54. Stavové na sněmu shromáždění přijali za obyvatele do království Českého Tiburchia Himelrejcha z Šorfenberku.

1595, 16. března. — Kvatern "Relací modrý 1594-99% č. 49, fol. B, 14. v archivu zemském kr. Č.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všichni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po neděli Invocavit léta tohoto oc 95. a zavřín téhož léta v pátek po smrtedlné neděli, na milostivou přímluvu JMCské jakožto krále českého a snažnou žádost a přímluvy mnohé Tiburciusa Himelrejcha z Šorfenbergu, sekretáře království Uherského, jakožto osobu stavu rytířského za obyvatele do království tohoto českého přijíti jsou ráčili na ten způsob, aby on s dědici svými povinnost všecknu, kderáž JMCský jakožto králi českému náleží a jako jiní obyvatelé podle zřízení zemského o cizozemcích, když se do země přijímají, ukazuje, učinil a to konečně v šesti nedělích pořád sběhlých, listy přiznavací ke dskám zemským složil též i zápis dekami zemskými vykonal a jakž pořádek království tohoto českého a desk jest, v tom se ve všem zachoval, řád a právo podnikl ničímž se nevymlouvajíc ani nezastírajíc, s takovou při tom další vejminkou, že on svrchupsaný Tiburcius Himelrejch s dědici svými má a povinnen jest, tak jakž v tomto království od starodávna bejvalo i také zřízením zemským zapsáno a předešlejmi sněmy vyměřeno jest, u víře pod jednou aneb pod obojí spůsobou přijímajících se srovnati i také kněžstvem pořádným buď kapitolou kostela hradu Pražského aneb konsistoře Pražské, kteří se poslušenstvím spravují, se spravovati.

Rektorové na ty byli jsou z plného sněmu při přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Jana nejstaršího z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyššího komorníka království českého, Jiřího Bořity z Martinic a na Smečně, nejvyššího sudího království českého, Michala Španovského z Lysova na Pacově a Vožici, nejvyššího písaře království českého, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Jaroslava Vchynského ze Vchynic a na Krakovci, místokomorníka království českého, Jakuba Menšíka z Menštejna a na Mokropsech, místosudího království českého, Bohuslava z Michalovic, místopísaře království českého, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerpích, písaře menších desk zemských a JMCové jakožto králové české měst hofrychtýře: Petr Vok z Rožmberka a na Českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského, Adam z Hradce na Hradci, Hluboké a Telči, JMCské rada, komorník a nejvyšší purkrabě Pražský, Václav z Říčan a na Hořovicích, nejvyšší sudí dvorský království českého, Joachym Novohradský z Kolovrat na Kosátkách a Buštěhradě, purkrabě Karlštejnský a zřízené komory v království Českém president, Jan z Šelnberka a z Kosti na Mrači a Toužetíně, Kryštof z Lobkovic na Tachově a Pátku, JMCské nejstarší komorník, nejvyšší kamrmejstr království Českého a president nad apellacími na hradě Pražském, Adam z Šternberka a na Sedlci, hejtman Nového města Pražského, Ferdinand Šlik z Holejče, hrabě z Pasounu a z Lokte JMCské rada, z pánův, Kryštof Vratislav z Mitrovic a na Lochovicích, Radslav Vchynský ze Vchynic a na Teplici a Doubravské Hoře, Jeroným Čejka z Olbramovic a na Chválách, Karel Sluzský z Chlumu a na Tuchoměřicích, z vladyk, jsouce k tomu z téhož plného sněmu zvláštně vysláni.
Přihlásit/registrovat se do ISP