79. Šepmistři a rada na Horách Kutných omlouvají se komoře české, že žádných peněz sirotčích nemají, které by císaři na potřeby válečné půjčiti mohli, a že možnější spolusousedé, kteří již dříve penězi svými císaře i hory založili, sami peněz nemají.

NA HORÁCH KUTNÝCH. 1595, 7. dubna. — Orig. v arch. místodrž. v Praze. S. 260/12.

Službu svů vzkazujeme etc. Na milostivé VMtí jménem a na místě JMCské etc. pána, pana našeho nejmilostivějšího, učiněné nám poručení VMtem pravdivě oznamujeme, pokudž se peněz sirotčích dotýče, že na ten čas na právě a v deposicí naší žádných není a to za příčinami těmito. Jedno, že když jsme pominulých let pro dobré a užitečné JMCské předně, potom i všeho království tohoto, couk krejfský v dolích Hruškách a Višňoví mnoho let pořád gveldykovali a pavovali, k tomu prese všechnu možnost naši vedeni jsouce, abychom těch doluov až na žuly dobyli a se dokonce, bylo-li by co budoucně v týchž místech očekávati neb nebylo, věděti mohlo, chudá pak obec naše sama s tak veliký náklad nikterakž bejti nemohla, pročež kde jaké peníze sirotčí neb jiné dosaženy bejti mohly, těmi jsme se k tomu zakládati a přes to všechno ještě v veliké sumy pod ouroky vdlužiti musili. Nebo po upuštění toho nákladu mimo kladené a spravované od obce naší cupusy, kterýchž každý rok na tisíce bylo, a přes to, co se za stříbro v rudách, šliších a vitruncích každotýhodně v nemalých sumách tržilo, ještě přes jedenácte tisíc kop míšeňských nedostalých drahně zuostalo, kteréž sme my všechny, na to nižádné pomoci nemaje, od chudé obce spraviti musili, ač nám na sněmu obecném léta etc. sedmdesátého šestého a sedmdesátého sedmého k takovýmu nákladu tři tisíce kop míšeňských od země zamluveno bylo, ale na to toliko pět set kop grošuov českých dáno jest a posavad vostatek tam zuostává.

Potom opět, když nedávno pominulého etc. osmdesátého sedmého léta nenadálým stržením velikých dvou rybníkuov, v nichž se časem voda pro huti a šmelcírny JMCské zdržovala, na týchž hutěch se veliká škoda JMCské a podle toho i nám a spolusouseduom našim nenabytě, jakž VMtem vědomé, stala a tou příčinou, poněvadž huti pokaženy byly, a v nich se dělati a šmelcovati nemohlo, hory i všechen handl horní JMCské velice ku pádu se nachejlil, a jinak tomu, leč spěšnejm veliké sumy peněz do mince JMCské založením, spomoženo býti nemohlo, majíce k tak pilné a důležité potřebě JMCské půldruhého tisíce kop na jednání urozeného pána pana Hertvika Zejdlice z Šenfeldu a na Zvoliněvsi a Chocni, JMCské rady, půjčiti od obce, ani dosti skrovné sumy jsme shledati nemohli, ale k tomu také penězi sirotčími jsme se založili, tři sta kop grošuov českých sirotku Chyzderovýmu náležitých pod ourok sobě vypůjčivše, z kterýchž až posavad, poněvadž ještě v minci na ten dluh obci naší jeden tisíc kop míšeňských zůstává, se ouročí. Jiných pak sirotkuov s spravedlností tak bohatých, jichžto by peníze na právě našem byly, na ten čas žádných není, kromě Jeronýma, kterýž po N. Jeronýmovi Pejskařovi pozůstal, ale jeho spravedlnost, kteréž do pěti set tolaruov bylo, pan Jiřík Šatný z Olivetu, poručník jeho, také JMCské do mince půjčil a ty posavad ještě dány a zaplaceny nejsou. Jiných pak sirotkuov spravedlnosti skrovnější, kteréž na jiných věcech a ne na penězích jsou, za přátely jich a zvláště při matkách a za otčímy, od nichž oni sirotci bez vejražky spravedlností svých do vejrostu a let přirozených chováni a opatrováni býti mají, zuostávají. A tak v deposicí naší na ten čas žádných peněz mimo ty, které říkaje každodenně se skládají a hned zase vydávají, není.

Co se spolusouseduov našich tkne, kteříž při jaké možnosti poněkud větší nežli jiní jsou, totiž slovutný Zikmund Kozel z Rejzntolu, primátor, Jiřík Hrůza, spoluradní, Ondřej Michalů, Jakub Novomlejnský, Dorota Vodičková, ti prvé penězi svejmi JMCskou a zvláště handl horní v nejpilnější potřeby založili a posavad toho k svým potřebám zase jmíti nemohouce, teď také, když pro nečasné opatření a splavení lesuov hory u velikém nebezpečenství a nedostatku zůstávají, jich odkud ani obec naše v potřebách jejich založiti nemají. Protož o tom o všem tuto pravdivou zprávu podle povinnosti naší činíce, VMti za to poníženě a pokorně prosíme, že nás při ní milostivě a laskavě zuostaviti ráčíte. S tím se VMtem v milostivou ochranu poručena činíme. Datum na Horách Kutnách v pátek den památný Svátosti léta etc. devadesátého pátého.

VMtem k službám hotoví

šepmistři a rada na Horách Kutnách.
Přihlásit/registrovat se do ISP