76. Purkmistr a konšelé města Slaného odpovídají komoře české, že peněz sirotčích na právě uschovaných, ani mohovitých spolusousedův u nich se nenachází.

V SLANÉM. 1595, 5. dubna. — Orig. v arch. místodrž. v Praze. S. 260/5.

Službu svá vzkazujeme etc. Jakož nám jménem a na místě JMCské, pána, pana našeho nejmilostivějšího, milostivě poroučeti ráčíte, abychom VMtem o tom psanou zprávu na komoru učinili, mnoho-li peněz sirotčích aneb jiných na právě složených v deposicí naší máme, též také, jsou-li kteří možní a mohovití spoluměšťané naši, při nichž by některá summa ku potřebě JMCské způsobena a objednána býti mohla, před rukami: i v pravdě oznámiti VMtem můžeme, co se sirotčích peněz dotýče, těch za námi na právě našem žádných na ten čas nezůstává, nebo jest-li že kteří sirotci jsou, ti sami spravedlivosti své, poněvadž léta mají, vyzdvihují a na některé nezletilé z spravedlivostí jich velmi skrovných (poněvadž kdo by je opatroval žádného nemají a sobě sami ještě nic vysluhovati nemohou) náklad na šatky i jiné potřeby jejich se činí.

Co se pak spoluměšťanův našich dotýče, o tom, aby kteří tak možní mezi námi býti měli, jenž by nějaké summy JMti k nynější veliké a nevyhnutedlné potřebě zapůjčiti mohli, vědomosti nemáme, nýbrž to v paměti snášíme, když jsou JJMti nejvyšší páni ouředníci a soudcové zemští některých sousedův našich na registřiku zejména poznamenaných k nám odeslati a nám o tom poručiti ráčili, abychom s nimi jednali, aby JMtem některé summy zapůjčili, že jsou na to jisté odpovědi dali a nedostatky a těžkosti své, v kterých těchto neúrodných a zádavných letech postaveni jsou, JMtem přednesli. Jinače kdybychom o jakých penězích za námi zůstávajících i také o možnosti sousedův našich věděli, znajíce tuto tak důležitou potřebu JMCské, rádi bychom se vší ochotností pána svého jakožto věrní poddaní fedrovati chtěli. Datum v městě Slaném v středu po provodní neděli léta etc. 95. Purkmistr a konšelé města Slaného.
Přihlásit/registrovat se do ISP