77. Revers císaře Rudolfa II, kterýmž stavům Moravským zavazuje se, že vypravení vyslaných jich na jenerální sněm do Prahy a svolení peněžité pomoci a výpravy válečné proti Turku není na ujmu jich svobod a privilejí.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1595, 5. dubna. — MS. Reg. č. 14. fol. 197. v arch. min. vnitra ve Vídni.

My Rudolf etc. Oznamujem tímto listem všem, jakož jsou všickni čtyři stavové markrabství našeho Moravského na milostivou žádost naši císařskou, jakožto krále Českého a markrabí Moravského, k sněmu jenerálnímu od nás stavuom království českého k pátku po svaté Dorotě léta tohoto devadesátého pátého na hrad Pražský položenému a rozepsanému jisté osoby, aby spolu se stavy dotčeného království a z jiných k němu příslušejících zemí vyslanými z strany svolení proti nepříteli Turku jistého počtu lidu jízdného a pěšího a držení toho v království Uherském v poli na svůj vlastni náklad za šest měsícův pořád zběhlých, s plnou mocí dobrovolně vypravili a v tom se z poddané lásky ochotně a volně najíti dali: což jsme od nich jakožto od svých věrných a milých poddaných s obzvláštuí vděčností milostivě přijíti ráčili a přijímáme a tímto listem naším císařským, jakožto král Český a markrabě Moravský, za sebe i za dědice i budoucí naše krále České a markrabí Moravské přiříkati ráčíme, že takové vypravení vyslaných s plnou mocí sem do tohoto království a svolení tak velké pomoci (jakž to vše v zavření sněmovním obšírněji dostaveno a doloženo jest) k žádné ujmě a škodě jmenovaných stavuov markrabství našeho Moravského privilejím, svobodám a obdarováním bejti nemá nyní i na časy budoucí a věčné. Tomu na svědomí etc. Dán na hradě našem Pražském v středu po neděli Quasimodo geniti léta božího tisícího pětistého devadesátého pátého.


[Viz podobný revers z 9. ledna 1570 v III. d. "Sněinů" 452.]
Přihlásit/registrovat se do ISP