67. Purkmistr a rada města Budějovic Českých omlouvají se komoře české, že nemají žádných peněz sirotčích, které by císaři na potřeby válečné půjčili, a že také mezi sousedy svými žádného movitého neznají, který by něco půjčiti mohl.

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. 1595. 31. března. — Orig. v místodrž. arch. v Praze. S 250/12.

Službu svou etc. Psaní, kderé nám jménem a na místě JMCské pána, pana nás všech nejmilostivějšího činiti ráčíte, jsme přijali, i také, abychom zprávu VMtem toho dali, byly-li by v deposicí naší nějaké peníze sirotčí, kteréby se k této tak spěšné a důležité potřebě JMCské proti dostatečnému ujištění půjčiti mohly, obšírně vyrozuměli. I není pochybné, že se milostivě upamatovati ráčíte, v jaké nenadálé neštěstí jsme těchto minulých let upadli, i také, jakou sumu JMCské vyčísti museli, a nejsa obec naše tak možná, aby to podniknouti mohla, všecky peníze sirotčí (kderejch dosti málo bylo) k té nuzný a znamenitý potřebě sobě vypůjčiti, i k tomu jinde v nemalou sumu, kderá až posavad zaplacena není, se objíti musela, tak že do konce žádnejch takovejch ani jinejch peněz při obci naší není.

Co se pak toho dotejče, jsou-li kdeří možní a mohovití spoluměšťané naši, kdeří by též k té potřebě nějakou summou přispěti mohli, abychom je VMtem jmenovali: i račte nám toho jistotně věřiti, že ani jednoho v městě našem takového nevíme, a kdyby byl, nechtěli bychom ho VMtem v této tak důležité všeho křesťanstva potřebě zatajiti, znaje sebe tím i jiným vším nám možným jakožto věrní JMCské poddaní povinné bejti. S tím se VMtem v laskavou ochranu poručené činíme. Datum v Budějovicích českých v pátek po slavnosti Velikonoční léta etc. 95.

VMtem v službách vždycky volní

purkmistr a rada města Budějovic Českých.
Přihlásit/registrovat se do ISP