25. Pamět o jednání stavu městského dne 14. února 1595 na radnici Staroměstské v Praze, kterouž zasílají vyslaní Kutnohorští ze sněmu do Hory Kutné.

1595, 14. února. — Orig. v arch. Kutnohorském.

L. P. 1595 v outerý den sv. Valentina [14. února]. Když pan purkmistr a radda Starého města Pražského, i na místě jiných pánuov Pražan Novýho i Menšího měst Pražských, vyslaných z měst království českého k sněme jenerálnímu tu v městech Pražských shromážděných na Staroměstský rathouz povolali, po uvítání mezi jinými řečmi oznámiti dali skrze primátora p. Jana Krocína z Drahobejle, že toho potřebu uznávají i o tom poručení mají, aby ze všech měst vyslané zejména poznamenati dali. A. poněvadě mnozí ten spuosob zachovávali, že po vyslyšení proposici sněmovních odjížděli a někdeří toliko do puoi sněmu trvali, tak že časem nebylo k posledku s kým sněmovního podání zavírati, protož to poznamenání za tou příčinou že se konati bude, aby se mohlo vyrozuměti, všichni-li do zavření sněmu zůstávati budou či nic.

A když k pronunciování přišlo, jest srozuměno tomu, že jsou měli města královská pořád poznamenaná, tak jakž berně se vybírá a nebo defensí svolena, kterýmžto daním Hora Kutná nejsouc potažena, také ji poznamenati pominuli, než předně Plzeň, Hradec a dále jiná města jmenovali a osoby odtud vyslané poznamenati dali. V tom nás vyslané od Hory spatřivše, dotaz p. primátor učinil, jsou-li zde páni Horníci.

I ozvali sme se, že sme; a ačkoliv Hora Kutná i obec ta privilegiemi od sněmův jest osvobozena, nicméně starší naši páni šephmistři a radda, že sou nás vyslali, poněvadž toto jenerálni sněm jest od JMCské položen stavuom království tohoto českého a dotejkati nepochybně velkých věcí se bude. Proto jest-li by co na Hory Kutny a obec naši vstáhnouti chtělo, toho abychom doslechli a co zapotřebné bude promluvili.

K tomu také poněvadž statky pozemské k obci držíme a máme, podlé té příčiny také slušné k sněmu náleželo se nám postaviti. Podlé toho že žádáme, jest-li jména naše budou míti se poznamenati, aby Hora Kutná poznamenala se, kdež náleží, totiž na přední místo po Pražanech. Proti tomu z města Plzně vyslaný čtyry osoby, že tomu místa nedávají.

I oznámil pan primátor Staroměstský, že to bude napraveno, co žádáme. A tak Hora Kutná na předním místě před Plzní i jinými městy poznamenána jest a vyslaní tehdáž přítomní: Řehoř Vodička a Pavel Litomyšlský zapsáni.
Přihlásit/registrovat se do ISP