64. Purkmistr a konšelé města Kolína Nového nad Labem komoře české, že císaři na válku proti Turku peněz z fondů sirotčích, ani od zámožných měšťanů zjednati nemohou, poněvadž jedněch ani druhých není.

V KOLÍNĚ. 1595. 31. března. — Orig. v arch. místodrž. v Praze. S 260/12.

Službu svou vzkazujeme VMtem etc. Jaké jste nám poručení jménem a na místě JMCské pána, pana našeho nejmilostivějšího, učiniti a v něm milostivě, abychom VMtem bez prodlévání psanou a dostatečnou zprávu o tom, mnoho-li peněz sirotčích aneb jiných na právě v deposici složených máme, a byli-li by kteří možní a mohovití spolusousedé naši, při nichž by některá suma objednána býti mohla, na komoru JMCské dali a odeslali, poručiti ráčili, tomu všemu z přečtení jsme vyrozuměli. Podle kteréhožto milostivého poručeni VMtem tuto naši pravdivou zprávu a omluvu činíme,že žádných peněz sirotčích ani také jiných v deposici naší ani jinde, jež by JMCská v tak pilné,duoležité a nevyhnutedlné proti tomu ouhlavnímu a všeho křesťanstva dědičnému nepříteli Turku vyzdvihnouti a nyní založena býti mohla, složených nejmáme, též také i z sousedův toho, kdož by tak možný a mohovitý byl, při němž by některá summa peněz k oznámené potřebě nalezena a objednána býti mohla, v obci naší najiti a vyhledati se nemůže, čehož VMtem pro odpověď tejna nečiníce VMtemse na všem dobře a šťastně jmíti vinšujeme. Datum v městě Kolíně v pátek po slavné památce vzkříšeni pána Krista léta 95. Purkmistr a konšelé města Kolína Nového nad Labem.
Přihlásit/registrovat se do ISP