46. Stavové na sněmu shromáždění přijali za obyvatele do království Českého Ondřeje Scholliusa z Elsaufu.

1595, 9. března — Kvatertn "Relací modrý 1594-99, č. 49, fol. B. 11, v archivu zemském král. Česk.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po neděli Invocavit léta etc tohoto 95 a zavřín téhož léta v pátek po smrtedlné neděli, na milostivou přímluvu JMCské jakožto krále Českého a snažnou žádost a přímluvy mnohé Andreasa Scholliusa z Elsaufu, v umění lékařském doktora, za obyvatele do království tohoto Českého přijíti sou ráčili na ten způsob, aby on s dědici svými povinnost všecknu, kderáž JMCské jakožto králi Českému náleží a jako jiní obyvatelé podle zřízení zemského o cizozemcích, když se do země přijímají, ukazuje, učinil a to konečně v šesti nedělích pořád zběhlých listy přiznavací ke dskám zemským složil, též i zápis dskami zemskými vykonal a jakž pořádek království tohoto Českého a desk jest v tom se ve všem zachoval, řád a právo podnikl, ničímž se nevymlouvajíc ani nezastírajíc, s takovou při tom další výminkou, že on svrchu psaný Andreas Schollius s dědici svými má a povinnen jest, tak jakž v tomto království od starodávna bej válo i také zřízením zemským zapsáno a předešlými sněmy vyměřeno jest, u víře pod jednou aneb pod obojí spůsobou přijímajících se srovnati i také kněžstvem pořádným buď kapitolou kostela hradu Pražského aneb konsistoře Pražské, kteří se poslušenstvím spravují, se spravovati.

Relatorové na to byli jsou z plného sněmu při přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Jana nejstaršího z Waldštejna a na Sedčicích, nejvyššího komorníka království Českého, Jiřího Bořity z Martinie a na Smečně, nejvyššího sudí království českého, Michala Španovského z Lysova na Pacově a Vožici, nejvyššího písaře království Českého, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Jaroslava Vchynského ze Vchynic a na Krakovci, místokomorníka království Českého, Jakuba Menšíka z Menštejna a na Mokropcech, místosudlho království Českého, Bohuslava z Michalovic, místo písaře království Českého, Bohuslava Kalenice z Kalenic na Chřeštovicích, JíMCové jakožto králové české úředníka při dskách zemských, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerpích, písaře menších desk zemských a JíMCové jakožto králové české měst hofrychtýře: Petr Vok z Rožmberka a na českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského, Adam z Hradce na Hradci, Hluboké a Telči, JMCské rada, komorník a nejvyšší purkrabě Pražský, Václav z Říčan a na Hořovicích, nejvyšší sudí dvorský království českého, Joachym Novohradský z Kolovrat a na Buštěhradě, purkrabě Karlštejnský a zřízené komory v království českém president, Bohuslav Křinecký z Ronova a na Dětenicích a Vlčicích, Václav purkrabě z Donlua a na Bílém Oujezdci, Hynek z Roupova, Jan z Šternberka a na Ouští, Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, podkomoří království Českého a hejtman hradu Pražského, Jan Vřesovec z Vřesovic a z Doubravské Hory na Podsedicích a Libčovsi, purkrabě kraje Hradeckého, Adam Zapský z Zap a na Dubci, Daniel Beneda z Nectin a na Nepřemýšlí, Jiřík Gerštorf starší z Gerštorfu a na Svojšicích, Jetřich z Vřesovic a na Vchynicích.
Přihlásit/registrovat se do ISP