12. Purkmistr a rada města Budějovic Českých přiznávají se, mnoho-li posudneho za čtvrt léta přijali.

1545, 29. ledna — Manual listův ab 1594—1596 v archivu m. Budějovic Českých.

My purgmistr a radda města Budějovic českých vyznáváme tímto listem, že jsme ode dne památky sv. Havla léta minulého etc 94, až do památky sv. Tří Králův léta tohoto etc. 95 v tom jednom kvartálu v pivovaře našem obecním piva bílého 40 varuov učinili, z kterejchžto mimo potřebu obecní vystaveno jest 10981/2 věrteluov: a z jednoho každého počítajíce po 6 groších českých, učiní se 109 kop 51 grošů vše českých, a ječného piva sousedé naši v témž kvartálu učinili 2041/2 varuov a z těch jest vystaveno 1431/2 věrtelů, z kterejchžto jednoho každého též dáti se po 6 groších českých přijde, učiní 143 kop grošův vše českých, kteréž teď s registry a listem přiznavacím panu výběrčímu kraje Bechynského odsýláme a že sme více v tom čase piva bílého ani ječného svařiti a na prodej vystaviti nedali, jenžby z něho posudné dáno býti mělo, mimo to, což tak odsíláme, to jest v pravdě tak, to přijímáme k svému svědomí a pro lepší toho jistotu k tomuto listu pečeť naši menší městskou jsme přitisknouti dali. Jenž jest dán v Budějovicích českých v neděli po sv. Pavlu na víru křesťanskou obrácení.
Přihlásit/registrovat se do ISP