58. Purkmistr a rada Nového města Pražského omlouvají se komoře české, že "při pravě" jich žádných peněz sirotčích není, aby je císaři na potřeby válečné vydali, a že také od sousedů ničeho vypůjčiti se nemohou.

V PRAZE. 22. března 1595. — Orig. v archivu česk. místodržitelství. S. 260/12.

Službu svú vzkazujem VMti, urozený pane pane presidente, urození a stateční páni rytíři, JMCské páni rady zřízené komory v království českém, páni nám laskavě přízniví. VMtem dobrého zdraví a v prácech požehnání od pána Boha všemohoucího upřímně a věrně žádáme. Ráčili ste nám jménem JMCské, jakožto krále Českého, pána pana našeho nejmilostivějšího, oc připsání učiniti, poroučejíce pro potřebu JMCské etc. v této nastalé otevřené válce, abychom VMtem na komoru zprávu učinili, mnoho-li při právě našem v deposicí sirotčích peněz jest, že ty JMCská proti dostatečnému ujištění vyzdvihnouti chtíti ráčí; také kteří možní měšťané sou, při nichž by některá suma objednati se mohla, abychom ty zejména podali.

I na to VMtem s náležitou uctivostí tuto naši zprávu činíme, že při právě našem na ten čas žádných sirotčích peněz není a které sou tak byly před některým letem, ty a takové peníze sou sirotkům odvedeny a toliko jedinému sirotku skrovná suma nějakého Havranovského jest na právě zůstávala, ale tu sme témuž sirotku loňského roku pod ourok ujistili právem listu hlavního pro potřebu té veřejné hotovosti, kdež sme téhož roku znamenitý náklad učinili.

Co se měšťan našich, ježto by ti možní byli, dotýče, kteří by ti byli, v pravdě nic jistého oznámiti nemůžeme. Nebo pominulého roku, když sme vedle žádosti JJMtí nejvyšších pánův ouředníkův zemských a JMCské pánův místodržících na listovní ujištění jeden tisíc kop míš. zapůjčili a při dekách zemských složili, v ty sme se u spoluměšťan našich zdlužili a koho jsme soudili býti možného, ti dokonce, že peněz nemají, jsou odpírali a mnozí z nich se i kleli. A kteří sou pak co půjčili, ti sobě od nás sumy listem pojištěné mají, takže sme se jim zapsali, jakž i sami to od JJMtí pojištěno máme, při tomto nejprve svatém Jiří, že nám ten tisíc kop oplacen bude, měšťanům našim jich sumu zase odvésti oc. Toho se tak s náležitou uctivostí VMtem zpravujíce, s tím VMti v ochranu pána Boha poroučíme. Datum v Praze v středu po neděli květné léta etc. devadesátého pátého.

Purkmistr a rada Nového města Pražského.
Přihlásit/registrovat se do ISP