1 2 3 4 5 6

201. Ve Vratislavi 4. dubna 1596. Stavové slezští dávají císaři plnou moc v příčině spolku s králem polským proti Turkům

202. V Praze 6. dubna 1596. Alexandr z Velenu, nejvyšší nad vojskem, zprávu činí nejvyšším úředníkům zemským o rozpuštění pluku svého najatého nákladem stavů českých a vzpouře jeho vypuklé v Pelhřimově pro nezaplacení žoldu

203. V Praze 20. dubna 1596. Arcibiskup pražský posílá papežskému komisaři v Uhřích některé články v příčině rozšíření víry katolické v Čechách s žádostí, aby přednesl je papeži

204. V Praze 22. dubna 1596. Staroměstští upomínajf Kouřimské, aby neprodleně odvedli povinnou sbírku na defensí

205. 23. dubna 1590. Součet poddaných osedlých na statcích arcibiskupských, z nichž odvádí se berně svolená sněmem r. 1596

206. 22. a 24. dubna 1596. Sbírky vybrané v městě a předměstích Nového Města nad Met. a ve vsi Libchyni na vychování lidu válečného

207. 27. dubna 1596. Farář krumlovský prosí arcibiskupa pražského za přímluvu k císaři, aby "defensí" nebyla vybírána od kaplanů krumlovských

208. V dubnu 1596. Komora česká podává císaři své dobré zdání v přičíně dvou osob přidaných od něho k výběrčím stavovským

209. V dubnu 1596. Výkaz, kolik berně odvedli vyšší stavové i města v království českém r. 1596 a kolik zbývá nedoplatků

210. V Praze 1. května 1596. Rozkaz císařský daný komoře české, aby vyplatila Jiřímu Bořitovi z Martinic čásť dluhu jelio z výtěžku prodeje manství loketských, ostatek pak ať odvede do pokladny dvorské

211. Na hradě Pražském 4. května 1596. Nařízení císařské do města Tábora v příčině docházení obyvatelů k bludným kazatelům

212. V Rakovníce 7. května 1595. Přiznavací list Rakovnických k posudnému

213. Na hradě Pražském 10. května 1596. Císař poroučí purkrabí chebskému, aby vyhlásil, že den určený stavům chebským k vyslechnutí předlohy královské byl odložen na 23. den května

214. V Rakovníce 10. května 1596. Rakovničtí odvádějí horníkům krajským dvouměsíční sbírku ze sousedův i z lidí poddaných

215. V Praze 1. června 1596. Nařízení císařské dané komoře české, aby ujistila Jáchymovi Novohradskému z Kolovrat na panství chomutovském sumu, kterou by zapůjčil císaři k účelům válečným

216. Na hradě Pražském 1. června 1596. Nejvyšší ouředníci a, soudcové zemští vyzývají nejvyšší horníky, aby bez odkladu zaslali zvyupomínané sbírky

217. Na hradě Pražském 7. června 1596. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští vybízejí nejvyššího polního komisaře zvoleného sněmem, aby se odebral do Nymburka ku přehlídce pluku jízdy

218. Na hradě Pražském 8. června 1596. Nejvyšší ouředníci a soudcové zemští napomínají Staro městské, aby rychle odvedli svolené pomoci stavu městského na vypravení lidu válečného

219. Na hradě Pražském 8. června 1590. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští městům Pražským v příčině svolené sbírky z krámů

220. 10. června 1596. Mandát císařský, aby lid napomenut byl k pokání, a zvoněno bylo k modlitbám za příčinou války turecké

221. Na hradě Pražském 12. června 1596. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští Karlovi Tetaurovi v příčině přehlídky jeho arkihuzírů

222. 15. června 1596. Císař dává instrukcí hejtmanům kraje vltavského v příčině vybírání sbírky z krámu

223. 21. června 1596. Prohlášení arcibiskupa pražského v příčině osazení fary pšovské

224. V Lokti 30. června 1596. Zpráva faráře loketského arcibiskupovi Zbyňkovi o úmrtí predikanta tamějšího

225. V Starých Hradech uherských 1. července 1596. Radslav Vchynský, nejvyšší nad vojskem, žádá Adama z Hradce za žold pro svůj pluk a za opatření, aby vojáci jeho nebyli povinni zaplatiti, co protrávili při přehlídce konané v Hradci Králové

226. V Chomutově 5. července 1596. Hejtman panství chomutovského očišťuje se před komorou z nařknutí, které podal proti němu arcibiskupovi pražskému farář všestudský

227. Na hradě Pražském O, července 1596. Nejvyšší úředníci zemští dávají instrukcí stavovskému komisaři polnímu

228. V Poděbradech 12. července 1596. Hejtman panství poděbradského dává komoře české zprávu o námitkách činěných od Brandýských, Chlumeckých a Poděbraďanů proti sbírce z komínův a krámů

229. 16. července 1596. Novoměstští omlouvají se nejvyššímu komorníkovi zemskému v příčině daní, jež vybírají též od komorníků desk zemských

230. V Rokycanech 18. července 1596. Rokycanští odvádějí berníkům krajským sbírku z komínů

231. 19. července 1596. Usnesení konsistoře kutnohorské v příčině císařského nařízení o modlitbách za vítězství nad Turkem a v příčině nápravy četných neřádů v obci

232. 22. července 1596. Ustanovení městské rady kolínské, aby sousedé neprodávali domů svých osobám ze stavů vyšších

233. 26. července 1596. Mandát císařský o hotovosti zemské

234. 30. července 1596. Císař prodává purkmistru a radě městečka Stráže městečko to za 8023 kop míš. a za 50 kop míš. platu komorního

235. V červenci 1596. Vydání na lid válečný vypravený do Uher

236. V českých Budějovicích 9. srpna 1596. Město Budějovice České odvádí berníkům krajským posudné a sbírku z krámů

237. 15. srpna 1596. Mandát císařský, aby berně a sbírky v čas byly odvozovány

238. V Praze 16. srpna 1596. Rudolf II. poroučí komoře české, aby obnovila kurfirštovi saskému dlužní úpis na sumu, za niž ručí města hornolužická

239. Na hradě Pražském 21. srpna 1596. Císař Rudolf II. vyhlašuje stavům českým sněm k 10. dni září 1596

240. V Praze 3. září 1596. Vyslaní vévody virtmberského podávají mu zprávu o svém jednání při dvojce císařském v příčině udělení jemu len českých

241. V Praze 4. září 1596. Císař oznamuje knížeti z Minsterberku, že svolal obyčejný sněm v Čechách na místě sněmu jenerálního a že svolá sněmy také v zemích přivtělených

242. 4. září 1596. Děkan krumlovský vymlouvá se arcibiskupovi pražskému z některých obvinění, jimiž byl nařčen nepravě

243. V Budějovicích Českých 9. září 1596. Rada města Českých Budějovic vysílá své zástupce ke sněmu českému

244. 11. září 1596. Královská předloha přednesená stavům českým na sněmě

245. Po 11. září 1596. Kutnohorští stěžují si císaři do Plzeňských v příčině sporu jejich o přednost na sněmě

246. 17. září 1596. Stavové čeští na sněmu dávají povolení nejvyššímu purkrabí pražskému, že smí dáti vložiti do desk zemských Hertvíkovi Sejdlicovi lidi poddané, které byl jemu odprodal od úřadu nejvyššího purkrabství pražského

247. 18. září 1596. Staroměstští kvitují Kutnohorské ze zaplacené berně domovní z poddaných jejich v kraji čáslavském a kouřimském

248. 19. září 1596. Sněm český dává povolení nejvyššímu purkrabí pražskému, aby směl dáti vložiti do desk zemských Krištofovi Želinskému ze Sebuzína vesnice odprodané jemu od úřadu nejvyššího purkrabství pražského

249. 11.-19. září 1596. Usnesení sněmu obecního království Českého

250. Na hradě Pražském 21. září 1596. Rudolf II. připojuje město Pelhřimov k městům užívajícím v království českém hlasu třetího

251. V Rokycanech 24. září 1596. Rokycanští žalují arcibiskupovi pražskému na faráře svého a žádají, aby jim dosadil jiného správce duchovního

252. 25. září 1596. Berníci kraje kouřimského kvitují město Kouřim z přijaté berně ze sousedův a z lidí poddaných

253. 26. září 1596. Mandát císařský, kterým nařizuje se veřejná hotovost v království Českém

254. 4. října 1596. Císařský mandát o přehlídce vojska k veřejné hotovosti

255. Na hradě Pražském 4. října 1596. Císař vyzývá kurfiřšta falckého, aby po smlouvě dědičné byl pro případ potřeby pohotově s určeným množstvím lidu vojenského ku pomoci království českému

256. 8. října 1596. Dobré zdání komory dvorské přednesené císaři v příčině výhodnějšího zapsání a udělení zastavených korunních statkův a len za hranicemi království Českého

257. V Štutgartě 14. října 1596. Vyslaní vévody virtmberského podávají jemu zprávu o svém jednání při dvoře císařském v Praze v příčině udělení jemu len českých

258. 16. října 1596. Smlouva Kutnohorských s Petrem Lukaveckým o vedení jich lidu zbrojného

259. Na hradě Pražském 16. října 1596. Císařský mandát o perkrechtu z vinic na tři míle kolem Prahy

260. V Českých Budějovicích 17. října 1596. Děkan kraje bechynského oznamuje regentovi a radám v kanceláři panství krumlovského, co nařídil v příčině faráře na panství rožmberském, který lehce si vážil mandátu císařského v příčině nařízených modliteb

261. V Rakovníce 17. října 1596. Přiznavací listy Rakovnických z posudného a z berně domovní

262. V Budějovicích Českých 21. října 1596. Přiznavací listy Budějovských ze sbírek na zaplacení lidu válečnému a na odhad jmění

263. 22. října 1596. Zpráva o žoldnéřích stříbrských vypravených do Plzně ku přehlídce

264. Na hradě Pražském 24. října 1596. Rozkaz daný od císaře úředníkům horním ve Slavkově, aby z každého horního města podřízeného jim vypravili jisté osoby do Prahy k jednání s komorou českou o pomoc proti Turkům

265. Na hradě Pražském 24. října 1596. Císařský mandát v příčině shromáždění se veřejné hotovosti u Znojma

266. 28. října 1596. Přiznavací listy Budějovských ze sbírky z potravin a z dobrovolných příspěvků sbíraných v kostelích

267. Na Heřmanově Choustníku 4. listopadu 1596. Albrecht Peeingar z Bydžína žádá Trutnovské, aby vypravili někoho spolehlivého s žoldnéři svými táhnoucími do Uher

268. Na hradě Pražském 5. listopadu 1596. Císařský mandát v příčině těch, kteří nevypravili se ku přehlídce vojenské

269. V Praze 7. listopadu 1596. Rada komory dvorské daná císaři v příčině výhodnějšího zastavení korunních statků českých ležících za hranicemi

270. 10. listopadu 1596. Poslové českých měst horních prosí císaře, aby je osvobodil od placení po moci válečné svolené od sněmu proti Turkům

271. 15. listopadu 1596. Komora česká oznamuje Kutnohorským, že žádost za osvobození měst horních od sbírky svolené ku pomoci proti Turkům bude předložena příštímu sněmu království českého

272. 21. listopadu 1596. Theobald Švihovský z Ryzmberka žádá císaře za náhradu toho, co otec jeho byl zlepšil a prostavěl na statku kláštera sv. Prokopa

273. 27. listopadu 1596. Nařízení císařské dané hejtmanovi kladskému v příčině jednání se stavy kladskými o povolení pomoci proti Turkům

274. V Chebu 1. prosince 1596. Městská rada chebská svolává rytířstvo kraje chebského na radnici příčině jednání s komisary císařskými o příspěvek na válku tureckou

275. 2. prosince 1596. Zápis pamětní knihy táborské, jakým způsobem má se vypočítati veřejná hotovost, již vypraví město

276. Na hradě Pražském 10. prosince 1596. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští dávají instrukcí nově zvoleným nejvyšším berníkům

277. Na hradě Pražském 17. prosince 1596. Císař nařizuje obyvatelům kraje podbrdského, aby při pravili co možná největší počet koní k dopravě potřeb válečných

278. 1596. Výtah z počtu nejvyšších berníků o přijmu a vydání r. 1596

279. 31. prosince 1596. Zpráva komisařů vypravených od císaře k sepsání a odhadu statků kláštera sv. Prokopa

Sněm jenerální léta 1597.

Úvod

280. Na hradě Pražském 6. prosince 1596. Císař svolává sněm obecní v království českém na 23. den ledna 1597

281. V Praze 18. prosince 1596. Nařízení císařské dané knížeti z Minsterberka v příčině vypravení poslů slezských k jenerálnímu sněmu do Prahy

282. Na hradě Pražském 31. prosince 1596. Císař nařizuje komoře české, aby předložila komoře dvorské návrh článků pro předlohu královskou

283. V Olešnici 2. ledna 1597. Kníže z Minstrberka dává císaři zprávu, že vyzval knížata a stavy slezské, aby vypravili posly na sněm jenerálni do Prahy

284. V Praze 4. ledna 1597. Císař nařizuje komoře české, aby uvážila, jak dala by se napraviti mince v Čechách a zemích přivtělených

285. V Jenišově Újezdě 4. ledna 1597. Konšelé dolejší části vsi Jenišova Újezda žádají pána svého za ochranu proti arcibiskupovi pražskému v příčině služeb božích

286. 8. ledna 1597. Kolínští žádají městské rady českobrodskou a čáslavskou za přátelskou radu v při čině dopravy hrubé střelby

287. V Praze 10. ledna 1597. Dobré zdání komory české o článcích předlohy královské pro příští sněm český

288. 15. ledna 1597. Dobré zdání komory české o požadavcích, které by měl předložiti císař v při čině potřeb válečných sněmu v království Českém a zemích přivtělených

289. V Českém Krumlově 18. ledna 1597. Petr Vok z Rožmberka, maje zření k nebezpečí hrozícímu od Turkův, ukládá Prachatičanům, aby sepsali inventář všech zbraní a uložili sousedům nemajícím jich, aby se jimi opatřili

290. V Praze 22. ledna 1597. Dobré zdání komory dvorské o požadavcích předlohy královské v při čině potřeb válečných

291. Na hradě Pražském 22. ledna 1597. Rozhodnutí císařské o dobrém zdání komory české v příčině komorních článků předlohy královské

292. Na českém Krumlově 25. ledna 1597. Petr Vok z Rožmberka oznamuje Prachatickým, že vypraví se do Prahy, aby učinil opatření v příčině solního obchodu jejich

293. 1597. Královská předloha přednesená na sněmu jenerálním 27. dne ledna 1597

294. Na hradě Pražském 29. ledna 1597. Rudolf II. oznamuje komoře české o článku předlohy v při čině dohledu na přijímání a účtování berní svolených sněmem českým

295. [29. ledna 1597.] Předloha královská v příčině žádosti měst horních za osvobození od berní svolených sněmem

296. V Chebu 29. ledna 1597. Rytířstvo kraje chebského a mostská rada ve Chbě dávají plnou moc osobám vyslaným k jednání s královskou kanceláří dvorskou o kontribuci kraje chebského

297. 29. ledna 1597. Instrukce pro posly chebské, kteří mají jednati při kanceláři dvorské v Praze o berni kraje chebského

298. 1597. Replika královská na sněmovní snesení stavů českých

299. V Praze 3. února 1597. Zpráva vyslance parmského při dvoře císařském o zahájení sněmu království Českého

300. 9. února 1597. Jistý kněz oznamuje arcibiskupovi pražskému, proč vypověděl poslušnost administrátorovi konsistoře pod obojí

1 2 3 4 5 6Přihlásit/registrovat se do ISP