1 2 3 4 5 6

Předmluva

Obsah

Sněm jenerální všech zemí koruny České, jenž svolán byl ke dni 10. února a zavřen 17. března 1595.

Úvod

1. Ve Vídni 22. listopadu 1594. Dobré zdání komory dvorské ve Vídni o tom, co by mělo býti předneseno na nejbližších sněmích zemí koruny České v příčině povolení pomoci válečné

2. Na hradě Pražském 22. listopadu 1594. Císař žádá Bedřicha, kurfiršta falckého, aby pro obnovení smlouvy dědičné vyslal posly své do Prahy

3. Na hradě Pražském 2. ledna 1595. Císař Rudolf II. vyhlašuje stavům království Českého sněm k 9. dni února 1595

4. 6. ledna 1595.- Starší nad havéři žádají správu úřadu horního, aby kněží jejich nebyli poháněni do Prahy před konsistoř strany pod obojí

5. Na Horách Kutných 9. ledna 1595. Šepmistři a konšelé kutnohorští prosí císaře za nařízení ke konsistoři pražské pod obojí, aby nepoháněla kněží jejich

6. Na Horách Kutných 9. ledna 1595. Šepmistři a konšelé kutnohorští oznamují konsistoři pod obojí, proč nemohou postaviti kněží svých do Prahy

7. Na hradě Pražském 9. ledna 1595. Mandát císařský, aby nebyl vyvozován z Čech ani sanytr ani prach střelný

8. V Praze 15. ledna 1595. Císař oznamuje biskupovi vratislavskému, že položil všeobecný sněm království českého na 9. den února 1595

9. [16. ledna 1595.] Farář v Brandýsi nad Labem arcibiskupovi pražskému o svém jednání se zástupci města v příčině svátku Husova

10. V Nise 20. ledna 1595. Biskup vratislavský oznamuje císaři, že vyzval knížata i stavy slezské, aby vypravili posly své ke sněmu všeobecnému

11. Na Brandýse 22. ledna 1595. Správce panství brandýského omlouvá se arcibiskupovi pražskému v příčině kněží čelakovského a chotětovského

12. 29. ledna 1595. Přiznavací list Budějovických z posudného 23

13. 2. února 1595. Dobré zdání válečné rady o tom, co by mělo býti předloženo jenerálnímu sněmu českému v příčině potřeb válečných

14. Na hradě Pražském 2. února 1595. Císař upomíná Kouřimské o zadržalou berni

15. Ve Vídni 3. února 1595. Komora dvorská ve Vídni předkládá císaři dobré zdání své o návrhu rady válečné v příčině předloh pro jenerální sněm

16. V Č. Budějovicích 7. února 1595. Město České Budějovice vysílá své zástupce na sněm

17. 11. února 1595. Rozkaz arcibiskupa pražského daný farářovi v Hrobích v přičíně měšťanů nechtě- jících po dobrém navrátiti se do církve katolické 30

18. 13. února 1595. Předloha královská na sněm jenerální

19. [13. února 1595.] Císař odůvodňuje, proč žádá za tak značnou pomoc proti Turkům

20. V Praze 13. února 1595. Bernart Lev Gali oznamuje dvorské radě válečné, že ještě nedošel slyšení u císaře, a že královská předloha bude přednesena 13. dne února

21. Na hradě Pražském 13. února 1595. Rozkaz císařský Českolipským, aby přijali kněze ustanoveného od arcibiskupa

22. 14. února 1595. Císař žádá stavy na sněme, aby přivolili k zástavě panství mělnického

23. Na Mělníce 14. února 1595. Mělničtí žádají Jáchyma Novohradského z Kolovrat za přímluvu, aby jim prominuta byla berně

24. V Praze 14. února 1595. Vyslaní kutnohorští dávají do Kutné Hory ze sněmu zprávu o předloze královské a o shromáždění stavu městského

25. 14. února 1595. Paměť o jednání stavu městského 14. dne února 1595

26. 18. února 1595. Usnesení stavu rytířského na sněme o těch osobách nově přijatých do stavu toho, jež chtějí vynášeti se nad starožitné rody vladycké

27. V Praze 18. února 1595. Návrh instrukce pro komisaře vyslané na hranice při báňských městech v Uhřích

28. 19. února 1595. Návrh žádosti předložený císaři od komory dvorské v příčině sjednání značnější půjčky k potřebám válečným.

29. V Praze 19. února 1595. Komora dvorská navrhuje císaři některé prostředky, kterak bylo by lze dosíci od stavů českých vydatné pomoci k účelům válečným

30. 19. února 1595. Další návrh komory dvorské, kudy by se daly sjednati peníze na válku tureckou.

31. 1595. Komora dvorská radí císaři, aby k účelům války kázal vypůjčiti 17.000 tolarů ze sirotčích peněz na panstvích královských

32. 20. února 1595. Paměť vyslanců kutnohorských o jednání stavu městského v příčině přednosti hlasu Kutnohorských před Plzeňskými na sněmě

33. 21. února 1595. Stav městský odpovídá na snesení stavů vyšších na sněmě

34. Na Horách Kutných 24. února 1595. Dělníci pregérští stěžují si konšelům mincířským na útisky, kteréž jim se dějí od majitelů stolic pregéřských

35. Na hradě Pražském 27. února 1595. Instrukce císařská pro zbrojníka o výrobě sanytru a střelného prachu

36. 28. února 1595. Rytířstvo na sněmu přijímá čtyři nové členy

37. 1. března 1595. Přiznavací list Kutnohorských z poddaných

38. Před 4. březnem 1595. Stavové království Českého a poslové stavů ze zemí přivtělených odpovídají císaři na žádosti obsažené v předloze sněmovní

39. 4. března 1595. Císařova replika na usnesení stavů českých i vyslaných ze zemí přivtělených

40. 14. března 1595.] Německý výtah z repliky císařovy

41. 7. března 1595. Rokycanští prosí císaře za nařízení arcibiskupovi pražskému v příčině dosazení faráře

42. V Praze 9. března 1595. Poslové stavů hornolužických na jeneralním sněme oznamují císaři, kolik povolují pomoci válečné

43. V Praze v březnu 1595. Vyslaní stavů dolnolužických prohlašují, pod jakou podmínkou povolují pomoc žádanou

44. 1595. Poslové knížat a stavů slezských povolují císaři pomoc válečnou

45. 9. března 1595. Stavové čeští na sněmu dávají císaři svolení k zástavě zámku a panství mělnického p..Joaehymovi Novohradskému z Kolovrat

46. 9. března 1595. Stavové češti přijímají Ondřeje Schollia za obyvatele království Českého

47. 1595. Kutnohorští předkládají vyslaným svým na sněmu příčiny, pro kteréž by měla býti osvobozena Hora Kutná od sbírek berních

48. V Praze 11. března 1595. Poslové kurtiršta falckého podávají jemu zprávu o svém jednání při dvoře císařském v příčině přijetí lén a obnovení dědičné smlouvy

49. Na hradě Pražském 14. března 1595. Komora česká žádá od Kutnohorských zprávu, kolik mají peněz sirotčích, a kteří měšťané by mohli půjčiti císaři peníze k válce turecké

50. Na hradě Pražském 14. března 1595. Přísaha prubíře zemského.

51. Na hradě Pražském 15. března 1595. Císař poroučí purkrabí chebskému, aby dal vyhlásiti patent císařský, kterým se zapovídá přijímati cizí služby válečné

52. 15. března 1595. Rytířstvo na sněme přijímá dva nové členy

53. 15. března 1595. Stavové na sněme dávají přitisknouti pečeť zemskou k listu mocnému v příčině vzdlužení se 50.000 kop grošů českých

54. 16. března 1595. Stavové na sněmu přijímají Tiburcia Himelrejcha za obyvatele království Českého

55. 16. a 17. března 1595. Paměť o jednání sněmovním v příčině osvobození Kutné Hory od svolených kontribucí

56. 10. února- 17. března 1595. Usnesení jeneralního sněmu

57. 1595. Výpočet nákladu potřebného na vypravení válečného lidu svoleného od stavů českých

58. V Praze 22. března 1595. Pražané novoměstští omlouvají se komoře v příčině půjčky žádané pro císaře

59. V Praze 22. března 1595. Zpráva poslů falckých o konečném slyšení před císařem v příčině obnovení smlouvy dědičné a přijetí len

60. 20. března 1595. Prosba arcibiskupa pražského k císaři za kollaturu fary rokycanské

61. V Litoměřicích 27. března 1595. Litoměřičtí, odpovídají komoře české v příčino půjčky žádané k účelům válečným

62. V Rokycanech 29. března 1595. Rokycanští odpovídají komoře v příčině zápůjčky peněz k válce turecké

63. V Pelhřimově 30. března 1595. Pelhřimovští komoře české, že nemohou k účelům válečným ničeho zapůjčiti

64. V Kolíně 31. března 1595. Kolínští dávají zprávu komoře, že k válce turecké nemají odkud co půjčiti

65. V Rakovníce 31. března 1595. Rakovničtí odpovídají komoře české, že nemohou opatřiti peníze k účelům válečným

66. V Sušici 31. března 1595. Sušičtí omlouvají se komoře české v příčině žádané půjčky

67. V Českých Budějovicích 31. března 1595. Budějovičtí oznamují komoře české, že nemohou sjednati půjčky k účelům válečným

68. Ve Dvoru nad Labem 1. dubna 1595. Královédvorští omlouvají se komoře české v příčině půjčky žádané k potřebám válečným

69. Na hradě Pražském 1. dubna 1595. Rozkaz císařský do města Chebu v příčině chystané přehlídky 1000 jezdců z kraje franckého

70. V Litoměřicích 2. dubna 1595. Rozkaz arcibiskupa Pražského daný faráři v Ústí nad Labem v příčině obnovení rady městské

71. 3. dubna 1595. Přiznavací list Rokycanských ze sbírky svolené sněmem na zaplacení lidu válečného

72. Na hradě Pražském 3. dubna 1595. Rudolf II. potvrzuji některá usnesení sněmu moravského z r. 1590 v příčině poručenství

73. Na Křivoklátě 3. dubna 1595. Zpráva hejtmana křivoklátského daná arcibiskupovi pražskému o stavu far na panstvích křivoklátském a zbirožském

74. Na hradě Pražském 3. dubna 1595. Královský podkomoří oznamuje hofrychtéři království Českého vůli císařskou v příčině obnovení rady v Kadani

75. Ve Vysokém Mýtě 4. dubna 1595. Vysokomýtští odpovídají komoře české v příčině půjčky žádané k účelům válečným

76. Ve Slaném 5. dubna 1595. Slánští oznamují komoře, že nemají, odkud co zapůjčiti k potřebám válečným 132-133

77. Na hradě Pražském 5. dubna 1595. Revers císařův daný stavům moravským v příčině vypravení vyslaných ke sněmu jeneralnímu do Prahy

78. V Domažlicích 6. dubna 1595. Zpráva Domažlických v příčině půjčky žádané k účelům válecímu

79. Na Horách Kutných 7. dubna 1595. Kutnohorští omlouvají se komoře české v příčině půjčky žádané k potřebám válečným

80. V Novém Bydžově 8. dubna 1595. Bydžovští ohlašují komoře, že nemohli sehnati půjčky k účelům válečným

81. V Praze 8. dubna 1595. Komora česká oznamuje císaři, že nelze očekávati značnějších půjček z cech ani z Lužice, neradí k zamyšlené výpůjčce z peněz sirotčích na panstvích královských, poukazujíc toliko k některým manským statkům ve Slezsku a Lužici, z nichž bylo by lze vyzískati peníze

82. V Praze 10. dubna 1595. Přiznavací list arcibiskupa pražského z poddaných

83. V Budějovicích Českých 10. dubna 1595. Budějovičtí odvádějí sbírku na lid válečný

84. V Rakovníce 12. dubna 1595. Přiznavací list Rakovnických z berně na lid válečný

85. V Klatovech 13. dubna 1595. Klatovští omlouvají se komoře české v příčině půjčky žádané k potřebám válečným

86. Na hradě Pražském 14. dubna 1595. Nařízení císařské Diviši Hrobčickému v příčině osazování far

87. V Rakovníce 18. dubna 1595. Rakovničtí žádají městskou radu plzeňskou, aby jim jako rukojmím za dluh císařský popřála dalšího příročí

88. Na hradě Pražském 26. dubna 1595. Rozkaz císařský v příčino ujištění Jiřímu Bořitovi z Martinic jisté sumy půjčené císaři na pomoc proti Turkům

89. [27. dubna 1595.] Budějovičtí Pražanům v příčině berně vymáhané

90. V Táboře 28. dubna 1595. Přiznavací listy Táborských z berně domovní a z poddaných

91. V Rakovníce 29. dubna 1595. Přiznavací list Rakovnických ze sbírky

92. V Rakovníce 29. dubna 1595. Přiznavací list Rakovnických z dobrovolných příspěvků sebraných v kostele

93. V Horšově Týně 30. dubna 1595. Vilím z Lobkovic ohrazuje se při arcibiskupovi pražském proti dosazení nového kněze v Týnu Horšově

94. V Rakovníce 4. května 1595. Přiznavací list Rakovnických z posudného

95. Na hradě Pražském 5. května 1595. Revers císaře Rudolfa II. v příčině obrácení stavů knížetství Opavského se svolenou pomocí ke knížectvím slezským

96. V Praze 9. května 1595. Zpráva komory české podaná císaři o půjčce z peněz sirotčích na panstvích královských k účelům válečným a připomenutí o kupní ceně panství líčkovského

97. V Praze 19. května 1595. Nařízení císařské dané komoře v příčině dopravy děl a střeliva

98. Na Horách Kutných 22. května 1595. Zpráva Kutnohorských o ubytování vojáků na panství malešovském

99. V Rakovníce 23. května 1595. Žádost Rakovnických přednesená Pražanům v příčině "defensí"

100. Před 26. dnem května 1595. Žádost Rokycanských k nejvyšším úředníkům v příčině dosazení faráře pod obojí

1 2 3 4 5 6Přihlásit/registrovat se do ISP