24. Vyslaní Kutnohorští zasílají šepmistrům a konšelům obsah předložení královského, kteréž dne 13. února sněmu bylo podáno, i oznamují o shromáždění stavu městského dne 14. února na radnici Staroměstské, při černé připomínají, že Hora Kutná mezi poznamenanými městy vedle pořadu, jakž berně se vybírá, byla vynechána, však po ohlášení se jich do seznamu zapsána.

V PRAZE. 1595, U. února. — Orig. v archivu Kutnohorském.

Službu svů vzkazujem, slovutné a mnohovzácné poctivosti páni a přátelé naši milí. Zdraví i všeho dobrého VMtem žádajíce, přejeme a vinšujeme rádi. Vedle toho VMtem oznamujeme, že včerejšího dne teprva JMCská okolo hodiny jedenmecitmý do soudní světnice sjíti a proposici sněmovní podati ráčil. A ty na skrovnosti jsou a nepatrné, však velkého uvážení potřebuji a daleko i hluboko se vztáhnou.

Předně JMCská žádati ráčí, aby to mezi sebou uvážili, kolik tisíc lidu země každá (nebo vyslaní z markrabství Moravského s plnou mocí k tomuto jenerálnímu sněmu také vysláni jsou, item z knížetství Slezského, item z Horních i Dolních Lužic) na svuoj náklad proti nepříteli Turku vypraviti a za kolik by měsícuov je tam zdržovati mohla, i kterak by to opatřeno býti mělo, aby lid ten náležitým vychováním opatřen byl.

2. O obzvláštní pomoc aby uvažováno bylo, kdyby jaká potřeba nenadálá v zemi nastala a vpád učiněn byl, kderak by tomu v cestu se mohlo vkročiti.

3. Hranice, kderým lidem jsou prvé opatřeny, ty ještě aby tak opatřeny zůstávaly a žold ten jim předešlý vycházel.

4. Poněvadž JMCská ráčí míti jisté kuntšafty, že Turek nepřítel po vodě i po zemi k pevnosti Komárnu se z jara strojí a tu pevnost odníti i pas všechen přetrhnouti a dokonce Dunaj opanovati chce a tak dokonce do krajin těchto klíče dostati usiluje, aby stavové uvážili, kterak by tomu jeho zlému oumyslu v cestu se vkročiti mohlo.

A předně, aby Komárno rozšířeno a příkopy zvejšeny i bašty zlepšeny a šance sdělány byly. Item v Šutech castelly, aby se sdělaly. A poněvadž na to velkej náklad půjde, žádá JMCská, aby o to promluvili, odkud by summa peněz k tomu shledati se mohla. Mezi těmi proposicemi v obšírných slovích motivy jsou doloženy, kteréž by stavy k pilnému uvážení i brzkému vyřízení těch pro-posicí ponoukaly. A o tom obzvláštně poručeno, aby v tejnosti to se vážilo, že JMCská ráčí míti kuntšafty, kderak Turek mnoho špehéřů má, kdeříž na to pozor míti mají, co se kde sněmovati a na čern zavřeno bude, aby jemu psali; a na ty špehéře má se pozor a ne každému do soudní světnice jíti dopuštěno.

Dnes pak obeslali Staroměští páni vyslané z měst a po uvítání mezi jiným k tomu z poručení vrchnosti přivedli, že všechna města pronuncována jsou a kdo z kderýho vyslán, zejména poznamenati se dáti musil. Měli města poznamenána, jakž berně se vybírá; Horu pochybili poznamenati. Než spatřivše nás potom se dotazovali, jsou-li zde Horníci. Vohlásili jsme se, že ačkoliv my osvobozeni sme od sněmuov privilegiemi, nicméně že ste nás vyslati ráčili, poněvadž toto jenerálni sněm jest a dotejkati se bude velkých věcí, za příčinou tou, chtělo-li by se co k Horám vztahovati abychom vyrozuměli; a též sme žádali, jestli že jména naše budou poznamenána, aby se poznamenala, kdež náleží, na předním místě po Pražanech, neb byli po Pražanech Plzeňský jmenovali. Kdeby se měli z měst vyslaní do raddy nacházeti dáti, jest duom obrán. I poněvadž ráčíte tomu rozuměti, že velkého dictum se dotejkati bude, žádáme, že pana primátora ráčíte se dožádati, aby
tím dřívěji do měst Pražských vypraviti, a byla-li by jaká potřeba, jakž bude, obec tu připravovanou ochranou a radou svou fedrovati ráčil. Co se berně zase dále sv. Mikulášské dotejče, ta ať se bez meškání vypraví a odešle s listy přiznavacími, neb pánuom Pražanuom přísné poručení učiněno i dnespřede všemi čteno, aby ji vodvedli, jest. V komoře nám list s přiloženým mandátem, abychom jej VMtem odeslali, dán; ten odeslán VMtem. S tím milost boží rač s námi se všemi býti. Datum v Novém městě Pražském v úterý sv. Valentina 95.

Řehoř Vodička, Pavel Litomyšlský.

 

Přihlásit/registrovat se do ISP