1 2 3 4 5 6

401. V Praze 14. dubna 1598. Císař nařizuje komoře české, aby omezila nemírný prodej soli v Č.Budějovicích a v Týně nad Vltavou, jímž děje se ujma městům Pražským

402. 16. dubna 1598. Rytířstvo české na sněme přijímá do stavu svého 5 nových členů

403. 17. dubna 1598. Stav rytířský na sněme království Českého přijímá Jeronýma Májovského z Makové za člena

404. 17. dubna 1598. Sněm království Českého zmocňuje císaře ku prodeji nebo směně královského panství tachovského

405. 17. dubna 1598. Sněm český dává císaři svolení ku prodeji královských panství dobříšského a trutnovského

406. 17. dubna 1598. Sněm český káže přitisknouti pečeť zemskou k listu, kterým oznámeno má býti stavům knížectví Opolského i Ratibořského, že země ty byly postoupeny v moc knížeti sedmihradskému

407. 17. dubna 1598. Stavové čeští na sněme dávají přitisknouti pečeť zemskou k listu, který má býti dán osobám poslaným ze sněmu na hrad Karlštejn

408. 17. dubna 1598. Sněm český přijímá Petra Rodera, císařského dvořana, za obyvatele království Českého

409. 17. dubna 1598. Stavové čeští na sněme přijímají za obyvatele království Českého císařského komorníka Jana Poppa se strýci jeho

410. 17. dubna 1598. Sněm český přijímá Jiřího Filipa z Berlichingu za obyvatele království Českého

411. 17. dubna 1598. Stavové čeští na sněme udílejí český inkolát Maximilianovi Bertoltovi ze Saxengangu

412. 3.-17. dubna 1598. Usnesení sněmu království Českého

413. Na hradě Pražském 18. dubna 1598. Stavové čeští na sněme poroučejí purkrabím karlštejnským, aby vpustili do hradu Karlštejna osoby určené sněmem k sepsání privilejí králov. Českého

414. V Praze 27. dubna 1598. Císař žádá komoru českou za dobré zdání v příčině důchodů komorních v knížetství Opolském a Ratibořském, která mají býti postoupena knížeti sedmihradskému

415. Ve Vratislavi 5. května 1598. Stavové slezští prosí císaře, aby nedával víry pověstem roztrušovaným o zvoleném biskupovi vratislavském, nýbrž doporučil ho při stolici papežské, aby byl potvrzen v úřadě

416. V Rakovníce 7. května 1598. Přiznavací listy Rakovnických k posudnému

417. V Rakovníce 16. května 1598. Rakovničtí omlouvají se komoře české, že nemohou sehnati do statečný počet vozů k dopravě těžké střelby a jiných potřeb válečných

418. V Českých Budějovicích 18. května 1598. Mětská rada v Budějovicích Českých omlouvá se komoře české, že nemůže vypraviti žádaný počet koní k dopravě hrubé střelby proti Turkům

419. V Praze 19. května 1598. Císař nařizuje české komoře, aby k potřebě válečné sebrala 60.000 tolarů ze sirotčích peněz na panstvích královských

420. Na hradě Pražském 20. května 1598. Císařská instrukcí daná berníkům krajským v příčině při jímání a vydávání daní svolených sněmem

421. V Praze 22. května 1598. Osoby zvolené sněmem k sepsání privilejí zemských ohlašují purkrabím karlštejnským, kterého dne přijedou

422. V Praze 23. května 1598. Císař žádá pokladníka říšského Geizkoflera, aby opatřil jistou sumu peněz nedostávající se na zaplacení služby lidu válečnému v Uhřích, a určuje, odkud peníze ty budou mu zase nahrazeny

423. [V květnu 1598.] Starší židovské obce v Praze prosí císaře, aby směli odvozovati berni toliko z osob mužského pohlaví

424. V Rakovníce 4. a 20. června 1598. Přiznavací listy Rakovnických ke sbírce z komínův a z lidí poddaných

425. V Praze 5. června 1598. Císař poroučí komoře české, aby vyplatila cestovné komisařům majícím uvésti knížete sedmihradského v držení knížetství Opolského a Ratibořského

426. Na Karlštejně 18. června 1598. Tajná rada císařská dává Rudolfovi II. zprávu o dobrém zdání nejvyšších úředníků zemských království českého v příčině zástavy nebo prodeje statků duchovenstva

427. Na hradě Pražském 23. června 1598. Nařízení komory české hejtmanům na královských panstvích v příčině nastávající visitace arcibiskupské

428. V Praze 25. června 1598. Komora dvorská žádá císaře, aby uspíšil poradu v příčině výhodnějšího zastavení korunních statků českých ležících mimo hranice, aby nebylo potřebí sáhnouti na statky duchovenstva

429. V Praze 25. června 1598. Komora dvorská předkládá tajné radě císařské svůj pamětní spis při psaný císaři v příčině výhodnějšího zastavení korunních statků českých ležících mimo zemi

430. V Plzni 27. června 1598. Městská rada plzeňská vyvrací před arcibiskupem pražským žaloby faráře městského a přednáší své stížnosti do něho

431. 28. června 1598. Pamětní spis v příčině porady o výhodnějším zastavení korunních statků českých ležících za hranicemi

432. Na hradě Pražském 30. června 1598. Smlouva, jíž císař Rudolf II. prodává panství loketské radě a obci města Lokte

433. V Praze (na Hradčanech) 8. července 1598. Jáchym Novohradský z Kolovrat, purkrabí karlštejnský, vykládá berníkům kraje podbrdského, že z panství karlštejnského nikdy se neplatí berně

434. V Praze 20. července 1598. Komora dvorská žádá tajnou radu císařskou, aby urychlila porady o výhodnějším zastavení českých statků korunních ležících mimo království české

435. V Praze 25. července 1598. Císař poroučí předešlým nejvyšším berníkům, aby odvedli z berně povolené na rok 1597 jistou sumu peněz do pokladny dvorské

436. V Praze 22. srpna 1598. Rudolf II. poroučí komoře české, aby opatřila 100.000 tolarův a od vedla je pokladníkovi dvorskému

437. Na hradě Pražském 28. srpna 1598. Císař dovoluje lidem přespolním prodávati v Praze potraviny, poněvadž se nedbá nařízení vydaných v příčině drahoty

438. V Hradci Štýrském 9. září 1598. Arcikníže Ferdinand arciknížeti Matyášovi projevuje svůj soud, jakým způsobem bylo by prospěšněji příměti knížete sedmihradského k povolnosti

439. V Chotěšově 12. září 1598. Probošt kláštera Chotěšovského prosí arcibiskupa pražského za při mluvu k císaři, aby pro škody utrpěné pohromami živelními byl osvobozen od kontribucí

440. 25. září 1598 (praes.). Administrátor konsistoře pod obojí oznamuje arcibiskupovi pražskému, v kterých domích pražských scházejí se bratří čeští, a odevzdává mu žádost svou za udělení kaple Betlémské

441. V Praze 2. října 1598. Arcibiskup pražský prosí papeže Klimenta VIII., aby dal vyplatiti příspěvek na vychování alumnů v jesuitské kolleji pražské

442. 20. října 1598. Arcibiskup pražský ohrazuje se při majitelce městečka Blovic proti propuštění faráře katolického a přijetí utrakvistického správce duchovního

443. Na hradě Pražském 20. října 1598. Císař nařizuje městům královským, aby oznámila, kolik již odvedeno bylo na sbírky povolené sněmem

444. 20. října 1598. Arcibiskup pražský napomíná abatyši tejneckou, aby netrpěla kněze kacířského na statcích klášterních

445. V Praze 26. října 1598. Arcibiskup pražský kardinálovi Aldobrandinimu oznamuje o svých snahách v příčině úmyslu císařova prodati statky duchovenstva v království českém i zemích při- vtělených

446. 27. října 1598. Policejní řád o zachování čistoty vyhlášený ve městech Pražských z rozkazu císaře Rudolfa II.

447. 30. října 1598. Císařský rychtář v Starém městě Pražském oznamuje komoře české, proč mu není na ten čas možno sečísti domy židovské ve městě

448. V Pelhřimově 31. října 1598. Pelhřimovští oznamují komoře české, kolik domů napočteno ve městě jejich a na předměstí

449. V Rakovníce 31. října 1598. Zpráva primasa rakovnického české komoře o sečtení domů v Rakovníce

450. V Táboře 2. listopadu 1598. Táborští oznamují komoře české, kolik domů napočetli ve městě.

451. V Novém Kolíně 2. listopadu 1598. Královský rychtář v Novém Kolíně dává komoře české zprávu o počtu domů tamže

452. V Rakovníce 3. listopadu 1598. Přiznavací list Rakovnických ke sbírce z potravin

453. V Budějovicích Českých 4. listopadu 1598. Rada města Budějovic českých oznamuje komoře české o počtu domů ve městě

454. 6. listopadu 1598. Arcibiskup pražský oznamuje Petru Vokovi z Rožmberka o morovém povětří ve městech Pražských a žádá ho za svolení, aby směl dosaditi do Soběslavi zase katolického faráře

455. Ve Vodňanech 6. listopadu 1598. Zpráva královského rychtáře vodňanského daná komoře české o sečtení domů ve Vodňanech

456. V Chrudimi 6. listopadu 1598. Královský rychtář chrudimský oznamuje komoře české o počtu domů ve městě Chrudimi i na předměstí

457. V Žatci 7. listopadu 1598. Královský rychtář žatecký dává komoře české zprávu o sečtení domů ve městě Žatci a na předměstí

458. V Slaném 7. listopadu 1598. Zpráva daná komoře české od královského rychtáře ve městě Slaném o počtu domů tamže

459. V Ústi nad Labem 9. listopadu 1598. Primas města Ústí nad Labem oznamuje komoře české o počtu domů, chudobě a nepříznivé poloze téhož města

460. V Sušici 9. listopadu 1598. Zpráva o sečtení domů v městě Sušici daná komoře od tamějšího královského rychtáře

461. V Čáslavi 9. listopadu 1598. Královský rychtář čáslavský oznamuje komoře české o sečtení domův i dvorů při městě Čáslavi

462. V Plzni 9. listopadu 1598. Městská rada plzeňská dává komoře české zprávu o počtu domův osedlých v Plzni

463. V Nymburce 9. listopadu 1598. Královský rychtář nymburský oznamuje komoře české o sečtení domů městských a poddaných patřících k špitálu

464. Na Starém městě Pražském 10. listopadu 1598. Probošt a mistři kolleje Karlovy v Praze oznamují císaři, kterak si vedou v příčině berní z majetku kolleje

465. V Litoměřicích 11. listopadu 1598. Královský rychtář v Litoměřicích dává zprávu české komoře o sečtení domů ve městě i na předměstí a počtu poddaných patřících k obci městské

466. V Poličce 11. listopadu 1598. Zpráva královského rychtáře v Poličce daná komoře české o se čtení domů městských i předměstských

467. V Rakovníce 12. listopadu 1598. Poznamenání sbírek a berní, kteréž odvedlo za r. 1598 město Rakovník

468. V Novém Bydžově 12. listopadu 1598. Primas města Nového Bydžova oznamuje komoře české o počtu domův a sídel v témže městě

469. V Jaroměři 13. listopadu 1598. Královský rychtář jaroměřský dává komoře české zprávu o počtu usedlých ve městě Jaroměři, na předměstích i ve vesnicích šosovních

470. Na hradě Pražském 14. listopadu 1598. Císař, nemoha pro mor poslati komisaře své do Chebu, žádá obyvatele kraje chebského, aby povolili berni na zaplacení lidu válečného v Uhřích

471. Ve Stříbře 16. listopadu 1598. Stříbrský rychtář královský ohlašuje komoře české, kolik osedlých a kolik pustých domů je ve městě Stříbře

472. V Lounech 16. listopadu 1598. Zpráva královského rychtáře lounského o počtu domův i lidí poddaných města Loun

473. Na Mělníce 17. listopadu 1598. Královský rychtář v městě Mělníku zpravuje komoru českou o počtu domův a lidí poddaných téhož města

474. V Klatovech 18. listopadu 1598. Zpráva klatovského rychtáře královského daná komoře české o sečteni domů v Klatovech

475. V Praze 23. listopadu 1598. Císař poroučí nejvyšším berníkům, aby odvedli peníze ze sbírek a berně domovní, které ještě se sejdou nad 100.000 kop míš. již odvedených pokladně dvorské

476. Na zámku Frýdku 23. listopadu 1598. Jistý Filip Renner oznamuje Petru Vokovi z Rožmberka o nezdařeném obležení města Budína, o násilné katolické reformaci ve Štýrsku, o neshodě mezi markrabím burgavským a stavy ve venkovských zemích rakouských, pak o postoupení knížetství Sedmihradského císaři

477. V Domažlicích 30. listopadu 1598. Zpráva královského rychtáře domažlického o sečtení domů v Domažlicích daná komoře české

478. V českém Brodě v listopadu 1598. Zpráva podaná komoře české o počtu domů v Brodě českém i na předměstích jeho

479. Ve Dvoře nad Labem 7. prosince 1598. Královský rychtář královédvorský oznamuje komoře české o sečtení domů ve Dvoře Králové

480. V Novém Bydžově 7. prosince 1598. Primas města Nového Bydžova dává komoře české zprávu o sečtení domů tamže

481. V Hradci nad Labem 7. prosince 1598. Zpráva královského rychtáře královéhradeckého daná komoře české o počtu domů ve městě Hradci Králové i na předměstích

482. V Rokycanech 11. prosince 1598. Zpráva osob přísežných učiněná městské radě rokycanské o sečtení domů ve městě

483. V Rokycanech 11. prosince 1598. Městská rada rokycanská oznamuje komoře české o počtu domů v Rokycanech

484. V Rakovníce 12. prosince 1598. Primas rakovnický ohlašuje místokomorníkovi království Českého, že neví o žádných svobodnících v kraji rakovnickém

485. V Budějovicích českých 13. prosince 1598. Městská rada v českých Budějovicích zavazuje se Staroměstským, že zaplatí berni domovní za rok 1598, nebude-li osvobozena té povinnosti od nejvyšších berníků zemských

486. 1598. Seznam panství královských a obyvatelů kraje podbrdského, z kolika poddaných který při znal se k berni na rok 1598

1 2 3 4 5 6Přihlásit/registrovat se do ISP