26. Usnešení stavu rytířského na sněmu shromážděného, že osoby vnově do stavu rytířského přijaté, kteréž by nad jiné starožitné osoby rytířské se vynášeti a jim rozličné protimyslnosti činiti chtěly, stavu vladyckého zbaveny býti mají.

1595, 18. února. — Dsky zemské kvatern 170, C 3.

Páni rytířstvo na sněmě obecním, kterýž jest držán byl na hradě Pražském při přítomnosti JMCské, jakožto krále českého, ráčili sou sobě poručiti to dskami zapsati: jakož jest to již dosti zhusta nastalo, že některé do stavu rytířského přijaté osoby, druhdy, když se jim budto na milostivou přímluvu JMCské aneb jinejch vzáctnejch lidí stavu panského neb rytířského toho dostává, že do stavu rytířského připuštěny a tou milostí obdařeny bejvají, zapomínají na zápisy své, kteréž podlé vyměření zřízení zemského dskami činívají, netoliko jinejm starožitnejm osobám rytířskejm rovny bejti ve všem, nýbrž i nad jiné starožitné rytířské osoby se vypínati pokoušejí, nechtíce ani psaní s titulem zřízením zemským vyměřeným přijímati, rozličné protimyslnosti starožitnejm rodům činíc. A protož kterejkoliv tak vnově přijatejch starožitné osoby rytířské by tak zlehčoval a to na něho při nejprvnějším sněme potom vzneseno a vyhledáno bylo, tehdy ihned skrze relaci pánuov z rytířstva, nejminěji v desíti osobách zase z desk a stavu vladyckého vymazán a toho zbaven bejti má a do něho navrácen bejti nemá jinejm ku příkladu.
Přihlásit/registrovat se do ISP