78. Purkmistr a konšelé města Domažlic odpovídají komoře české, že peněz sirotčích a sousedů zámožných v městě se nenachází.

V DOMAŽLICÍCH. 1595, 6. dubna. — Orig. v arch. mistodrž. v Praze. S. 260/12.

TAUS, 6. April 1595. — Original im Statthaltereiarchiv in Prag. S. 260/12.

Službu svú VMtem vzkazujeme etc. Jakož jest nám od VMtí na místě JMCské milostivé poručení učiněno, poněvadž JMCská, pán pán náš nejmilostivější, s tím nejouhlavnějším všeho křesťanstva nepřítelem Turkem k otevřené válce jest přiveden, k kteréž znamenité summy potřebovati ráčí, abychom VMtem bez prodlévání psanou zprávu učinili, mnoholi peněz sirotčích aneb jiných na právě složených v deposicí naší máme, též také, jsouli kteří možní spolusousedé naši, při nichž by některá summa k oznámené potřebě objednána bejti mohla, o těch zejména abychom VMtem oznámili. I ačkoliv bychom podle našich nejvyšších možností JMCské etc. pánu, panu našemu nejmilostivějšímu, jakožto JMti věrní poddaní, v takový nevyhnutedlný potřebě rádi nápomocni bejti chtěli, ale v pravdě VMtem oznamujeme, že při naší chudé puomezní a ven z silnice obci pro malé a skrovné živnosti žádných tak možných souseduov v ní se nenachází, aby jak hotové peníze na větších summách po smrti jich sirotkuom zůstávaly, jakož i na tento čas žádného peníze v deposici naší se nenalézá. Pakli některý peníz některým sirotkuom na vejruňcích svědčí, ten ihned, jakž by položen byl, bud přáteluom na vychování sirotkuov proti jistému ujištění aneb jim samejm k žádosti a potřebě jich se vydává.

O sousedích také našich, aby jaké summy na hotově míti mohli, žádných nevíme. Nad to pak, co se obce naší dotýče pro veliké dluhy a časté vydáni mnohdykráte dosti skrovné summyk v obecním potřebám shledati nemůžeme; ano teď k svatému Jiří ourok z hlavní summy vypraviti majíce a téměř jedné kopy shledati nemohouce, chceme-li pánuom věřiteluom našim právi bejti, vždyjinde se, s nemalou naší obtížností, dlužiti musíme. Protož se přiVMtech na místě JMCské etc. Pána našeho nejmilostivějšího, ve vší poníženosti v tom omluvná činíme a VMti, že nás při ní jakožto pravdivý zůstaviti a v své milostivé ochraně míti ráčíte, pokorně žádáme. Dán v městě Domažlicích ve čtvrtek po neděli provodní léta Páně etc. 95. Purkmistr a konšelé města Domažlic.
Přihlásit/registrovat se do ISP