55. Pamět o jednání sněmovním, při němž na žádost vyslaných Kutnohorských město Hora Kutná )od kontribucí osvobozeno bylo; pouze ze statkův pozemských a zádušních v daň potaženo s jinými městy.

1595, 16. a 17. března. — Orig. v archivu Kutnohorském č. 4924/2.

L. 1595 ve středu po neděli postní Judica když při sněmu obecním na hradě Pražském artikulové sněmovní po pořádku čteny a od stavuov uvažovány a corrigovány byly a tomu se vyrozumělo, že všechna horní města s jinými městy království českého, kteráž třetího stavu užívají, srovnána a ve všechny kontribucí sněmem svolené potažena jsou, ale že takový sněm pro krátkost času nemohl dokonce skorigován býti, na druhý den to jest 17. Martii, když do sněmu zasednuto bylo, podali sme suplikací všem třem stavuom svědčicí, aby JJMti nás obyvateluov a horníkuov na Horách Kutnách z příčin v suplikací doložených ušetřiti a z takových daní propustiti ráčili; podle toho na vejpověď si. a sv. paměti krále Ferdinanda mezi městy královskými s jedné a námi Horníky strany druhé 1. 1547 učiněnou, jsme se potáhli a ji ku přečtení podali, kterouž JMCská proti jiným městuom osvobozuje nás Horníky před takovými daněmi.

I poručeno nám vystoupiti a když JMtem na kathedře od deklamatora to bylo přečteno, po uvážení těch věcí v tento nížepsaný rozum skrze JMt uroz. p. pana Adama z Hradce a na Hradci Hluboké a Telči JMCské tajné raddy a nejv. purkrabí Pražského, jakožto direktora sněmu, jest odpověď dána oustní: Páni Hornici! JJMti páni a všichni tři stavové království tohoto ráčili jsou suplikací a přednesení vaše slyšeti i také v svém bedlivém povážení míti a poněvadž se tomu vyrozumělo z suplikací vaší a k tomu zprávy se činí, že vy všichni obyvatelé na Horách Kutnách od nejvyššího až do nejnižšího pavovati a ty hory, klenot zemský, náklady vašimi na větším díle zdržovati musíte; i aby příčinou svolených zbírek, kdybyste v tom s jinými městy srovnáni a k tomu potaženi byli, ňákého skrácení horám těm se nestalo a škody vzíti nemusily, protož JJMti ráčí se na tom snášeti a vás dokonce od těch daní osvobozovati a propouštěti, však ze statkuov pozemských a zádušuích co náleží to od sebe spraviti a kde náležeti bude odvésti abyste povinni byli.

Poděkováno JMtem z takového opatření spravedlivého. Potom poručeno od JMtí aby relací učiněna byla o tom snesení a těm pánuom, kteří k spisování sněmu ze všech tří stavuv voleni byli, aby ten artikul do sněmu také byl pojat.

Což se jest stalo

Zikmund Kozel z Reyzntolu primátor.

Pavel J. Litomyšlský.Paměť vejpovědi oustní od stavuov království českého při sněmu 1595 na suplikací skrze JMt nejv. p. purkrabí dané, kdež obec tato Hora Kutná od contribucí sněmem svolených se osvobozuje.
Přihlásit/registrovat se do ISP