91. Městská rada Rakovnická přiznává, že vybráno sbírky z masa, z vína, z páleného vína, z peněz na úrocích v sumě 92 kop 37 gr. 572 den. a sice za čas od sv. Havla 1594 do sv. Jiří 1595.

1595, 29. dubna. — Kop. v archivu města Rakovníka.

My purkmistr a radda města Rakovníka známo činíme etc. jakož jest se svoleni na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v sobotu po s. Lukáši létai etc. 93 a zavřen v středu po Všech svatých téhož léta, stalo, aby jeden každý z obyvateluov tohoto království na splaceni těch sto tisíc, kteréž jest se JMCská na radu nejvyšších úředníkův, soudcův zemských, též rad JMti pro ochranu tohoto království a zemí k němu příslušejících, když jest baše Bosenský nenadálý a veliký vpád do země Charvátské učinil, vydlužiti ráčil, z ryb, vína, masa, z sladkého pití, páleného vína též i peněz na úrocích počnouc od zavření toho sněmu ve dvou nedělích a potom na jisté terminy dal: i podle takového snesení sněmovního my nadepsaní purkmistr a radda města Rakovníka majíce k vybírání té zbírky dvě osoby hodné nařízené, kteréž od spolusousedův našich tak a tím vším způsobem, jakž sněmovní snesení ukazuje, tu zbírku vybraly, od nich jsme registra i peníze, co od koho vybráno jest, zouplna přijali, kteréž se sešlo od neděle dne památky sv. Havla léta etc. 94. až do neděle dne památky sv. Jiří léta tohoto etc. 95 ze 29 věd. vína 2 kopy 25 gr., ze 14 uherských volův 3 kopy 30 gr., z polských 84 — 16 kop 48 gr., z domácích krmných 14 — 3 kopy 30 gr., z domácích pastevných 87 — 14 kop 30 gr., z krav a jalovic 67 — 6 kop 42 gr., z 534 telat 26 kop 42 gr., z 56 vepřův krmných 4 kopy 40 gr., ze 325 skopcův 5 kop 25 gr., ze 213 ovcí a jehňat 1 kopa46 gr. 31/2 den., ze 309 pinet a 1 žejdl. pálenýho vína 5 kop 9 gr. 2 den., z peněz na úrocích, jichž jedna souseda naše 500 kop gr. na úroče má, 1 kopu 30 gr., čehož se jest vedle téhož sněmovního snešení v jedné sumě 92 kop 37 kr. 31/2 den. vše českých dáti dostalo. Z kteréžto summy porazíce to, což jednou již dáno, když se táž zbírka za termin výše položený do Prahy vezla, totiž 3 kopy gr, 6 den. (jakž cedule útratní to v sobě výslovněji obsahuje a zavírá), pozůstává k odvedení 89 kop 32 gr., 61/2 den vše českých. My pak ačkoliv 550 kop gr. českých na úroče máme, však mnohem vejše jiným lidem věřiteluom našim dlužni jsme. Dále z jiných věcí, jako z štik a kaprův, z sladkého pití a poddaných našich žádné zbírky se jest nevyhledalo a nenašlo. A že jsou se tíž sousedé našiv tom spravedlivě zachovali a ničehož, pokudž jim nejvejš možno bylo, žádnému nepřehlédli ani ničehož za sebou nenechali, přijali to před námi na tu přísahu, kterou jsou k té práci učinili. A že jsme od osob svých také v tom vedle téhož sněmovního snesení spravedlivě se zachovali, to přijímáme k svému svědomí a pro lepší toho jistotu pečeť naši městsků k listu tomuto jsme přitisknouti dali.Jehož datum v městě Rakovníce v sobotu po neděli Cantate léta etc. 95.
Přihlásit/registrovat se do ISP