85. Purkmistr a konšelé města Klatov komoře české, že peněz sirotčích na právě složených nemají a někteří sousedé, o jichž zámožnosti jest domněnka, že pro veliké a mnohé daně za ušetření prosí.

V KLATOVECH. 1595, 13. dubna. — Orig. v archivu místodrž. v Praze. S. 260/12.

Vysoce urozený pane, pane presidente etc. Ráčili jste VMti pominulých dnův k nám připsati, že JMCská, pán, pan náš nejmilostivější, k nynější válce proti ouhlavnímu všeho křesťanstva nepříteli Turku veliké a znamenité summy peněz ráčíc potřebovati na tom býti a peníze sirotčí, ježto by na právě ležely, proti dostatečnému ujištění vyzdvihnouti chtíti ráčí, vedle toho jménem a na místě JMCské nám ráčíte poroučeti, abychom VMtem zprávu o tom psanou učinili, mnoho-li peněz sirotčích aneb jiných na právě složených máme, též také jsou-li kteří možní a mohovití spoluměšťané naši, při nichž by některá summa k oznámené potřebě způsobena a objednána býti mohla, před rukami, jakž též VMti psaní a poručení v sobě to plněji obsahuje a zavírá. I co se předně, milostiví páni, sirotčích aneb jiných na právě skládaných peněz dotýče: za pravdu jistiti můžeme, že těchto časův nic toho u nás se nenachází, ježto by k jaké prospěšnosti sloužící býti mohlo; některé však měšťany naše, o jichžto mohutnosti, že by při nich některá summa k oznámené potřebě způsobena býti mohla, domníno od nás bylo, před sebe dosahujíc jim dostatečného předkládání v té příčině a tak důležité nastalé potřebě činiti jsme nepominuli, ale oni předkládajíc mezi jinými časův nynějších obtížnosti také časté a velké daně, kteréž podnikati musejí, nad to vejše aby od nich žádáno býti mělo v tom ulitováni býti prosili, čehož VMtí pro zprávu na svrchu dotčené poručení pokorně tejna činiti nemůžeme. Dán v Klatovech ve čtvrtek po neděli, jenž slově Misericordias, léta etc. 95.

Purkmistr a konšelé města Klatov.
Přihlásit/registrovat se do ISP