1 2 3 4 5 6

301. 12. února 1597. Komora dvorská vyzývá komoru českou, aby navrhla císaři osoby, které by měly býti přidány od císaře k berníkům zemským

302. 1597. Žádosti vyslaných z markrabství Moravského přednesené císaři v příčině tisku zřízení zemského, doplňování let sirotkům stavu panského a rytířského a v příčině ročního platu menších písařů zemských

303. 15. února 1597. Sněm království českého přijímá Jana Barvicia za obyvatele

304. 15. února 1597. Stavové čeští na sněme přijímají Mikuláše Pálffyho z Erdödu za obyvatele království českého

305. 15. února 1597. Stavové čeští na sněme přijímají Františka z Nadasdy za obyvatele království Českého

306. 15. února 1597. Stavové čeští na sněme dávají císaři svolení k záměno vsí Chyňavy a Hýskova

307. 15. února 1597. Stavové čeští přijímají na sněme Petra Pauli de Grangia za obyvatele království českého

308. 15. února 1597. Sněm království českého přijímá Lukáše Trnovanského z Vořešan za obyvatele téhož království

308. (po druhé.) 27. ledna - 15. února 1597. Usnesení jenerálniho sněmu českého

309. V Praze 17. února 1597. Zpráva vyslance parmského při císařském dvoře v Praze o usnesení a ukončení sněmu království Českého

310. 1. března 1597. Poznamenání zadrželého platu komorního, posudného, ungeltu a měřičného v některých městech královských a věnných

311. Na hradě Pražském 3. března 1597. Rozkaz komory české daný některým městům v příčině zadrželého platu komorního

312. Na hradě Pražském 4. března 1597. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští nařizují Staroměstským o odvedení berně z krámů

313. Na hradě Pražském 17. března 1597. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští království českého přiříkají pomoc stavům moravským v případě, že by hrozilo zemi jejich nebezpečí od povstalých sedláků hornorakouských 432

314. 18. března 1597. Dobré zdání komory dvorské podané císaři v příčině vybírání berní svolených sněmem českým a o dohledu nad nimi

315. Na hradě Pražském 19. března 1597. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští království českého stanoví měsíční plat stavovskému komisaři při vojsku českém v Uhřích

316. Na hradě Pražském 19. března 1597. Nejvyšší ouředníci a soudcové zemští nařizují Volfa z Kolovrat k vyřízení počtů berničních

317. V Pardubicích 23. března 1597. Žádosť děkana pardubského vzložená na arcibiskupa pražského v příčině propuštěného faráře tejneckého a připomenutí jeho v příčině úmyslu Pardubičanů vymoci si právo na dosazování faráře městského

318. V Praze 29. března 1597. Císař oznamuje Chebským o přehlídce 1000 jezdců, která bude se konati v městě jejich

319. V Praze 29. března 1597. Dobré zdání komory dvorské, jak naložiti s berní povolenou od stavů na válku s Turky

320. V Rokycanech 10. dubna 1597. Rokycanští žádají arcibiskupa pražského, aby upustil od dosazení jim M. Jana Sculteta za faráře

321. V Chebu 14. dubna 1597. Městská rada chebská poroučí měšťanům, aby se opatřili k nastávající přehlídce vojska

322. V Praze 22. dubna 1597. Rozkaz císařský daný hejtmanům a správcům zemí přivtělených v příčině porady o defensí ustanovené na 18. den června

323. 24. dubna 1597 (praes.). Zpráva děkana pardubského daná arcibiskupovi o odporu Pardubičanů proti procesí

324. V Praze 28. dubna 1597. Arcibiskup pražský posílaje M. Khleslovi zprávu o stavu diecese pražské, prosí ho, aby, po opravě některé nedostatky, předložil ji papeži

325. V Praze 28. dubna 1597. Císař poučuje nejvyšší úředníky a soudce zemské, jak mají nakládati s penězi svolenými od stavů na válku tureckou

326. 29. dubna 1597. Přiznavací list Rakovnických ke sbírce z potravin

327. V Praze 6. května 1597. Císařské nařízení zaslané Pražanům o léčení a ošetřování raněných vojínů

328. 7. května 1597. Arcibiskup pražský připomíná císaři, že náboženství katolické v Čechách je potlačováno

329. V Olešnici 9. května 1597. Zpráva knížete z Minstrberka daná císaři v příčině porady o defensí

330. 13. května 1597. Brandýs nad Labem žádá hejtmana panství brandýského za přímluvu k arcibiskupovi pražskému v příčině osazení fary městské

331. V Praze 18. května 1597. Císař oznamuje nejvyšším úředníkům a soudcům zemským království českého svůj úmysl v příčině pomocí svolených od stavu království Českého k válce turecké

332. V Rakovníce 20. května 1597. Zpráva Rakovnických komoře české, kolik vozův a koní mohou dáti k dopravě střelby

333. V Praze 20. května 1597. Císař vyzývá obyvatele kraje chebského, aby zaplatili kontribucí svolenou na rok 1596

334. V Praze 20. května 1597. Císařský revers daný chebským v příčině kontribuce proti Turku svolené na rok 1596

335. V Praze 29. května 1597. Císařský patent v příčině jezdců svolených od rytířstva kraje franckého

336. 3. června 1597. Žádost rady města Brandýsa nad Labem podaná arcibiskupovi pražskému v při čině osazování fary městské

337. Na hradě Pražském 6. června 1597. Nařízení císařské v příčině vybírání v Praze almužny pro raněné vojíny

338. Na hradě Pražském 7. června 1597. Mandát císařský o najímání zákopníkův a rybníkářův i pře hlídce jejich v Kouřimi

339. V Norimberce 11. června 1597. Rytířstvo francké děkujíc Chebským za přátelské přijetí jízdy jejich r. 1595, žádaje, aby podobně si vedli také k jezdcům Selbitzovým, kteří budou přehlíženi v Chebe

340. V Chebu 14. června 1597. Městská rada chebská prosí císaře, aby přehlídku jezdců franckých dal vykonati v jiném městě

341. Na hradě Pražském 16. června 1597. Císařský mandát o sbírání almužen ve městech českých pro vojáky raněné

342. V Praze 18. června 1597. Syndik chebský oznamuje radě chebské z Prahy některé noviny.

343. V Praze 18. června 1597. Zpráva Zegeleinova radě městské ve Chbě o svém jednání v příčině přeložení přehlídky jezdců franckých

344. 19. června 1597. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští připojují statek Košíře k úřadu nejvyššího purkrabství pražského

345. V Praze 21. června 1597. Arcibiskup pražský prosí císaře za odstranění kazatelů z Lokte a za vření tamějšího kostela luterského

346. V Praze 22. června 1597. Městský syndik chebský podává městské radě tamější zprávu o tom, co vyřídil v Praze

347. 22. června 1597 (praes.). Jistý kněz obviňuje před arcibiskupem pražským administrátora konsistoře pod obojí z lakoty a přepychu

348. Na hradě Pražském 23. června 1597, Císařský mandát, kterým Petr de Illanes ustanoven jest vrchním správcem nemocnic pro vojíny raněné ve válce

349. 25. června 1597 (praes.). Administrator konsistoře pod obojí hájí se před arcibiskupem proti obvinění jistého kněze

350. 8. července 1597. Arcibiskup pražský oznamuje nejvyššímu kancléři království českého, proč není radno svěřiti kollatury pelhřimovskou a mladoboleslavskou administrátorovi konsistoře pod obojí.

351. V Praze [17.] července 1597. Rozpočet, jak má býti naloženo s 100.000 tolarů, jež komora česká počala skládati k účelům válečným

352. V Chebu 4. srpna 1597. Rytířstvo chebské a město Cheb prosí císaře, aby jim odpustil kontribucí na rok 1597

353. 5. srpna 1597 (praes.). Administrator konsistoře dolejší hájí se před arcibiskupem proti žalobám vznešeným naň od rektora někdy cerekvického

354. Na Hradčanech 20. srpna 1597. Ladislav ze Šternberka stěžuje si arcibiskupovi pražskému do sestry své Marie v příčině věcí náboženských

355. 24. srpna 1597. Zpráva komory dvorské tajným radám císařským v příčině vyhledávání listin na Karlštejně týkajících se korunních statků zastavených v cizině

356. V Praze 25. srpna 1597. Návrh komory dvorské přednesený císaři v příčině zastavených statků korunních mimo hranice království Českého

357. V Kadani 3. září 1597. Městská rada v Kadani hájí se před císařem proti žalobám arcibiskupa pražského v příčinách náboženských

358. [Po 3. září 1597.] Odpověď katolických obyvatelů města Kadaně na spis obranný rady městské

359. Ve Vídni 6. září 1597. Vídenská komora dvorská upomíná komoru dvorskou v Praze o splatných 14.000 zlatých k účelům válečným

360. 8. září 1597. Zpráva Novoměstských císaři o výtržnosti vojáků valonských v Praze

361. V Praze 8. září 1597. Arcibiskup pražský posílaje kardinálovi de Camerino spisy určené pro papeže, podává zprávu o snahách svých v příčině přeměny kláštera Augustiniánů v Kladsku na kollej jesuitskou a založení koleje šlechtické v Praze

362. V Praze 8. září 1597. Arcibiskup pražský agentovi svému v Římě v příčině odevzdání kláštera kladského Jesuitům a chystaného založení kolleje šlechtické v Praze

363. 8. září 1597. Stížnost arcibiskupa pražského kardinálovi de Camerino do papežského nuncia při dvoře císařském

364. V Brandýse nad Labem 9. září 1597. Brandejsští oznamují hejtmanovi panství brandýsského, proč nemohou přijati kněze podávaného jim od arcibiskupa pražského

365. 10. září 1597 (praes.). Opat kláštera sv. Prokopa prosí arcibiskupa pražského za přímluvu k císaři v příčině navrácení statků klášterních

366. V Římě 27. září 1597. Jan Teuzonius, agent arcibiskupa pražského v Římě, oznamuje jemu o odjezdu kardinála de Camerino, o zamýšleném zřízení koleje šlechtické v Praze a váhání nového nuncia papežského

367. Na hradě Pražském 7. října 1597. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští Staroměstským v příčině nedoplatků berně domovní

368. 10. října 1597. Novoměstští líčíce císaři hanebnosti vojska valonského, žádají ho, aby zakázal vojákům zpívati písně hanlivé

369. Na hradě Pražském 15. října 1597. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští napomínají berníky kraje boleslavského, aby zvyupomínali berně zadržalé

370. [V Chebu] 15. října 1597. Instrukcí daná poslům chebským majícím vyjednávati s kanceláří dvorskou

371. Na hradě Pražském 16. října 1597. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští upomínají o sumu půjčenou z berně někdy Václavovi z Lobkovic

372. Na hradě Pražském 17. října 1597. Petr Vok z Rožmberka Prachatičanům o svém jednání v příčině jejich obchodu solního

373. V Rakovníce 22. října 1597. Výkaz posudného vybraného v Rakovníce

374. V Rakovníce 24. října 1597. Rakovničtí odsílají berníkům krajským sbírku na zaplacení vojsku

375. 11. listopadu 1597. Nejvyšší berníci ustanovují řád, jak mají se dobývati berně zadržalé.

376. Na hradě Pražském 2. prosince 1597. Císař určuje kraji chebskému lhůtu, kdy má býti složena berně za rok 1597

377. Na hradě Pražském 2. prosince 1597. Císař vyzývá obyvatele kraje chebského, aby složili berni svolenou na rok 1597

378. Na č. Krumlově 9. prosince 1597. Petr Vok z Rožmberka Prachatickým oznamuje, že nemůže jejich obchod solní přivésti na přetřes na sněme říšském

379. Ve Vídni v prosinci 1597. Návrh komory dvorské učiněný císaři, aby nedoplatky berní byly zvyupomínány

380. V Praze 28. prosince 1597. Komora dvorská připomíná císaři potřebu výhodnějšího zastavení korunních statků českých ležících za hranicemi

381. [1597.] Seznam berní a jiných sbírek, povolených sněmem r. 1597, sebraných v kraji žateckém

382. 1597. Seznam obyvatelů kraje hradeckého, kteří se přiznali ke sbírkám z lidí poddaných

Sněm léta 1598.

Úvod

383. Na hradě Pražském 9. ledna 1598. Rád vydaný císařem po usnesení sněmu českého k udržení pokoje a veřejné bezpečnosti ve městech Pražských

384. Na hradě Pražském 16. ledna 1598. Císař obnovuje předešlou svou zápověď, aby nikdo nedával se bez povolení císařského v službu vojenskou mimo zemi

385. Na hradě Pražském 27. ledna 1598. Revers císařský daný obyvatelům kraje chebského v příčině kontribucí povolené na rok 1597 k účelům válečným

386. 13. února 1598. Arcibiskup pražský stěžuje si císaři do Českolipských, že vypověděli faráře katolického a chtějí přijati kazatele nekatolického

387. Na hradě Pražském 16. února 1598. Císařský mandát, kterým sněm království Českého svoláván jest do Prahy ke 2. dni dubna 1598

388. Na hradě Pražském 20. února 1598. Komora česká nařizuje městské radě rakovnické, aby vy pravila osoby ze svého středu s plnou mocí do Prahy v příčině rukojemství za jistý dluh císařský

389. Na hradě Pražském 27. února 1598. Nařízení nejvyšších úředníkův a soudců zemských berníkům krajským, aby neprodleně odvedli berně a sbírky

390. 28. února 1598. Zpráva komorníků desk zemských o přestavbách a opravách na Karlštejně vy konaných nákladem zemským

391. března 1598. Dobré zdání komory dvorské o kusech, které by měly býti vloženy do před lohy královské pro příští sněm český v příčině potřeb válečných

392. Na hradě Pražském 1. dubna 1598. Rozkaz císařský daný obyvatelům kraje bechynského v při čině dopravy těžké střelby a střeliva do Uher proti Turkům

393. dubna 1598. Předloha královská předložená sněmu království Českého 3. dne dubna 1. 1598

394. V Praze 8. dubna 1598. Císař poroučí arcibiskupovi pražskému, sudímu dvorskému a prokurátorovi komory české vyjednávati s klášterním duchovenstvem v Čechách o několikaletou dobro volnou pomoc peněžní na zaplacení služby lidu válečnému na hranicích uherských

395. 9. dubna 1598. Císař žádá sněm království českého, aby přivolil ku prodeji královského panství dobříšského

396. 1598. Císař žádá sněm království Českého, aby svolil ke směně jistých vsí panství dobříšského za dvě vsi panství karlštejnského, které by se daly připojiti ke královskému panství křivoklátskému

397. Na Horách Kutných 11. dubna 1598. Kutnohorští poučují své vyslané na sněme, jak mají si vésti v příčině článku sněmovní předlohy o vyzdvižení hor

398. Na hradě Pražském 14. dubna 1598. Petr Vok z Rožmberka upomíná stavy české na sněme o zaplacení pohledávek jeho z doby výpravy veřejné hotovosti české proti Turkům léta 1594

399. V Praze 14. dubna 1598. Několik článku předložených od arcibiskupa pražského Petru Vokovi z Rožmberka v příčině věcí náboženských.

400. 1598. Řád soudní v příčině sporův o dluhy vydaný na základě dohodnutí stavů českých se zástupci stavů slezských docíleného o sněme jenerálním l. 1597

1 2 3 4 5 6Přihlásit/registrovat se do ISP