36. Rytířstvo na sněmu shromážděné přijalo do svého stavu Vincence Holcšparera z Hoštejna, Pavla Zikmunda z Grynova, Jana Šípaře Zásmuckého z Zásmuk a Adama Smetanu ze Stránky.

1595, -28. února. — Kvatern "Relací modrý 1594—99, č. 49, fol. B 9.Ť v archivu zemském kr. G.

[V outerý po neděli Oculi.] Páni z rytířstva podle svobod stavu svého na plném sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta etc 95 a zavřen v pátek po smrtedlné neděli téhož léta oc přijali jsou do téhož stavu rytířského svého Vincence Holcšporera z Hoštejna, Pavla Zykmunda z Grynova v umění lékařském doktora, JMCské lékaře, Jana Šípaře Zásmuckyho z Zásmuk, Adama Smetanu z Stránky s dědici jich, kderéž mají neb míti budou, poněvadž jsou na témž sněmu v zeleném pokoji jeden každej z nich jmenovaných osob rodičův svých dobré zachování dostatečně provedli a pokázali, s takovouto při tom vejminkou, aby oni zápis na sebe podle zřízení zemského, jakž toho obyčej a řád jest, dskami zemskými učinili, s nejvyšším písařem království Českého a jinými osobami ouřadu desk zemských smluvili a to v šesti nedělích pořád zběhlých vykonali.

Relatorové na to byli jsou z téhož sněmu: Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, podkomoří království Českého a hejtman hradu Pražského, Jindřich z Písnice, JMCské rada a prokurátor v království Českém, Jan nejstarší Ježovský z Lub, JMCské rada, Bohuslav Kaienice z Kalenic a na Chřešťovicich, JíMCové jakožto králové České úředník při dskách zemských, Jan Myška ze Žlunic a na Zaječicích, Jan Hysrle z Chodův a na Cholupicích, Jindřich Vintíř z Vlčkovic a na Kolnici, Joachym Kalenice z Kalenic a na Zručech, Petr Kluckej z Libodržic, Jindřich Kluckej odtudž z Libodržic, Tadeáš Hájek z Hájku jsouce na to z téhož sněmu vysláni.
Přihlásit/registrovat se do ISP