99. Purkmistr a rada města Plukovníka Pražanům všech tří měst, aby "defensí" znova na nich požadována nebyla.

V RAKOVNÍCE. 1595, 23. května. — Kopiář v archivu města Rakovníka.

Purkmistrům a raddám Starého, Nového a Menšího měst Pražských etc. Nemáme o tom žádné pochybnosti, že jest VMtem dobře známé, jaké jsou JJMti najvyšší páni berníci v království Českém psaní VMtem i do měst JMCské p. p. našeho nejmilostivějšího v království Českém v příčině neodvedení defensí při berni za termin s. Mikuláše pominulého etc. 94 léta na sněmu obecním léta etc. 93. svolené učiniti ráčili, předkládajíce, abychom tomu což jest tak s VMtmi jednáno bylo, víru dali a takovou defensí VMtem tím spíšeji odeslali. O kteréžto defensí poněvadž jest při pominulém sněmu žádné zmínky učiněno nebylo a berně za dotčený termin k vybrání i také k odvedení přišla, Bartolomějská pak za týž etc. 94. rok za příčinou vyslání a vypravení lidu válečného z království českého do Uher, na nějž mnohem vyseji, než abychom dotčenu dvojí berni s defensí dali, vynaložiti se nám dostalo: protož za to prosíme, že při JJMtech nejvyšších paních ouřednících a soudcích zemských o to se vší pilnosti, aby na nás o dotčenu defensí, již dávno na milostivé JMCské p. p. nás všech nejmilostivějšího poručení a veřejné tažení pronaloženů, nastupováno nebylo, jednati ráčíte. Neb množství dluhův na sobě majíce a jich odkud zaplatiti nevědouce v tom obce naší založiti ani zastoupiti nemůžeme, sousedé pak naši s jakými obtížnostmi jisté berně, defensí, sbírky a pomoci shledávají a dlužíce se na to po mnohém napomínání i právem se k odvozování přidržují Svědkové jsou ti kdož ji vybírávají a toho se nad jiné dotýkají. A což nám tak i jiným městům třetího stavu v království tomto požívajícím dobrého a užitečného způsobiti a objednati ráčíte, chceme se VMtem toho náležitě odsluhovati. S tím etc. Datum v městě Rakovníce v outerej po památce sv. a blahoslavené Trojice léta etc. 95.
Přihlásit/registrovat se do ISP