75. Purkmistr a konšelé města Vysokého Mejta odpovídají komoře české, že peněz sirotčích na právě nemají, po ohni nemálo vzdlužiti se museli; sousedův bohatých, kteří by peníze půjčiti mohli, že u nich se nenachází.

VE VYSOKÉM MÝTĚ. 1595, 4. dubna. — Orig. v arch místodrž. v Praze. S. 260/12.

VMti vysoce urození páni, páni etc. Milostivé VMtí psaní a poručeni, v němž nám jménem a na místě JMCské, pána, pana našeho nejmilostivějšího, poroučeti ráčíte, abychom VMtem o tom bez prodlévání psanou zprávu na komoru, mnoho-li peněz sirotčích aneb jiných na právě složených v deposici naší máme, též také jsou-li kteří možní a mohovití spoluměšťané naši a kteří zejména, při nichž by některá summa k otevřené válce s ouhlavním všeho křesťanstva dědičným nepřítelem Turkem JMCské způsobena a objednána bejti mohla, před rukami, učinili, jakž též milostivé VMtí psaní a poručení, jehož datum na hradě Pražském v outerej po neděli Judica léta tohoto etc. devadesátého pátého, to v sobě plněji obsahuje a zavírá, jest nám teprv v outerej velikonoční jminulý dodáno. Vedle kteréhožto VMtí milostivého poručení tuto zprávu VMtem v tý příčině s pokorou činíme a k milostivé paměti VMtí ve vší uctivosti poníženě nedostatky bezelstné a pravdivé obce naší, prvé tolikéž VMtem upřímně a pravdivě předestřené a předložené, přivozujeme: kterak táž nebohá strašlivými a častými pády ohně snížená obec naše k mnohým nenabytým škodám z přepuštění pána Boha všemohoucího pro hříchy a nepravosti naše v nemnohým projití časův přivedena jest, tak že mnozí příbytkové týmiž pády ohně zkaženi, (z kterýchž mnohým samých toliko hrdel a v čemž toho času přiodíni byli obhájení a přichránění se dostalo) místy prázdnými v nic takměř postaveni pro velikou chudobu a nemožnost zůstávají, skrz kteréž oznámené nedostatky mnohokrát povinností berní, šosův a jiných přináležejících k časnému vybrání a tu, kdež náleží, odvedení přivésti nemůžeme. Odkudž milostivě poznati ráčíte, že nikoliv na velikých summách peněz sirotčích, kteréž by daremně na právě ležely, poněvadž lid tak velmi potřebný a pracně se živicí jest, shledati a sebrati se nemůže. Jest-li že se pak co kdy peněz sirotčích ač dosti na skrovně u práva skládá, to dosti v brzkým času, jakž se to velmi zhusta a často trefuje, zase od práva buď sirotkům let došlým, aneb po z světa sešlých právo nápadní majícím se od práva vydává a propouští.

Podle toho tolikéž VMtem pravdivě oznamujeme, abychom jaké peníze jiné na právě našem v deposici naší složené jměli, toho se v pravdě nenachází. Nebo před několika již drahně lety pro svrchu dotčenou velikou potřebnost a chudobu pohořalé obce naší v nemalou summu jmenovitě dva tisíce kop míš., k tomu ještě více roku pominulého při vypravování lidu válečného do Uher půl šestá sta kop míš. s velikou obtížností vypůjčivši sme se vzdlužiti musili, kterýchž nemohouc bezelstně k zaplacení přivésti, jak z jedné, tak i druhé summy posavad ouročiti musíme.

I při tom aby kteří možní a mohovití spoluměšťané naši (jakž oznámení těch milostivě žádati ráčíte), při nichž by některá summa k oznámené potřebě způsobena a objednána býti mohla, před rukami byli, pro velmi skrovné a na nejvejš ztenčené a zmenšené spoluměšťanův v obci naší živnůstky (mimo ty osoby, kteréž na předešlé sbírky sněmovní v listech přiznavacích k summám jistým, kteréžto summy pod ourok až posavad za lidmi od nich propůjčené zůstávají, přiznávali) jisté vědomosti nemáme.

Jest-li že by se pak kteří z dotčených spoluměšťanův našich, ježto by v obchodu živnůstek svých časem s nějakou summu peněz bejti mohli, našli, to na větším díle, pokudž nám vědomé, chtějí-li v provozováni živnůstek svých pro obživení sebe s manželkami, dítkami a čeládkou jaký odbyt míti a poznati, mezi lidmi rozvěřiti a zanechávati musejí. V tom tehdy ve všem VMtí pánův, pánův nám milostivě a laskavě příznivých ve vší uctivosti poníženě žádáme, že na takové žalostivé pády ohně a bezelstné nedostatky obce naši křesťanskou lítostí vzhlédnouti a v týj příčině omluvu tuto naši upřímnou a pravdivou dobrotivě přijíti a nás i obec naši v své laskavé a přívětivé paměti každého času míti ráčíte. Pán Buoh věčný VMtem toho hojná odplata býti ráčí a my se té povolnosti VMtem v všelijakých nám možných příčinách odsluhovati a aby pán Buoh všemohoucí VMtem všudy a na každém místě svou svatobožskou milostí přítomen býti ráčil upřímným srdcem žádati chceme rádi věrně. S tím pánu Bohu VMti k mocné ochraně poroučíme. Dán v městě Vysokém Mejtě v outerý po neděli provodní etc. 95. VMtem v službách povolní a hotoví

purkmistr a konšelé města Vysokého Mejta.
Přihlásit/registrovat se do ISP