45. Stavové na sněmu shromáždění dali císaři svolení, aby zámek a panství Mělnické v zástavu dáno bylo Joachymovi Novohradskému z Kolovrat.

1595, 9. března. — Kvatern "Relací modrý" 1594-99, č. 49, fol. B. 10, v zemském archivu král. česk.

[Ve čtvrtek po neděli Laetare.] Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všichni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta etc 95 v pondělí po neděli Invocavit, na milostivou žádost JMCské, kterouž jest na tyž stavy vložiti ráčil, k tomu své dovolení dávají, aby zámek a panství Mělnický se vším a všelijakým k tomu příslušenstvím v sumě jisté v dvaceti čtyřech tisících kopách gr. českých Joachymovi Novohradskému z Kolovrat a na Buštěhradě, purkrabí Karlštejnskýmu a zřízené komory v království českém presidentu, zastaviti a nad touž summu jistinnou jemu na opravu téhož zámku a panství v těch místech, kdež by nejužitečněji bylo, puol třetího tisíce kop gr. českých připsati ráčil, takž jak majestát JMCské jakožto krále českého jemu Joachymovi Novohradskému z Kolovrat na to daný plněji svědčí a v sobě šíř obsahuje a zavírá, kteréhož datum jest v neděli den svatého Havla léta etc 95. a týž majestát, aby sobě v dsky zemské i dědicové a budoucí jeho, když by se jemu neb jim toho potřeba viděla, vložiti dáti mohl a mohli.

Relatorové na to byli jsou z téhož plného sněmu při přítomnosti nejvyšších ouředníkův zemských Jana nejstaršího z Waldštejna a na Sedčicích, nejvyššího komorníka království Českého, Jiřího Bořity z Martinic a na Smečně, nejvyššího sudího království Českého, Michala Spanovského z Lysova na Pacově a Vožici, nejvyššího písaře království Českého, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Jaroslava Vchynského ze Vchynic a na Krakovci, mistokomorníka království českého, Jakuba Menšíka z Menštejna a na Mokropcech, mistosudího království českého, Bohuslava z Michalovic, místopisaře království českého, Bohuslava Kalenice z Kalenic a na Chřešťovicích JMCové jakožto králové české úředníka při dskách zemských, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerpích, písaře menších desk zemských a JMCové měst hofrychtýře: Petr Vok z Rožmberka a na českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského, Adam z Hradce na Hradci, Hluboké a Telči, JMCské rada, komorník a nejvyšší purkrabě Pražský, Václav z Říčan a na Hořovicích, nejvyšší sudí dvorský království Českého, Kryštof z Lobkovic na Tachově a Pátku, JMCské rada, nejstarší komorník a president nad appelacími, Wolf Novohradský z Kolovrat a na Lnářích, Adam z Šternberka a na Sedlci, hejtman Nového města Pražského, Matouš Děpolt z Lobkovic a na Strakonicích, nejvyšší mistr převorství království Českého, Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, podkomoří království Českého a hejtman hradu Pražského, Václav Budovec z Budova, JMCské rada nad appelacími, Jiřík Vratislav z Mitrovic a na Zalši, purkrabě hradu Pražského, Joachym Kalenice z Kalenic a na Zručech, Jeroným Čejka z Olbramovic.
Přihlásit/registrovat se do ISP