88. Rudolf II. Václavovi z Říčan a Humprechtovi Černínovi z Chuděnic ukládá, aby Jiřímu Boritovi z Martinic dali ujistiti na panství Přimdeckém 40.000 kop míšeňských, které byl půjčil císaři na pomoc proti Turku.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1595, 26. dubna. — Kvat. "Relací modrý od r. 1594—99", č. 49, fol. B. 23, v král. Českém archivu zemském.

[V outerej po svatých Filipu a Jakubu.] Rudolf II., zboží milosti volený Římský císař, etc. Uherský a Český etc. král etc. Urození a stateční věrní naši milí. Věděti vám dáváme, že jest nám k milostivé žádosti a obzvláštnímu oblíbení našemu urozený Jiří Borita z Martinic na Smečně, nejvyšší sudí království Českého, rada naše věrný milý, k této nynější proti našemu a všeho křesťanstva ouhlavnímu a dědičnému nepříteli Turku nastalé pilné a nevyhnutedlné potřebě čtyřiceti tisíc kop míš., každů kopu po šedesáti groších a groš po sedmi penízích malých počítajíc, dvaceti tisíc na dobrých berných a vážných dukátích neb zlatých uherských, na tolařích tři tisíce též na dobrých berných groších českých slovutnému Eliášovi Šmidgrabnerovi z Lusteneku, rentmistru našemu v království Českém, věrnému milému, při dskách zemských zcela zouplna vyčtených a sedmnácte tisíc kop míš., kderéž na místě jeho opatrní purkmistr a konšelé i všecka obec města Mladého Boleslavi nad Jizerou, věrní naši milí, podle jistého dskami zemskými na sebe učiněného zápisu při svatým Havle nejprve příštím i s ourokem na túž summu přišlým též na dobrých berných tolařích a groších českých kromě drobné mince za pána svého položiti mají, na ten způsob poddaně půjčil, abychom mu takovou summu na někderém panství našem pojistiti ráčili.

Kdež sou pak stavové království našeho Českého, věrní naši milí, na sněmu obecním léta etc. devadesátého třetího k tomu své povolení dali, abychom zámek a panství Přimdecké s jeho příslušenstvím, poněvadž od jiných panství našich daleko leží, komukoliv z obyvatelův tohoto království buď dědičně prodati aneb za jiný příhodnější statek jakýmkoli způsobem odbyti mohli, a my na tom býti ráčíme týž panství Přimdecké což nejdříve možné prodati a jemu Jiřímu Boritovi z Martinic summu jeho ihned z prodaje toho panství poručiti zaplatiti; však aby on Jiří Borita z Martinic takovou summou těmi čtyřidceti tisíci kopami míš. jist a bezpečen býti mohl, ráčili sme mu to na témž panství a statku našem Přimdeckém, jmenovitě na zámku pustém Přimdě, též městech Přimdě a Stráži, item vsi Bouslavi, vsi Újezdu, vsi Kunraticích, vsi Bělé, vsi Čeřinu, vsi Bystřici, vsi Fuxperku, vsi Nové Vsi, vsi Heselsdorfu, vsi Jadruši, vsi Třemešný, vsi Třískolupech, vsi Bezděkově, vsi Rájovu, vsi Malcovu, vsi Rosshaupu a vsi Hamersprunnu s lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntův zběhlými, s sirotky, vdovami, s dvory poplužními, s poplužími, s vovčínem, pivovarem, pánví i jiným nádobím a sladovnou, s dvory kmetcími, s dědinami, lukami, štěpnicemi, zahradami, chmelnicemi, s horami, lesy, háji, porostlinami, s hony, lovy, s potoky a říčkami pstruhovými, s platy stálými i běžnými, s kurmi, vejci, robotami i jinými povinnostmi, v kterýchž tíž lidé zasedí, rybníky, mlejny, vodotočinami, cly, krčmami, s poddacími kostelními, s sklennou hutí i s jiným vším a všelijakým k témuž panství, zámku, městům, dvorům a vesnicím příslušenstvím, se vší zvolí, s plným panstvím, nic ovšem nevymieňujíc, tak jakž sme toho posavad sami v držení a užívání byli, ujistiti a tímto listem pojišťujem tak, když by oznámené panství Přimdecké buď všeckno neb na díle v tom půl létě od nás prodáno bylo, že jemu Jiřímu Bořitovi z Martinic i dědicům a budoucím jeho summa jeho nadepsaná na takové minci, jakž nám od něho půjčena a vyčtena jest, i s ourokem podle nového nařízení na túž summu přišlým přede všemi jinými dána a zaplacena býti má. S tím při tom znamenitým doložením a opatřením, jestliže by mu, dědicům a budoucím jeho táž summa hlavní i s ourokem na ni přišlým po témž prodaji panství Přimdeckého aneb při vyjití toho půl léta, to jest na den svatého Havla aneb dvě neděle potom, dána a vyplněna nebyla, aby moc měl a měli, vezmouce jednoho komorníka od desk zemských v jmenované panství Přindecké se vším jeho příslušenstvím se uvázati a jakž hlavní summy tak i ourokův zadržalých ihned dobejvati a to držeti dotud a tak dlouho, dokudž by jemu neb jim summa hlavní s ouroky i s škodami a náklady na to vzešlými na takové minci, jakž napřed dotčeno, dána a zaplacena nebyla; však když by dána a zaplacena byla, tehdy aby on Jiří Borita z Martinic, dědicové a budoucí jeho, byl a byli povinni tento zápis z desk propustiti a toho panství, več by se tak uvázal neb uvázali, zase bez umenšení a odpornosti postoupiti pod touž pokutou se komorníkem pražským v to uvázáni.

A protož vám poroučeti ráčíme, abyste buď oba spolu neb jeden z vás ke dskám zemským došli a takový zápis a ujištění často psanému Jiřímu Bořitovi z Martinic, dědicům a budoucím jeho, oznámeným způsobem na místě našem učinili. Na tom jistou vuoli naši císařskou etc. vyplníte. Dán na hradě našem Pražském v středu po sv, Jiří léta etc. devadesátého pátého etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP