23. Purkmistr a rada města Mělníka žádají Jáchyma Novohradského z Kolovrat za přímluvu k císaři a stavům na sněmu shromážděným, aby jim pro škody, kteréž se jim mrazem na vinicích a úrodě polní staly, berně svolená prominuta byla.

NA MĚLNÍCE. 1595, 14. února. — Orig. v arch. místodržitelství králov. Českého. M. 28—2.

VMt vysoce urozený pane, pane, JMCské pane presidente zřízené komory v království Českém etc. Pane, nám v dobrém sousedství i ve všem dobrém milostivě a laskavě příznivý! Se vší ponížeností VMti oznamujeme, kterak jest pán Bůh roku pominulého 94. v sobotu a v neděli po slavné památce vstoupení pána Krista na nebe [21., 22. květ.] z dopuštění svého pro hříchy naše ráčil žalostivou a hroznou metlu okolo města Mělníka všudy přepustiti a nám ourodu viničnou, které jsme roku toho po několika jiných nezdárných s radostí byli očekávali, ano i na větším díle vobilí skrze mráz a studené povětří odníti, jakž o tom o všem hojnější a dostatečnější zprávu od ouřednikův VMti jste vzíti i potom na díle to spatřiti ráčili. Že tak veliká a žalostivá škoda za pamětí lidských nikdyž žádným krupobitím se nestala a že mnohem tato škoda viničná, poněvadž oužitkův velikých žádných za dvě i tři léta nebudeme čekati, jest větší nežli by skrze oheň, kteréhož nás pán Bůh rač milostivě uchovati, na domích nám se stala, an bychme vždy něco před ohněm mohli obhájiti a vynésti jinače než tuto; jakž o té naši škodě dostatečné od poctivých stavu rytířského dvou osob, v čemž jsme se vedle nařízení sněmovního o škodách zachovali, vysvědčení připiš VMti příležitě přednášíme a z něho to vše nadjíti ráčíte.

I nevěda sobě jaké jiné rady dáti, abychme v obci naší soužené nějakého polehčení užiti mohli, jsme toho oumyslu podlé takového vysvědčení ponížené suplikaei JMtem všem pánům z stavův království tohoto Českého na sněmu shromážděným podati a skrze JJMti přímluvu JMCské, jakožto krále českého, za prominutí a propuštění berně vedle líbezné vůle JMti s ponížeností prositi.

Protož znaje VMt jakožto pana souseda k chudé a k snížené obci naší nakloněného se vší služebnou hotovostí pokorně VMti prosíme, abyste se v této tak veliké potřebě za chudou obec naši k JMCské a ke všem třem pánům stavům království Českého nyní při sněmu shromážděným vedle laskavého zakázání přimluviti ráčili, aby nám berně, sněmem předešlým svolené, vedle líbezné vůle passlrováno bylo. A což tu koliv pro tu chudou a nad jiné nejchudší a nejsouženější obec učiniti ráčíte, připovídáme se toho VMti službami nám možnými hotově odsluhovati. A s tím VMt pánu Bohu k ochraně věčné modlitbami našimi za VMt poručenou činíce, laskavé odpovědi od VMti žádáme. Actum v městě Mělníce v outerý první v postě léta 95.

VMti k službám hotoví

purkmistr a konšelé i starší obecní

na místě vší obce města Mělníka nad Labem. 
Přihlásit/registrovat se do ISP