115. Jáchym z Hradce, nejvyšší kancléř království Českého, oznamuje císaři Maximiliánovi, že se dvěma ještě nejmenovanými úředníky zemskými několikráte se byl radil a dobré zdání jich jest, aby císař brzy do Čech se vypravil a to nejen v příčině příštího sněmu (na kterémž vlastní záležitosti císařovy a potřeby království Českého i přivtělených zemí projednány býti musí), ale také proto, aby uspořádány býti mohly i jiné záležitosti, na kterýchž císaři i také zemi mnoho záleží; mnozí obyvatelé stýskají sobě velmi žalostivě, obávajíce se, že císař s příchodem do Čech ještě odkládati bude: protož by bylo s dobrým celého království, s prospěchem vlastním císařovým i jeho dědiců, aby pro potěchu věrných poddaných svých brzy do Čech přijel a mezi nimi přebýval. Pán z Hradce přikládá ještě zvláštní dobré zdání o některých záležitostech, a prosí, kdyby snad takový spis podán byl někomu k vyjádření, aby jména všech jich třech nebyla projevena.

NA HRADCI JINDŘICHOVĚ. 1564, 16. září. Konc. něm. v archivu Jindřichohradeckém.
Přihlásit/registrovat se do ISP