56. Ferdinand I. vyzývá Jindřicha ze Švamberka a V. z Vřesovic, aby dům svůj králi Maximiliánovi a jeho manželce na čas jejich korunovací postoupil.

NA PODĚBRADECH. 1562, (v sobotu den svatého Jakuba, apoštola Páně) 25. července. Konc. v archivu česk. místod.

Urozený, věrný náš milý! Jakož o tom vědomost máš, kterého času příjezd i také korunování nejjasnějšího knížete pana Maximiliána, syna našeho nejmilejšího i s královou, Jich Láskami, na hradě Pražském býti má: i poněvadž my zde na hradě Pražském tak mnoho pokojů, kdež by se pro Jich Lásky dobře trefiti mohlo, míti neráčíme, ráčili jsme duom Tvuoj k tomu podle jiných obrati, tak aby Jich Lásky tam býti mohli. A protož vědouce my o tom, že pro takovou potřebu Jich L. téhož domu svého na tak krátký čas, jako náš i Jich L. věrný poddaný, rád postoupíš, ráčili jsme kamrfurýrovi Jeho Lásky poručení učiniti, aby v témž domě, což zapotřebí jest; pro Jich Lásky dělati poručil. Proto nic méně Tebe v tom žádati ráčíme, že se tak v tom a povolně k Jich Láskám zachováš, a my Tobě to i Jich Lásky vší milostí zpomínati ráčíme. Však aby zase k tomu času jiným domem opatřen býti mohl, poručiti jsme ráčili kvartýrmistru našemu, aby se všelijak k tomu přičinil a nápomocen byl, tak aby mohl proti tomu jiným domem opatřen býti. Toho jsme Tebe, aby se věděl čím spraviti, tejna učiniti neráčili.

In simili nejvyššímu písaři království Českého, Volfovi z Vřesovic na Teplici; však změněno: "I poněvadž Jich Lásky pro sebe i také pro ty oficíry, kteréž nejblíže u sebe míti musí, nemálo pokojuov potřebovati budou; a protož Tebe milostivě žádati ráčíme, že z domu svého na hradě Pražském na tak krátký čas se vystěhuješ a k pohodlí Jich lásek toho postoupíš, jakž pak též urozený Vilém z Rožumberka, Hendrych z Švamberka, Vratislav z Pernštejna domuov svých jsou postoupili; a my Tobě to i Jich Lásky milostivě zpomínati ráčíme. Však nic méně ráčili jsme kvartýrmistru našemu poručení učiniti, aby se k tomu všelijak přičinil, aby Ty jiným domem buď na Hradčanech, Menším neb Starém městě Pražském opatřen býti mohl.
Přihlásit/registrovat se do ISP