95. Císař Rudolf II. vyznává, poněvadž stavové knížetství Opavského v příčině svolené pomoci obráceni byli ke knížetstvím Slezským, že nemá to býti na ujmu stavům markrabství Moravského.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1595, 5. května. — Registr. 14. fol. 236 v archivu minist, vnitra ve Vídni.

My Rudolf etc. Oznamujem tímto listem všem, jakož jsou nám všickni čtyři stavové markrabství našeho Moravského na jminulém sněme, kterejž na hradě našem Pražském v pátek po svaté Dorotě léta tohoto devadesátého pátého držán byl, skrze vyslané své jistou pomoc proti nepříteli Turku svolili a podle toho za to poddaně žádali, poněvadž by stavové knížetstvi Opavského pomocí jich ke knížatuom a stavuom knížetství Slezských obráceni byli, aby to dotčeným stavuom markrabství Moravského (kteříž s knížaty a stavy knížetstvi Slezských, kamžby knížetství Opavské náleželo, o to na odporu jsou) beze vší ujmy a zkrácení na jich spravedlivostech bylo: kdež znaje my takovou žádost jich slušnou bejti, protož jim tímto listem naším sami za sebe i dědice naše a budoucí krále české a markrabí Moravské přiříkati ráčíme, že jim takové vobrácení týchž pomocí od stavův knížetství našeho Opavského ke knížetstvím Slezským k žádné ujmě bejti nemá nyní i na časy budoucí. Tomu na svědomí etc. Dán na hradě našem Pražském v pátek po slavnosti na nebe vstoupení Krista pána léta božího 1595.
Přihlásit/registrovat se do ISP