73. J. Prolhofer z Purkersdorfu, hejtman Křivoklátský, oznamuje arcibiskupovi Pražskému o stavu far na panství Křivoklátském a Zbirovském, že města Nové Strašecí a Unhošť farářem pod obojí se spravují, dále ze fary v Lišanech, v Mutějovicích vždy kněžími z dolejší konsistoře se osazovaly, v Panoším Oujezdě kněz katolický že dosazován býval, na panství Zbirovském mimo fary v Zbirově, v Drahoňově Oujezdě a v Nečicích [Mlečicích] že ostatní fary kněžími, pod jednou jsou osazeny.

NA KŘIVOKLÁTĚ. 1595, 3. dubna. — Orig. v arch. arcibiskup, v Praze. Recepta ab a. 1595.

Službu svou VknMti vzkazuji, vysoce důstojný kníže a urozený pane etc. Jakož mi VknMt psaní činiti a v něm toho žádati ráčí, abych v sobotu před smrtedlnou nedělí již pominulou faráři v městě Novém Strašecím se v domě a kanceláři VknMti postaviti poručil, též byla-li by která fara na panstvích JMCské k správě mé přináležejících neosazena, abych z jistejch příčin od VknMti v témž psaní doložených v známost uvedl, jakž též psaní VknMti (jehož datum v sobotu den památky přenesení sv. Václava léta tohoto 95.) teprva mně někderej den po svrchu k dostavení terminovaným dni dodané to vše obšírněji v sobě obsahuje, sem porozuměl. A byl bych ihned VknMti na takové psaní odpověď dal, než že mi pro nebytí mé na zámku pozdě (jakž dotčeno) dodáno a v tom pojminulí kající časové nastali, chtíce VknMt v tom ušetřiti, toho sem před tím učiniti pominul: služebně VknMt při tom žádajíc, že mne omluvná jmíti ráčí.

Co se pak postavení kněze Strašeckého dotejče: VknMti oznámiti mohu, že jak město Nové Strašecí tak městečko Ounhošť, ačkoli vrchností k panství Hrádku Křivoklátu a k správě mé náležející, však nicméně sami mezi sebou se řídí a zvláště v příčinách jejich kněží dotýkajících dolejší konsistoří pod obojí spuosobou přijímajících a nikda hejtmany panství tohoto se spravují. A protož mi se vidí, aby se od JMti pana presidenta a pánův rad komory české ouřadu Strašeckému o dostavení před VknMt vejš psaného faráře jich poručení učinilo.

Strany pak neosazených far na panstvích k správě mé přináležejících VknMti oznamuji, že na panství Křivoklátským ve vsi Lišanech teprva vod půl léta fara vacuje. Tolikéž ve vsi Mutějovicích mají kněze velmi věku sešlého, kterýž tu téměř svůj věk strávil, k kterýmžto oboum farám, zvláště pak Mutějovské, dosti skrovní důchodové jsou a ty obě fary od lidské paměti vždycky se kněžími pod obojí spuosobou přijímajících řídili; za něž se také k VknMti přimlouvám, pokudž by VknMt ráčila knězi na tyž fary dosaditi, že ráčí předešlých JMtí arcibiskupův spuosobem o vydání na tyž fary pořádných kněží při dolejší konsistoři, zvlášť pak ted k sv. Jiří na faru Líšanskou naříditi.

Třetí fara jest prázdna v Panoším Oujezdě, velmi skrovná, pročež také kněží na ni dlouho se nedrží a na tu vždyckny od JMtí pánův arcibiskupův neb oficialů JMtí kněží sub una dosazováni byli. O jiných farách na panství Křivoklátském neosazených nevím.

Co se far na panství Zbirožském dotejče, krom fary v městečku Zbiroze, v Drahonovým Oujezdě a v Nečicích, jiné všechny jsou kněžími od VknMti odeslanými osazené; na těch pak dotčených třech farách jednak pod obojí, jednak pod jednou kněží bejvali a jinejch far na panství Zbirožském neosazených, na panství pak Kralového Dvoru dokonce žádných není. Toho sem VknMti odpovědí tajiti nechtěl a ráčí-li VknMt kterého kněze na kterou faru dosaditi, když kolivěc s konfirmací VknMti ke mně odeslán bude, má jemu vedle JMCské milostivého poručení a vyměření fara postoupena býti. S tím se VknMti na všem dobře a šťastně míti vinšuji. Datum na Křivoklátu v pondělí provodní 95.

Hans Hendrych Prólhofer z Purkersdorfu, JMCské hejtman Křivoklátský.
Přihlásit/registrovat se do ISP