22. Žádost císařská k stavům na sněmu shromážděným za povolení, aby Jáchymovi Novohradskému z Kolovrat, za půjčených 24.000 kop gr. č. na válečnou výpravu proti Turku, panství Mělnické v zástavu dáno býti mohlo.

1595, 14. února. — Koncept v arch. česk. místodržitelství. L. 34, 1590—1599.

JMt římský císař uherský a český král, pán náš nejmilostivější nečiní stavův království tohoto Českého tejna, že jest JMCská urozenému Joachymovi Novohradskému z Kolovrat, purkrabí Karlštejnskému a presidentu komory české, zámek a panství Mělnické se vším a všelijakým k tomu příslušenstvím v tom právě a s tímž právem, jakž jest toho Jiří z Lobkovic zástavou v držení byl, a potom zase JMti pro své všem vuobec, proti JMti jakožto vrchnosti své, vědomé provinění mezi jiným statkem a jměním svým v pokutě propadl, od datum majestátu JMCské dotčenému Joachymovi Novohradskému z Kolovrat, dědicům a budoucím jeho na to daného, totiž od neděle den sv. Havla [16 října] léta jminulého 94, do 2Oti let pořád zběhlých proti zapůjčení na jednání a žádost JMCské k nastalým a nevyhnutedlným na lid válečný proti všeho křesťanstva ouhlavnímu a dědičnému nepříteli Turku vydáním i pilným potřebám 24.000 kop grošův českých, předešle také na témž zámku a panství Jiřímu z Lobkovic zapsanejch, zastaviti, a nad to na opravy téhož zámku a panství v těch místech, kdež by nejužitečněji a nejpotřebněji byly, 21/2M kop grošův českých k summě zástavní přiraziti a povoliti ráčil, jakž týž majestát JMCské jemu Joachymovi Novohradskému z Kolovrat na to daný i jiné v sobě siřeji obsahuje a zavírá.

I poněvadž jsou stavové na sněmu, kderýž léta 79. v pondělí po Hromnicích [9. února] na hradě Pražském v přítomnosti osoby JMCské držán a v outerej po neděli květné [14. dnbna] zavřín byl, k tomu své povolení dali, aby JMCská týž zámek a panství se vším a všelijakým, jakž dotčeno, k němu příslušenstvím od s. Havla jminulého 78. léta do 20 let pořád zběhlých v též summě, kderúž jest tak nyní on Joachym Novohradský z Kolovrat JMCské zapůjčil, Jiřímu z Lobkovic zastaviti a zapsati moci ráčil, a on Jiří z Lobkovic těch 20 let pořád zástavou jmenovaného panství Mělnického, než toliko do 15 let jest nevydržel, tak že k vydržení těch 20 let zouplna od datum majestátu JMCské napřed dotčeného ještě čtyry léta náležejí a pozuostávají: protož JMCská dotčených stavův za to žádati ráčí, aby k oznámené zástavě téhož zámku a panství Mělnického jemu Joachymovi Novohradskému z Kolovrat dědicům a budoucím jeho, netoliko do týchž ještě nevyplněných a nevyšlejch čtyř let ale i dále, jakž by se koli JMCská s ním Joachymem Novohradským z Kolovrat o to narovnati ráčil, své dovolení dali, tak aby on Joachym Novohradský z Kolovrat, dědicové a budoucí jeho majestát sobě na to daný do desk zemských vložiti dáti a tou zástavou, poněvadž jest JMCské z ponížené a poddané lásky k pilným potřebám to učinil, bezpečni a jisti býti mohli. Actum v outerej po neděli postní Invocavit léta 95.

V pondělí po neděli postní "Invocavit" [13. února] 95. ráčil pan president v přítomnosti pana prokurátora JMCské p. Jindřicha z Písnice tuto žádost v komoře přeslyšeti.
Přihlásit/registrovat se do ISP