavu městského samovolně si počínají

318. 21. - 23. května 1571. Zprávy o jednání stavu městského za času sněmu 1571

319. 28. května 1571. Kutnohorští žádají stavy za přímluvu k císaři v příčině opatření škod, kteréž němečtí úředníci na horách byli učinili

320. Komora česká císaři o usnešení sněmovním

321. Usnešení sněmu obecního, jenž zahájen byl 30. dubna 1571

322. Německý neúplný překlad usnešení sněmovního z roku 1571

Jednání s Chebskými 1571 - 1512.

2. Nařízení císařská a projednávání komory české v příčině odvádění sněmem svolené berně.

323. Na hradě Pražském 3. ledna 1571. Úředníci zemští napomínají Chebské v příčině berně

324. Na hradě Pražském 1. dubna 1571. Císař Chebským, aby k sněmu do Prahy vyslance vypravili v příčině odvádění berně

325. Na hradě Pražském 26. června 1571. Rozkaz císařský komoře české daný v příčině provedení usnešení sněmovního z r. 1571 o berni

326. Na hradě Pražském 29. června 1571. Resolucí císařská na podání, kteréž učiněno bylo v příčině odvádění sněmem svolené berně, dluhů královských a jiné finanční správy komory české

327. V červnu 1571. Universí Wittmberská Chebským, že stavové nemají práva žádati, aby Chebsko vedle usnesení sněmu Českého se řídilo

328. V Praze 6. září 1571. Komora česká císaři, aby žádal stavy za sepsání instrukce pro berníky

329. V Praze 12. září 1571. Komora česká císaři, aby stavy České napomenul k odvádění berně

330. Ve Vídni 30. září 1571. Komora dvorská císaři v příčině třidcátého peníze, sčítání domů etc.

331. V Praze 25. října 1571. Úředníci zemští císaři o poměrech státoprávních a bernictví v Chebsku, Loketsku a Kladsku

332. V Praze 24. listopadu 1571. Komora česká císaři, jaké jsou příčiny neodvedené berně a posudního

333. V Praze 8. ledna 1572. Komora česká císaři v příčině vybírání berně

334. Ve Vídni 25. ledna 1572. Císař komoře české v příčině odvádění třidcátého peníze etc.

335. Ve Vídni 31. ledna 1572. Císař Pražanům, aby židé třidcátý peníz odváděli

336. V únoru 1572. Zpráva vyslanců Chebských o jich vyjednávání s úředníky zemskými v příčině berně

337. 16. února 1572. Chebští císaři předkládají dobré zdání universí Lipské a Wittmberské v příčině odvádění berně

338. Ve Vídni 10. března 1572. Císař kárá Chebské, že dobré zdání Lipské a Wittmberské si objednali

339. Ve Vídni 5. dubna 1572. Císař Chebským, aby vyslané do Prahy k jednání v příčině berně vypravili

340. 9. dubna 1572. Město Cheb dává vyslaným svým instrukcí, co by v Praze v příčině sporu města Chebu s rytířstvem Chebského kraje o berni jednati měli

341. V dubnu 1572. Zpráva vyslaných města Chebu o jich jednání s úředníky zemskými v Praze v příčině berně, cla etc.

342. 25. dubna 1572. Chebští císaři, aby na místě berní ročně 1500 zlatých odváděti mohli

343. V Ebrsdorfu 10. května 1572. Císař Chebským, aby svolili vyšší berni než podávají

344. 29. května 1572. Paměť pro kanclíře v příčině zvyupomínání berně a odvádění berně z Chebska, Loketska a Kladska

345. 13. června 1572. Instrukcí vyslaným Chebským, co by s úředníky zemskými v Praze v příčině berně jednati měli

346. 26. června, 16. července, 9. a 30. září 1572. Chebští úředníkům zemským, že císaři toliko 3000 zlatých půjčkou svoliti mohou etc.

347. Na hradě Pražském 14. října 1572. Úředníci zemští napomínají město Cheb, aby nezaplacenou částku svolené půjčky odvedli

348. Ve Vídni 16. listopadu 1572. Císař městu Chebu, aby v příčině berně z dobytka se šlechtou Chebského kraje se urovnali

Jednání léta 1573.

I. Sněm, jenž zahájen byl dne 28. ledna 1573.

349. Ve Vídni 5. listopadu 1572. Císař komoře české, kdy by sněm rozepsán býti měl

350. Ve Vídni 22. prosince 1572. Císař komoře české, které komorní artikule by na sněmu předloženy býti měly

351. V Praze 6. ledna 1573. Komora česká císaři o komorních artikulích pro příští sněm

352. Ve Vídni 8. ledna 1573. Císař Pertoltovi z Lipého, aby při jednání sněmu Českého králi Rudolfovi, arciknížeti Arnoštovi raden a pomocen byl

353. Ve Vídni 10. ledna 1573. Císař svoluje, aby exekucí pro neodvedené berně zastavena byla za příčinou nastávajícího sněmu

354. Ve Vídni 13. ledna 1573. Císař komoře české, aby učinila seznam zadržalých berní za rok 1570 - 1571

355. Ve Vídni 19. ledna 1573. Císař komoře české, aby vedle nařízení krále Rudolfa a arciknížete Arnošta se řídila

356. Vznešení královské na sněm dne 28. ledna 1573

357. 1573. Artikul o minci pro sněm Český

358. (1573.) Paměť některých artikulů, o kteréž král Rudolf a arcikníže Arnošt s úředníky zemskými promluviti má

359. 1573. Úředníci zemští králi Rudolfovi a arciknížeti Arnoštovi v příčině vyřízení některých artikulův

360. 1573. Odpověď stavův Českých l. 1573 na vznešení královské

361. Spis od krále Rudolfa stavům Českým na jich odpověď na sněmu podaný

362. V Praze 3. února 1573. Král Rudolf císaři o svém jednání se stavy v příčině odvedení zadrželých berní

363. 6. února 1573. Císař napomíná stavy, aby zadrželá berně odvedena byla

364. Ve Vídni 6. února 1573. Císař králi Rudolfovi v příčině úplného odvedení svolené berně

365. V Praze 8. února 1573. Komora česká o některých komorních artikulích

366. Král Rudolf a arcikníže Arnošt stavům Českým v příčině usnešení některých artikulů

367. Ve Vídni 8. února 1573. Maximilian II. stavům Českým v příčině vyslání poselství ze sněmu do království Polského

368. 10. února 1573. Krištof z Karlovic kurfirštovi Saskému o jednání na sněmu Českém etc.

369. 1573. Maximilian II. Vilímovi z Rožmberka, které osoby by králi Rudolfovi jako rady přiděleny býti měly

370. Artikulové sněmu obecního, jenž zahájen byl dne 28. ledna 1573

371. 1573. Německý neúplný překlad usnešení sněmovního z r. 1573

372. Ve Vídni 21. února 1573. Císař schvaluje činnost krále Rudolfa a arciknížete Arnošta při sněmu Českém

373. Ve Vídni 17. března 1573. Revers Maximiliana II. stavům Českým, že berně na sněmu 1573 svolené nejsou na újmu jich svobod

374. Ve Vídni 7. dubna 1573. Maximilian II. komoře české, aby artikule komorní z usnešení sněmovního v platnost uvedeny byly a sněm na německý jazyk převedený komoře dvorské zaslán byl

II. Poselství stavův Českých do Polska.

Úvod

375. Na hradě Pražském 25. února 1573. Úředníci zemští císaři, které osoby na sněmu za posly do království Polského zvoleny jsou

376. Na hradě Pražském 6. března 1573. Průvodní list stavův Českých vyslaným do Polsky

377. Na hradě Pražském 6. března 1573. Instrukcí stavův Českých poslům do království Polského v příčině zvolení arciknížete Arnošta králem Polským

378. 14. dubna 1573. Řeč proslovená na sněmu Varšavském k stavům Polským Ladislavem z Lobkovic jako poslem z království Českého vyslaným v příčině zvolení arciknížete Arnošta za krále Polského

379. Ve Varšavě 21. dubna 1573. Odpověď stavův království Polského a knížetství Litevského na poselství stavův Českých v příčině zvolení arciknížete Arnošta za krále Polského

III. Přípravy k druhému sněmu a jednání s Chebskými.

380. V červenci 1573. Komora dvorská císaři, jaké učiněno by býti mělo předložení na sněmích zemí koruny České v příčině umoření dluhů královských

381. Ve Vídni 12. srpna 1573. Maximilian II. úředníkům zemským v příčině zvyupomínání berně a rozepsání sněmu Českého

382. Ve Vídni 5. září 1573. Maximilian II. zřízeným radám na hradě Pražském, že spokojen jest s jich činností v příčině zvyupomínání berně

383. Ve Vídni 19. září 1573. Maximilian II. zřízeným radám na hradě Pražském, aby mu oznámili, na čem se usnesli v příčině rozepsání sněmu Českého

384. 22. září 1573. Zápis o vyjednávání císařských komisařů s Chebskem v příčině berně

385. Ve Vídni 30. září 1573. Maximilian II. zřízeným radám na hradě Pražském, že sněm Český k 12. listopadu 1573 rozepsati rozkázal etc.

386. Ve Vídni 30. září 1573. Císař pokládá sněm v království Českém na den 12. listopadu 1573.

387. Ve Vídni 14. října 1573. Císař některým úředníkům zemským českým a moravským, aby k úradám důležitým do Vídně přijeli

388. (1573.) Odpověď úředníků zemských českých, moravských a lužických na spis císaře Maximiliana v příčině rozepsání sněmu a pomoci proti Turku

389. Ve Vídni 27. října 1573. Mandát císařský, kterýmž sněm k 12. listopadu rozepsaný odkládá se k 1. prosinci 1573

390. Ve Vídni 11. listopadu 1573. Mandát Maximiliana II., jímž sněm opětně až do nového léta 1574 se odkládá

1 2 3Přihlásit/registrovat se do ISP