129. Zpráva vyslanců z měst Pražských o svém poselství do Vídně k císaři a příčině některých artikulů sněmovních.

1565, 29. června. MS. souč. v archivu města Prahy.

Den sv. Petra a Pavla jest od vyslaných do Vídně ode všech měst Pražských relací učiněna pánuom všech měst.

Předkem pánu Bohu děkování činili, že jest v dobrém zdraví pány v tom času zachovati ráčil, a jakož jsou byli vysláni do Vídně feria 2 post Spiritus sancti a do Vídně hned tu sobotu jsou přijeli a tam k Walterovi hned po obědě šli, jeho pozdravovali od pánův a příčiny jich příjezdu oznámili a za audienci při J. M. žádali. Potom den sv. Trojice že jsou se okázali J. M., a když jiných J. M. odbýti ráčil, že jest na ně kývnul J. M., a tak když jsou před J. M. předstoupili, že jest jim ruky podati ráčil a při tom že jim od pana kancléře oznámeno a vinšováno dobré J. M. šťastné zdraví a příčiny předkládajíc takového poselství, že poněvadž jest sněm rozepsán a naděje není, aby J. M. přítomen býti ráčil a předešle, že jest obmýšlel stav panský a rytířský, kterak by z prodaje jistý plat dáván býti měl a když to na J. M. vzneseno bylo, že jest tomu povoliti neráčil a snad nyní, poněvadž sněm proto jest spisován, aby se obmýšlela cesta, kudy by snad pomoc dána byla. I žádali: aby J. M. toho na ně nedopouštěl, aby snad tou cestou od stavu panského a rytířského ztěžováni byli.

I tu se jest J. M. ohlásil, že to v dobré paměti má. I tu tolikéž na J. M. jest vznešeno, že tato města, ač jsou znamenitě v živnostech ztížena, však že všecky berně podle výkazuov vyplňují; i nyní také že jsou se rukojmě postavili ku měštěnínu lipskému Petrovi Ferckenovi a že jsou to toliko, důvěřujíc se J. M., podstoupili, žádajíc, aby skrze to nebyli naši sousedé ztěžováni. A také na připsání, že jest J. M. promluveno strany Plzeňských, kteří tak mnoho dobytka na ublíženi vší zemi i dvoru J. M. ven z země vyhánějí, snad maje spolky s přespolními, poněvadž cla království nedávají; potom také strany židuov, že jest zde hlas jakoby nějaké majestáty sobě vyjednati měli: po tom že J. M. jest oznámil, že to pozdravení, které na místě jiných všech starších svých činí, vděčně přijímá a poněvadž to vznešení v některých artikulích obšírné jest, poručiti ráčil, aby to v spis uvedli. Což jsou učinili a ten obzvláštně jest podán strany sněmu. A potom že jest J. M. oznámil, že jest v ten jeden strany sněmu nahlédl, ale v druhé dva že jest nemohl, než že to v brzkém času učiniti chce. A potomně když jsou se zase navracovali pro odpověď, že J. M. pan kancléř jest oznámil: že jemu jest poručeno, abych vás vypravil a potomně sám J. M. jest oznámil, že mají vypraveni býti, a tu od pana Županského jest vinšování, aby J. M. pán Buoh ráčil, zdraví dlouhého příti a při tom vítězství nad nepřátely a aby náš pán milostivý býti ráčil, žádal. Tu jest od J. M. oznámeno: že nepochybuje, že z dobrého úmyslu a s pravou věrou to vinšování činí a že milostivým pánem býti chce a sobě nás všecky poručena míti a tak strany sněmu že jest jim odpověď dána, že to v paměti míti chce a strany druhých dvou artikulův, že jim odpověď dána bude, když J. M. ráčí do Pražských měst přijeti a že v brzkém času zde býti ráčí. A z toho všeho jest rozuměti, že J. M. ráčí náš milostivý pán býti a na nás laskav a co se dotýče rukojemství, že J. M. snad, jakožto pán takový, nemnoho jest o tom mluviti ráčil, než oznámil, že on tu věc dobře opatřiti ráčí; také skrze jednoho sekretáře jest jim vyslaným oznámeno, aby co mohou nejstřídměji předkládali před J. M., neb také neslušelo by poddaným, aby měli nedůvěřiti pánu svému.

Dictum od pana primasa na místě všech pánuov i také Nového města promluveno k nim vyslaným: předkem jim děkováno, že, opustivše statečky své, jsou se tak povolně na žádost jich vypravili a že z toho potěšení mají, že jsou tam přátely dobré, kteří přejou těmto městům Pražským našli a skrz ně brzo vypraveni byli. A potom také jest pánu Bohu chvála vzdána, že jest je ráčil v dobrém zdraví navrátiti a jim vuodčí býti a že jim páni jakožto milovníkům dobrého obecného vším dobrým odsluhovati se ráčí a že jest J. M. C. jim tak laskavá odpověď dána, z toho potěšeni jsou a slyšeli se vší vděčností, že J. M. srdce pán Buoh spravovati ráčí a že na něm laskavého pána máme. Z toho pánu Bohu děkováno jest a při tom na pánu Bohu žádáno, aby J. M. božská tomu že pánu našemu vítězství nad nepřátely našemi i J. M. dáti ráčil.
Přihlásit/registrovat se do ISP