63. Purkmistr a konšelé města Pelhřimova komoře české, že peněz sirotčích toliko 168 kop m. v deposici mají, spolusousedův pak bohatých že u nich se nenachází.

V PELHŘIMOVĚ. 1595, 30. března. — Orig. v arch. místodrž. v Praze. S 260/12.

Službu svů VMtem vzkazujem etc. VMti milostiví páni. Psaní VMtí jest nám v velikej pátek dodáno, kdež nám milostivě jménem a na místě JMCské, pána, pana našeho nejmilostivějšího, poroučeti ráčíte, mnoho-li by peněz sirotčích u nás v městě Pelhřimově v deposici naší zůstávalo, též také, pokudž by byli kteří možní a mohovitl spoluměšťané naši, při kterejchžby některá summa objednána býti mohla a před rukama byla, abychom VMtem toho zprávu bez prodlení učinili etc. I milostiví páni, VMtem v pravý pravdě oznamujem, že sirotčích peněz víceji nic v deposici naší nemáme jedině 168 kop m., nebo sirotkům i jinejm lidem do několika tisíc od času skoupení statku Pelhřimovského ještě dlužni zůstáváme, a co se spoluměšťanův našich dotejče, aby kteří jaké ležaté summy peněz míti jměli, o tom, aby jim co v těchto těžkých letech přes živnůstky jich přebývati jmělo, nevíme, čehož pro zprávu VMtl se vší služebnou uctivostí oznámiti nepomíjíme. S tím se VMtem na všem dobře a šťastně jmíti vinšujeme. Datum v městě Pelhřimově ve čtvrtek po slavném hodu vzkříšení Krista pána od mrtvých léta etc. 95.

VMtem v službách povolní

purkmistr a konšelé města Pelhřimova.


Přihlásit/registrovat se do ISP