68. Purkmistr a konšelé města Dvoru nad Labem odpovídají komoře české, že peněz sirotčích na právě složených aniž sousedů zámožných u nich se nenachází.

VE DVORU NAD LAB. 1595, 1. dubna. — Orig. v arch. místodrž. t Praze. S 260/12.

Službu svú vzkazujem etc. Milostiví páni. Jakož nám jménem a na místě JMCské pána, pana našeho nejmilostivějšího poroučeti ráčíte, poněvadž JMCská k odevřené válce s ouhlavním a všeho křesťanstva dědičným nepřítelem Turkem veliké a znamenité summy peněz potřebovati ráčí, abychom VMtem psanou zprávu, mnoho-li by peněz sirotčích aneb jiných na právě našem v deposici složených bylo a též sou-li kteří možní a mohovití spolusousedé naši, při kterýchž by k takové JMCské znamenité potřebě summa peněz způsobena býti mohla, učinili: i milostiví páni, poníženě VMtem oznamujeme, že v městě Dvoru nad Labem JíMCové, paní, paní naší nejmilostivější, jehož my obyvatelé sme, velmi chudí sirotci sou a mnozí se nacházejí, že téměř žádné spravedlnosti dědické po rodičích svých nemají. Pakli sou kteří sirotci jaké spravedlnosti jměli a na právě našem jim složeny byly, ty sme my k obci naší pod ourok roku předešlého, nemajíc nač lidu válečného do země Uherské, což na nás přišlo a se dostalo, vypraviti, vyzdvihli a též ouroky nyní i do jinejch měst, kdež sou se z vůle boží rodičové naši osadili, s velikou těžkostí naši platiti musíme a nad to vejše do mnoha kop grošův českých sme se vdlužili.

Při spolu pak sousedích našich, poněvadž město Dvůr na žádné silnici ležící není a živnosti velmi skrovné máme a téměř posavad po nešťastném a žalostivém pádu ohně, skrze kterýž sme z dopuštění božího téměř o všecky svršky přišli, skříti a otaviti se nemůžeme, aby JMCské v tak znamenitých velikých a důležitých potřebách, což by jakožto věrní poddaní rádi učiniti chtěli, se poslušně a poddaně v půjčce peněz propůjčiti mohli, nic toho najiti a vyhledati nemůžeme. Protož VMtí poníženě prosíme, že tuto pravdivou omluvu naši milostivě přijíti ráčíte. S tím sebe VMtem v milostivou paměť a ochranu poroučíme. Dán v městě Dvoru nad Labem v sobotu po Veliké noci léta etc. 95.

VMtem služebně povolní

purkmistr a konšelé města Dvoru nad Labem.
Přihlásit/registrovat se do ISP