103. Předložení císaře Ferdinanda 1. ku sněmu českému, jenž zahájen byl dne 27. ledna 1564 při přítomnosti krále Maximiliána na hradě Pražském.

Sine dato. MS. souč. v arch. česk. místodržitelství.

Předložení císaře J. M. knížatuom a stavuom království Českého na hradě Pražském na sněmu obecním ten čtvrtek po svatém Pavlu na víru obrácení při přítomnosti J. M. krále Maximiliána na místě J. C. M. léta 1564.

J. M. římský, uherský a český král, pán náš nejmilostivější, předkem od knížat a stavuov království Českého, věrných poddaných svých milých, že jsou se k tomuto nynějšímu od J. M. C. sem na hrad Pražský položenému a rozepsanému sněmu sjeli, povolně a poslušně najíti dali, milostivě přijímati ráčí.

Ač J. M. C. milostivě a otcovsky k tomu náchylen býti ráčil a J. M. C. nic milejšího by nebylo, než aby J. M. C. sám osobně s stavy království Českého, věrnými poddanými svými, při přítomnosti J. M. římského, uherského a českého krále, syna J. M. nejmilejšího, o nastávající potřeby J. M. C., věci zemské a což by tak dáleji zapotřebí bylo, jednati moci ráčil, však nesmějíc J. M. C. nynějšího času pro nedostatek zdraví J. M. C. a nastalou zimu na cestu se opovážiti: z těch příčin J. M. C. na místě svém císařském syna J. M. nejmilejšího, J. M. krále římského, k stavům tohoto království Českého milostivě a otcovsky vypravovati a dále jim oznamovati ráčí.

Předkem, maje J. C. M. v své milostivé a zdravé paměti, že jsou knížata a stavové království Českého i jiné země k němu příslušející spolu s jinými J. M. C. zeměmi pro zachování království Uherského hranic a pomezních míst proti dědičnému a ouhlavnímu nepříteli všeho křesťanstva, Turku, podle svých nejvyšších možností těchto let pomoci a berně svolovali; kteréžto pomoci a berně jinam nikam obráceny nebyly a posavad nebývají nežli k obhájeni a zachování hranic a míst pomezních i jiných, a k tomu také J. M. C. z pravé otcovské náchylnosti, netoliko pro obranu J. M. C. království zemí a věrných poddaných, nébrž i k dobrému všeho křesťanstva na větším díle důchody komory své císařské na to vynaložiti a rozzastavovati ráčil: tak že J. M. C. bez knížat a stavuov i jiných poddaných J. M. C., věrných milých, znamenité pomoci takovému mocnému nepříteli všeho křesťanstva, kterýž se čím dáleji tím více k královstvím a zemím J. M. C. blíže nežli k jiným potentátům křesťanským přiblížil a přibližuje, nikoli odolati možné není; kdež pak J. M. C. s Turkem skrze znamenité posly své s velikou pilností a snažností o pokoj a příměří jednati dáti ráčil, tak že naposledy při císaři tureckém do některého léta příměří s nemalou těžkostí objednáno, a na to od J. M. C. znamenitý náklad šel a jde, a nic méně J. M. C. v tom jednání po ta všecka léta císaři tureckému i také jeho předním baším a služebníkuom znamenité dary dávati musel a posavád ještě se dávají, a protož se na to, aby týž pokoj stálý a trvanlivý býti měl, žádným způsobem bezpečiti nesluší. A kdyby pak takový roční dar císaři tureckému v času pokoje a příměří od J. M. C. se zadržel, toho knížata a stavové povážiti mohou, že by Turek podle svého tyranského, žíznivého, navyklého, pohanského způsobu ten učiněný pokoj a příměří vypověděl, a tudy by se (jakž knížata a stavové toho sami povážiti mohou) nic jiného každého času obávati potřebí nebylo, nežli na království, země a poddané J. M. C. vpádův a sjezdův velikého nebezpečenství a záhuby: neb lid válečný turecký, kterýž se na pomezí drží, mnohdykráte, neohlédaje se na přiměří, jakžkoliv svým lstivým a podvodným způsobem k tomu přijíti mohou, co proti J. M. C. zámkuom a městuom pomezním, lidu válečnému, jímž dotčené zámky a místa pomezní osazena jsou, tolikéž chudým poddaným J. M. mnohými škodlivými vpády; hubíc, mordujíc a pryč zajímajíc a plundrujíc krajiny a země J. M. C. bez přestání, před sebe berou a skutečně provozují, o čemž (pánu Bohu buď požalováno) všem vědomé jest: a protož jemu Turku jakožto pohanu, nepříteli a protivníku jména a krve křesťanské, jakž toho mnohdykrát zkušeno, nikterak věřiti nesluší, nébrž toho veliká a důležitá potřeba ukazuje, aby netoliko ještě ti pozůstalí zámci a místa pomezní dostatečně osazeni a opatřeni byli, nébrž také každého času jemu jeho lstivé vpády, pokudž by nejvýš možné, hájeny a bráněny býti mohly.

I poněvadž ta pomoc, J. M. C. předešle svolená, již vyšla, nemohl jest J. M. C. toho nikoli pominouti knížatuom a stavuom již jmenovaného království Českého, jakožto svým věrným poddaným, takové veliké, těžké a nesnesitelné břímě, kteréž se na J. M. C. a země J. M. od téhož ouhlavního nepřítele Turka valí, což nejkratčeji oznámiti a připomenouti; a protož J. M. C. z nahoře dotčených důležitých příčin knížat a stavuov milostivě a otcovsky žádati ráčí, aby vzhlédnouc na již dotčené příčiny a potřeby o dostatečnou a stálou pomoc do čtyř let pořád zběhlých zase se snesli a z tisíce kop grošův českých po čtrnácti kopách gr. č. od osob svých a tolikéž od poddaných svých z jednoho tisíce kop groš. č. čtrnácte kop gr. č. J. M. C. svolili a vyplnili, tak aby každého času ti pozůstalí zámci a města pomezní opatřeni, osazeni a zachováni býti mohli; nebo jiné předešlé a J. M. C. svolené a vyplněné pomoci jinam nikam a na žádná jiná místa obráceny a vynaloženy nejsou nežli toliko na vychování lidu válečného a osazení hranic a míst pomezních, jakž svrchu dotčeno. A k tomu J. M. C. pro nespravení a nepoložení časně některých svolených pomocí a berní, nechtěl-li jest J. M. C. míst pomezních a hranic bez osazení a opatření a jako otevřených nepříteli nechati, skrze což by knížata a stavové, jakž toho sami rozumně povážiti mohou, od dotčeného nepřítele a tyrana, kterémuž velmi blízko přisedí a žádné pevnosti v dotčeném království Českém před sebou proti němu nemají, předkem do markrabství Moravského, arciknížetství Rakouského a do království Českého všelijakých vpádův a štráfův obávati se museli, nemohl jest J. M. C. jináče učiniti, než na záplatu dotčeného lidu válečného ne jednou než častokráte peníze s velikou a znamenitou těžkostí a škodou pod ourok a lichvu objednati a lidu služebnému platiti, z čehož nic jiného nepošlo, než to, že až posavád mimo všecko zaplacení a zásobení profantův na dotčených zámcích lidu válečnému na týchž místech hraničných a zámcích pomezních za mnoho množství měsícuov, čehož několikráte sto tisíc učiní; dlužen pozůstává: což J. M. C. jakž prvé i nyní možné nebylo a není, bez stálé trvanlivé pomoci království a zemí, poddaných svých věrných milých, zámkův a míst pomezních takovým velikým osazováním lidu válečného proti často psanému nepříteli samému zdržeti a vychovati. Z těch příčin J. M. C. ráčí té milostivé a otcovské naděje k knížatuom a stavuom býti, že stavové toho všeho pilně, bedlivě a zdravě považíc a napřed oznámenou nastávající potřebu, a zvláště pak ohlédnouce se na tureckou sílu a moc, k srdcím svým připustíc, nahoře psanou pomoc, (jakž se pak předešle vždycky na žádost J. M. C. strany takovýchž pomocí a vzhlédajíc na potřeby nastalé, podle možností svých povolně a poddaně nacházeti dali,) tím dostatečnější a trvanlivější svolí a jiným J. M. C. dědičným. zemím tím způsobem dobrý příklad dadí, jakož pak J. M. C. při dědičných zemích a poddaných svých i také svaté římské říši tolikéž o dostatečnou pomoc jednati dáti ráčí, kteříž bez pochyby nic méně jako i prvé podle svých nejvyšších možností se v tom poddaně zachovají; kdež pak stavové království Uherského při minulém rákuši, ačkoli bez toho lid válečný sami chovati a držeti musejí, tolikéž markrabství Moravské, knížetství Slezská, markrabství Horních i Dolních Lužic na milostivou žádost J. M. C. pro zachování hranic a míst pomezních a nastávající a důležité potřeby svolili a vyplniti připověděli.

Při tom J. M. C. knížat a stavův tohoto království milostivě a otcovsky žádati ráčí, jestli že by kdy J. M. C. neb který z synův J. M. nejmilejších v tom času sám osobně do pole proti často psanému nepříteli všeho křesťanstva, Turku, vojensky táhnouti ráčil: aby knížata a stavové pro zachování vlasti své a pro dobré všeho křesťanstva i jich samých také vlastními osobami svými do pole táhli a J. M. C. i tolikéž J. M. Kr., jakožto svých dědičných a milostivých pánův, v tom, jakž J. M. C. i tolikéž J. M. Kr. o nich pochybovati neráčí, neopustili, jakž jsou pak předešle k tomu poddaně se podvolili.

A jakož také knížata a stavové v dobré paměti mají, že J. M. C. jim na předešlých pominulých sněmích obšírně milostivě a otcovsky oznamovati a milostivě předkládati ráčil, kterak J. M. C. pro časté a znamenité bez přestání těžké války a vydávání od počátku J. M. C. kralování až do této chvíle netoliko vlastní statky komory své na větším díle všecky na nejvýš rozzastavovati, nébrž se také podle toho u velikou a znamenitou sumu peněz zdlužiti přinucen býti ráčil, toliko pro zachování, ochránění; retuňk a bezpečenství J. M. C. křesťanských věrných království, zemí a poddaných: kdež pak knížata a stavové, jakožto věrní poddaní J. M. C. let minulých na vyvazení týchž dluhův a vychování J. M. C. od každého sudu piva po dvou groších bílých poníženě svolili, i poněvadž takového svolení čas již vyšel, J. M. C. knížat a stavuov milostivě a otcovsky žádati ráčí, aby knížata a stavové pro prvé jmenované těžké vydávání a outraty J. M. C. a k tomu také co jest na ty jízdy, kteréž jest J. M. učiniti ráčil předkem strany koruny římské, kterúž jest J. M. Kr., syn J. M. C. nejmilejší, k dobrému a užitečnému všeho křesťanstva a J. M. C. královstvím a zemím dosáhnouti ráčil, tolikéž do říše nemalá suma jíti musela, k této nynější duoležité nastávající potřebě, v kteréž J. M. C. ustavičným. držením lidu válečného na hranicích a místech pomezních býti ráčí, to všecko k srdci připustí a J. M. C. zase do čtyř let od každého sudu piva, tak jakž jsou to předešle učinili, po dvouch groších bílých svolí a v tom se povolně a poslušně najíti dadí; nebo při J. M. C. se snáší, poněvadž z daru pána Boha všemohoucího po tato dvě léta ouroda na obilí dobrá byla, že stavové to snadně a lehce bez zvláštní těžkosti své učiniti mohou.

A protož J. M. C. k knížatuom a stavuom, věrným poddaným svým milým, té celé a nepochybné naděje býti ráčí, že na sobě podle nejvyšší možnosti své v této J. M. C. jako i v jiných milostivé žádosti nic sjíti nedadí, a J. M. C. stavy dostatečným reversem, že jim to k žádné ujmě a škodě jich svobodám, privilejím býti nemá nyní i na budoucí časy, opatřiti ráčí.

A co J. M. Kr. dáleji na místě J. M. C. za potřebu pozná, to J. M. Kr. stavuom dále a obšírněji předložiti ráčí, a stavové se J. M. C. toho jistotně a konečně duověřiti a té naděje býti mají, že J. M. C. v čas potřeb jejich, jich svou vlastní osobou císařskou podle svého nejvyššího přemožení i s J. M. Kr. a s syny svými nejmilejšími opustiti neráčí, nébrž každého času milostivě a otcovsky opatrovati a ochraňovati, i jinudy jim to stavuom společně i jednomu každému obzvláštně vší milostí svou císařskou zpomínati a nahrazovati, císařem a pánem jich milostivým býti a zůstávati ráčí.
Přihlásit/registrovat se do ISP