61. Purkmistr a konšelé města Litoměřic nad Labem odpovídají komoře české v příčině zapůjčení peněz císaři na válku proti Turku: že peněz sirotčích u nich na právě složených nemají, sousedé pak neúrodou vína a povodní že ochuzeni jsou; na místě zemřelého výběrčího posudního jiné že jmenovali.

V LITOMĚŘICÍCH. 1595, 27. března. — Orig. v arch. místodrž. v Praze. S 260/12.

VMti urození páni, páni, urození a stateční páni, rytíři etc. císaře JMti pane presidens a rady zřízené komory království českého, páni nám laskavě přízniví etc. VMtí psaní, jehož datum v outerý po neděli Judica [14. března] léta etc. 95. a nám v zelený čtvrtek dodáno, jaká by JMCské, pána pana našeho nejmilostivějšího, milostivá žádost byla z strany sirotčích peněz, byly-li by které na právě u nás složeny, aby JMCské k této odevřené válce proti nepříteli Turku na dostatečné ujištění zapůjčeny byly, sme vyrozuměli. I oznamujeme VMtem, že my o tom, aby u nás jaké sirotčí peníze aneb jiné při právě složeny byly, vědomosti nemáme a vyhledávajíce s pilností, zdali by za kým jaké peníze byly, nic se toho vynajíti nemohlo, nýbrž o kterýchž sme tak na onen čas věděli k těmto velikým vydáním a zapravení JMCské berní i jiných kontribucí v ně sme se pod ourok vdlužili a nemaje sami žádných peněz obecních, ani nemoha pro velikou chudobu od sousedův našich toho vybrati, je sme založiti museli.

Co se měšťanuov našich dotýče, byli-li by kteříž tak možní, aby při nich některá summa k této potřebě způsobena byla, o tom VMtem jiné zprávy dáti nemůžeme, než že všickni potřebni a pro neúrody od několika let na vinicech, na nichž téměř samých nás všechněch živnosti záleží, též pro znamenité veliké škody, kteréž sou těchto let i na jiných ourodách a nyní skrze tuto žalostivou povodeň a led nenabyté vzali, v velikých těžkostech a nedostatcích postaveni sou a velice sobě stěžují, že nevědí a nemají k nynějším nákladům na vinice kde vzíti a nechtějí-li je ovšem pusté a ladem ležeti zanechati jinde, kde toliko věděti a moci budou, vzdlužiti se musejí. A my sami tolikéž k nynějším kontribucím abychom je časně spravovati mohli, kde bychom se vzdlužiti měli, o to se staráme, jinak kdyby co toho před rukama bylo a o nějakých penězích věděli, znaje JMCské tak důležitou potřebu, an se nás všechněch dotýče, z poddané povinnosti rádi bychom se vší ochotností v tom se slušně zachovali.

Strany druhého VMtí psaní, jehož datum v sobotu po neděli Laetare [11. března] léta etc. 95, kdež jest Martin Tichej JMCské pána, pana našeho nejmilostivějšího vejběrčí posudného u nás prostředkem smrti z tohoto světa sešel, i vedle téhož VMtí psaní na místo jeho Jana staršího Adamovic z konšeluov a Havla Launského z starších obecních jmenujeme; a snáší se u nás, kdyby i Štefan Xenofil z té práce na ten čas propuštěn býti měl a jiní dva vnově k tomu zvoleni byli, že by jakožto nezvyklí k té práci dostačiti nemohli. Než pokudž by VMtí dobré zdání bylo, aby dotčený Štefan Xenofil ještě za některý čas s vnově nařízeným svým tovaryšem, kteréhož byste k němu z nadepsaných dvou naříditi ráčili, túž práci vyřizoval a v tu jeho informoval, že by potomně mohl polehčení užiti. Ale my to vše v VMtí dalším uvážení pozůstavujíce VMti k ochraně pána Boha poručena činíme. Datum v Litoměřicích v pondělí velikonoční léta etc. 95.

VMtem k službám povolní

purkmistr a konšelé města

Litoměřic nad Labem.


Přihlásit/registrovat se do ISP