98. Císařský rychtář v Kutné Hoře Mikuláš Vodňanský z Cazarova a primas Zikmund Kozel z Rejzntálu oznamují komoře české o ubytování vojáků na panství Malešovském etc.

NA HORÁCH KUTNÁCH. 1595, 22. května. — Opis souč. v arch. musea král. Českého.

VMti urozenej pane pane a urození a stateční páni rytíři, páni nám milostivě a laskavě přizniví. VMtem službu svou s vinšováním od pána Boha zdraví a všeho nejlepšího vzkazujem. Přitom VMtem oznamujem, že sou páni hejtmani kraje čáslavského s jinejmi k nim přidanejmi komisaři těchto dnův pominulejch do městečka Malešova a některejch vesnic na témž panství nemalej počet knechtů forirovali na ten konec, aby je poddaní JMCské na stravě až do mustruňku chovali a tak dnešního dne přes čtyřidceti jich do Malešova uvedli, na kterýmžto panství lidé velmi zchudilí sou,tak že někteří sami svého chleba nemají, k nám se v tom utíkají, za opatření prosí a že někteří raději ode všeho půjdou se opovídají. I nemaje my o tom od VMtí žádnýho poručeni, kterak bychom se v tom chovati měli a zvláště že nám to ku podivení jest, že páni hejtmane krajští a komisaři ušanovavši v tom svejch vesnic na panství JMCské díl těch knechtů počtli, nemohli sme pominouti,než tu věc na VMti vznésti a v tom se i poddaně JMCské dalším poručením VMti spraviti, zatímpak nedopustili sme jich nic přijíti etc. S tím se lásce VMtí poroučejíce. Datum na Horách Kutnách v pondělí po sv. Trojici léta 1595. VMtí služebnici

Mikuláš Vodňanský z Cazarova

Zikmund Kozel z Rejzentálu.


Přihlásit/registrovat se do ISP